Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška - Mesto Partizánske

Verejná vyhláška 2017/2019/108/SOU

VZN 1/2019 po schválení na zverejnenie

Verejná vyhláška 2017/2019/108/SOÚ

Verejná vyhláška - OU-PD-OSZP-2019/012027

Verejná vyhláška 2017/2019/108/SOÚ

Verejná vyhláška - 1856/2018/450/SOÚ

Právoplatné rozhodnutie v zisťovacom konaní OÚ Prievidza - Zberný dvor - OU - PD - OSZP - 2019/002769-026-

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Zberný dvor Zemianske Kostoľany

Verejná vyhláška - 1856/2018/450/SOÚ

Verejná vyhláška - 478/2018/59/SOÚ

Oznámenie o začatí konania OÚ - Zberný dvor : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-zemianske-kostolany

VZN 3/2018, ktorým sa mení VZN 1/2008 o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach - schválené

VZN 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO - schválené

Verejná vyhláška - 1749/2018/410/SOÚ

Verejná vyhláška - 1133/2018/322/SOU

Verejná vyhláška OÚ Trenčín

Verejná vyhláška SOÚ 1749/2018

Verejná vyhláška SOÚ - Zberný dvor

Dôvodová správa k súboru rozpočtových opatrení č. 3/2018

Verejná vyhláška - poľovné revíry

Verejná vyhláška - oznámenie o doplňujúcom konaní k odvolaniu

VZN č.2/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Zemianske Kostoľany

Verejná vyhláška - zmena stavby - 478/2018/59/SOÚ

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania - mesto Prievidza

Verejná vyhláška 776/2018/147/SOÚ

Rozhodnutie PHRaSR obce Bystričany 2018-2027

Návrh VZN č. 2/2018 o organizácii miestneho referenda

Verejná vyhláška PHRSR Bystričany 2018-2027

Verejná vyhláška - Okresný úrad Trenčín

Verejná vyhláška - územný plán obce Nitrianske Sučany

Verejná vyhláška - zmena stavby - 478/2018/59/SOÚ

Dôvodová správa k súboru rozpočtových opatrení č. 1/2018

Schválený rozpočet na rok 2018

VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO.

VZN č.7/ 2017, ktorým sa mení VZN č.3/2016 o odpadoch

VZN č.5/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia schválené

Návrh VZN o nakladaní s odpadmi - zmena 2017

Návrh VZN č. 5/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

Verejná vyhláška 583/2017/82/SOÚ

VZN 4/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UPN-Z Obytný súbor Pažite

Verejná vyhláška 1541/17 Fortischem,a.s.

Verejná vyhláška - doručenie

Verejná vyhláška 568/2016/139

Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality Nitrické vrchy do národného zoznamu území európskeho významu

Verejná vyhláška - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Územný plán obce Kamenec pod Vtáčnikom - zmeny a doplnky č. 1

Verejná vyhláška 512/2017/71/SOÚ

Územný plán obce Kamenec pod Vtáčnikom - zmeny a doplnky č. 1

Verejná vyhláška SOÚ 568/2016/139/SOÚ

Verejná vyhláška Obce Kamenec pod Vtáčnikom

Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku

Verejná vyhláška 471/2017 - Mesto Nováky

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie SSE - D, a.s., Žilina - 3 x

Oznámenie o začatí konania 568/2015/139/SOÚ

OÚ Trenčín 1919/16 - schválenie aktualizácie plánu prác pre enviromentálnu záťaž

Strategický dokument - Zmeny a doplnky č.6 Územného plánu Nováky - 1862/16

Verejná vyhláška Mesta Nováky - Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie

Oznámenie o strategickom dokumente

Verejná vyhláška Začatie prerokovania „Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu Nováky“

Oznámenie o začatí stavebného konania 1485/2016/435/SOÚ

Oznámenie o začatí stavebného konania 1486/2016/436/SOÚ

Oznámenie o začatí stavebného konania 1485/2016/435/SOÚ

Oznámenie o začatí stavebného konania 1787/2016/434/SOÚ

Oznámenie o začatí konania OÚ odb.st.o ŽP - 2016/028439-002

Verejná vyhláška 1065/2016/272/SOÚ a 1066/2016/273/SOÚ

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov

Oznámenie o začatí konania OÚ odb.st.o ŽP - 2016/027177-002

Verejná vyhláška 1065/2016/272/SOÚ a 1066/2016/273/SOÚ

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka