Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Voľby do NR SR 2016

Výsledky volieb v obci Zemianske Kostoľany

Okrsková volebná komisia zistila vo voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky  zo dňa 5. 3. 2016 tieto výsledky:

Počet voličov zapísaných v zozname .......................................................   1445

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní ........................................    952

Počet voličov, ktorí odovzdali obálku podľa § 241) ................................     952

Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny ...........................          1

Počet platných odovzdaných hlasov ........................................................     949

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre každú politickú stranu alebo koalíciu:

Strana TIP                                                                                                           5

STRANA MODERNÉHO SLOVENSKA (SMS)                                               1

OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti (OĽANO – NOVA)                    75    

Demokrati Slovenska – Ľudo Kaník                                                               1

ŠANCA                                                                                                                  1

SME RODINA – Boris Kollár                                                                           67

Strana zelených Slovenska                                                                               8

KOALÍCIA SPOLOČNE ZA SLOVENSKO                                                        3

Maďarská kresťanskodemokratická aliancia

            – Magyar Kereszténydemokrata Szövetség                                       0

VZDOR – strana práce                                                                                       2

MOST-HÍD                                                                                                           15

Slovenská národná strana                                                                              95

Odvaha – Veľká národná a proruská koalícia                                                1

Komunistická strana Slovenska                                                                    12

Slovenská demokratická a kresťanská únia – Demokratická strana      7

SMER – sociálna demokracia                                                                     410

Kresťanskodemokratické hnutie                                                                   13

Slovenská občianska koalícia                                                                          4

Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko                                                100

#SIEŤ                                                                                                                   42

Strana maďarskej komunity – Magyar Közösség Pártja                              0

PRIAMA DEMOKRACIA                                                                                       2

Sloboda a Solidarita                                                                                         85

 

Zápisnica bola podpísaná 9 členmi a zapisovateľkou okrskovej volebnej komisie dňa 6. 3. 2016 o 00,15 hod.


 

Informácia pre voliča - hlasovanie

     Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu.

     Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovacie lístky a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce. Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

     Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

     V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov volič vyberie jeden hlasovací lístok toho kandidujúceho subjektu, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Tento hlasovací lístok môže bez ďalšej úpravy vložiť do obálky   alebo   na vybranom hlasovacom lístku môže volič zakrúžkovaním poradového čísla kandidáta vyznačiť, ktorému kandidátovi dávate prednosť. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo najviac štyroch kandidátov. Ak volič odovzdá prednostný hlas viac ako štyrom kandidátom, taký hlasovací lístok sa bude počítať v prospech kandidujúceho subjektu a na prednostné hlasy sa nebude prihliadať.

     Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých hlasovacích lístkov.

     Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

     Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie a v jeho prítomnosti vložiť iná osoba, ale nie člen volebnej komisie.

     Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec / okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

     Volič je povinný odložiť nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

 

http://www.minv.sk/?nr16-info


 

Elektronická adresa

Obec Zemianske Kostoľany oznamuje elektronickú adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie starostovi obce :

starosta@zemianskekostolany.sk

 


 

Informácia pre voliča

Kandidujúce politické subjekty a kandidáti

http://www.minv.sk/?nr16_kandidati


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka