Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Životné prostredie

Povolenie k výrubu drevín rastúcich mimo lesa

Žiadosť o povolenie k výrubu drevín rastúcich mimo lesa podáva obci žiadateľ na predpísanom tlačive. Žiadateľom môže byť vlastník nehnuteľnosti, na ktorej drevina rastie.

Súhlas na výrub dreviny sa môže v odôvodnených prípadoch vydať len po posúdení ekologických, estetických funkcií dreviny a vplyvov na zdravie človeka a so súhlasom vlastníka alebo správcu, prípadne nájomncu, ak mu takéto oprávnenie vyplýva z nájomnej zmluvy a po vyznačení dreviny určenej na výrub.

Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje

 • na stromy s obvodom kmeňa do 40 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a krovité porasty s výmerou do 10 m2 s výnimkou drevín, ktoré rastú na území s druhým alebo tretím stupňom, na cintorínoch alebo ako súčasť verejnej zelene, alebo
 • pri obnove produkčných ovocných drevín, ak sa výsadba nových ovocných drevín uskutoční do 6 mesiacov od dňa výrubu alebo
 • pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka , alebo značnej škody na majetku, alebo
 • ak oprávnenie alebo povinnosť výrubu vyplýva z osobitných predpisov, alebo
 • na územiach so štvrtým alebo piatym stupňom ochrany, kde je výrub zakázaný, alebo
 • ak je výrub preukázateľne nevyhnutný na zabezpečenie starostlivosti o osobitne chránenú časť prírody a krajiny a ak výrub vykonáva alebo obstaráva organizácia ochrany prírody, alebo
 • na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, ak rastú v súkromných záhradách a záhradkárskych osadách.

K žiadosti o súhlas k výrubu dreviny žiadateľ predkladá :

 • list vlastníctva použiteľný na právne úkony k nehnuteľnosti, na ktorej drevina rastie
 • súhlas vlastníka nehnuteľnosti v prípade, že žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti, na ktorej drevina rastie
 • snímku z pozemkovej mapy s vyznačením rastu drevín

Dňom podania žiadosti začína obec správne konanie, ktorého súčasťou je miestne zisťovanie. Pri vydávaní súhlasu na výrub dreviny obec prihliada na

 • druh a zdravotný stav dreviny,
 • funkciu a význam dreviny pre životné prostredie,
 • to, aby sa výrub uskutočnil najmä v období vegetačného pokoja,
 • podmienky ochrany ustanovené vykonávacími predpismi vydanými na základe zákona.

V rozhodnutí, ktorým obec povolí výrub dreviny, zároveň nariadi vykonať náhradnú výsadbu.

Správne poplatky súvisiace so žiadosťou o povolenie k výrubu drevín : fyzická osoba 10 €

                                                                                                                   právnická osoba 100 €

 

 


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka