Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Zbor pre občianske záležitosti

Zbor pre občianske záležitosti

Zbor pre občianske záležitosti

    V našej obci už takmer 60 rokov pracuje Zbor pre občianske záležitosti, ktorý je jedným z najvýznamnejších prostriedkov vnášania ľudskej spolupatričnosti do života našich občanov. Prvým historickým dokumentom na Slovensku, v ktorom sa hovorilo o zriaďovaní a činnosti „aktívov pre občianske záležitosti“ pri osvetových besedách bol 14.apríl 1953. V roku 1962 sa začal všeobecne používať názov ZBOR PRE OBČIANSKE ZÁLEŽITOSTI. Zbory pre občianske záležitosti v našom okrese sa za mnoho rokov svojej činnosti vypracovali medzi najlepšie v stredoslovenskom kraji ba i na Slovensku. Ich členovia sústavne dbajú na to, aby sa občianske obrady a slávnosti konali na dobrej spoločenskej a kultúrnej úrovni.

     Zbor pre občianske záležitosti v našej obci neorganizuje len základné spoločenské obrady ako sú vítania detí do života, pohreb, sobáš a blahoželanie jubilantom, jubilejné sobáše, ale sú i hlavnými aktérmi mnohých ďalších slávností a občiansko – spoločenských aktov, ako napríklad obrad pri príležitosti 100 rokov založenia poštového úradu v našej obci, privítanie obecného zastupiteľstva z Veľkých a Jedľových Kostolian pri príležitosti futbalového turnaja o Pohár starostky obce, slávnostné privítanie príslušníkov našej i zahraničnej armády v našej obci, rozlúčka detí s materskou a základnou školou, ocenenie výnimočných a aktívnych detí k MDD, ocenenia obce, účasť na akciách Domu kultúry SNP ako vianočné posedenie pri jedličke, posedenie pri novoročnom stole, Deň matiek, a iné rôzne príležitostné akcie ku výročiam a oslavám obce.

 

Dlhoročné zloženie členov ZPOZ bolo:

Matrikárky: Anna Trúchla, Darina Ďurechová, Darina Hudecová, Ing.Jana Školíková

Recitátorky: Marta Kopecká, Jana Semaníková,Ľubica Gerhátová, PaedDr.Ivana Plachá

Pamätná kniha: Katarína Pavkejová, Adriana Jakalová, Mgr.Eva Gašparová

Hudobný doprovod: Jozef Zámiška, Ján Foltán, Ján Kulper

Speváčky: Emília Špániková, Mária Gorogová, Emília Weinfortnerová, Erika Semaníková, Mgr.Marianna Plachá, Terézia Pagáčová, Helena Kováčová, Jarmila Hudecová

 

V súčasnosti je zloženie ZPOZ nasledovné:

Za obecný úrad : Viera Hulínyiová

Matrikárka: Mgr. Erika Matejovičová (zástupkyňa Katarína Pastuchová)

Recitátorky: Ľubica Gerhátová, PaedDr.Ivana Plachá

Pamätná kniha: Miroslava Huszarová

Hudobný doprovod: Libor Plevka (zástupca Marek Bobok)

Speváčky: Erika Semaníková, Mgr.Marianna Plachá, PaedDr. Ivana Plachá, Emília Weinfortnerová, Mgr. Miroslava Sluková, Bibiána Hartmanová, Ing. Marta Šuňalová

Pri niektorých slávnostných obradoch účinkujú a svojim detským vystúpením spríjemnia atmosféru aj deti zo základnej školy, v súčasnosti Bianka Pastieriková, Marika Holotová, Adam Záhon, deti z materskej školy i z Detského folklórneho súboru Domovina.

Zbor pre občianske záležitosti zabezpečuje pre našich občanov tieto obrady:

Vítanie detí do života spoločné s viacerými deťmi

Vítanie detí do života samostatné – namiesto krstu s uvítacími rodičmi

Vítanie detí do života sa koná spoločne približne 2 -3 krát do roka, podľa počtu narodených detí v jarnom a jesennom období.

Uzavretie manželstva – žiadosť o uzavretie manželstva sa podáva na Matričnom úrade v Zemianskych Kostoľanoch u Mgr. Eriky Matejovičovej.

Občiansky pohreb na požiadanie rodiny zosnulého, prípadne Rozlúčku od obce pred cirkevným obradom od štatutára obce, alebo jeho zástupcu.

Vítanie viacdetných matiek – pri príležitosti Dňa matiek

Prijatie jubilantov – pri okrúhlych životných jubileách

Prijatie manželov – pri okrúhlych výročiach sobášov

Občianske obrady organizačne zabezpečuje zamestnankyňa obce Viera Hulínyiová, t.č.046/ 5466 209

     Občianske obrady a slávnosti sa stali pre našich občanov príťažlivými a sú pre nich samozrejmosťou. Domov si spoločne s príjemným pocitom a nezabudnuteľným zážitkom odnášajú i malý kvietok či darček na spomienku na ich slávnostný deň. V roku 2013 si Zbor pre občianske záležitosti pripomína už 60 rokov svojho vzniku. Svojou prácou členovia ZPOZu pomáhajú pri rozvíjaní nových vzťahov medzi ľuďmi, delia sa z občanmi o ich radosť a šťastie, sú oporou pri úmrtí ich drahého zosnulého. Za toto všetko im patrí veľká vďaka!


 

Smernica č. 3/2015 o činnosti ZPOZ Človek človeku v Zemianskych Kostoľanoch

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka