Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné vyhlášky

Verejná vyhláška 2017/2019/108/SOÚ


 

Verejná vyhláška - 1856/2018/450/SOÚ


 

Právoplatné rozhodnutie v zisťovacom konaní OÚ Prievidza - Zberný dvor - OU - PD - OSZP - 2019/002769-026-


 

Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní - Zberný dvor Zemianske Kostoľany


 

Verejná vyhláška - 1856/2018/450/SOÚ


 

Verejná vyhláška - 478/2018/59/SOÚ


 

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č.8/2014


 

Oznámenie o začatí konania OÚ - Zberný dvor : https://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/zberny-dvor-zemianske-kostolany


 

VZN 3/2018, ktorým sa mení VZN 1/2008 o výške príspevkov v škole a školských zariadeniach - schválené


 

VZN 4/2018 o miestnych daniach a miestnom poplatku za KO a DSO - schválené


 

Verejná vyhláška - 1749/2018/410/SOÚ


 

Verejná vyhláška - 1133/2018/322/SOU


 

Verejná vyhláška OÚ Trenčín


 

Verejná vyhláška SOÚ 1749/2018


 

Verejná vyhláška SOÚ - Zberný dvor

Verejná vyhláška SOÚ - Zberný dvor

 

Verejná vyhláška SOÚ


 

Verejná vyhláška


 

Verejná vyhláška


 

Dôvodová správa k súboru rozpočtových opatrení č. 3/2018


 

Verejná vyhláška - poľovné revíry


 

Verejná vyhláška - oznámenie o doplňujúcom konaní k odvolaniu


 

Dobrovoľná dražba


 

VZN č.2/2018 o organizácii miestneho referenda v obci Zemianske Kostoľany


 

Verejná vyhláška - zmena stavby - 478/2018/59/SOÚ


 

Verejná vyhláška - oznámenie o začatí konania - mesto Prievidza


 

Verejná vyhláška 776/2018/147/SOÚ


 

Rozhodnutie PHRaSR obce Bystričany 2018-2027


 

Návrh ZU 2017


 

Návrh VZN č. 2/2018 o organizácii miestneho referenda


 

Verejná vyhláška


 

Verejná vyhláška PHRSR Bystričany 2018-2027


 

Verejná vyhláška - Okresný úrad Trenčín


 

Verejná vyhláška - územný plán obce Nitrianske Sučany


 

Verejná vyhláška - zmena stavby - 478/2018/59/SOÚ


 

Dôvodová správa k súboru rozpočtových opatrení č. 1/2018

 RO 1.pdf (630.8 kB) RO 1.pdf (630.8 kB)

 

Návrh VZN o odpadoch - zmena 2018

Návrh VZN, ktorým sa mení VZN č. 3/2016 o odpadoch

 

Schválený rozpočet na rok 2018


 

VZN č. 6/2017 o miestnych daniach a poplatku za KO a DSO.


 

VZN č.7/ 2017, ktorým sa mení VZN č.3/2016 o odpadoch


 

VZN č.5/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia schválené

Návrh rozpočtu na rok 2018


 

Návrh VZN o nakladaní s odpadmi - zmena 2017


 

Návrh VZN 2017 o miestnych daniach KO a DSO


 

Návrh VZN č. 5/2017 o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia


 

Verejná vyhláška 583/2017/82/SOÚ


 

VZN 4/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť UPN-Z Obytný súbor Pažite


 

Verejná vyhláška


 

Verejná vyhláška


 

Verejná vyhláška 1541/17 Fortischem,a.s.


 

Verejná vyhláška - doručenie


 

Verejná vyhláška 568/2016/139


 

Pozvánka na prerokovanie zaradenia lokality Nitrické vrchy do národného zoznamu území európskeho významu


 

 

 

Verejná vyhláška - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania - Územný plán obce Kamenec pod Vtáčnikom - zmeny a doplnky č. 1


 

VZN po schválení


 

 

 

Verejná vyhláška


 

Verejná vyhláška 390/2017/56/SOÚ


 

Verejná vyhláška - Rekonštrukcia vedenia č. 7740, 7760

Verejná vyhláška 512/2017/71/SOÚ


 

Územný plán obce Kamenec pod Vtáčnikom - zmeny a doplnky č. 1


 

Verejná vyhláška SOÚ 568/2016/139/SOÚ


 

Verejná vyhláška Obce Kamenec pod Vtáčnikom


 

Návrh VZN č. 3/2017, ktorým sa mení VZN č. 2/2016 o prevádzkovom poriadku


 

Verejná vyhláška 471/2017 - Mesto Nováky


 

Verejná vyhláška - Stavebné povolenie SSE - D, a.s., Žilina - 3 x


 

 

 

Oznámenie o začatí konania 568/2015/139/SOÚ


 

OÚ Trenčín 1919/16 - schválenie aktualizácie plánu prác pre enviromentálnu záťaž


 

Schválené VZN pred nadobudnutím účinnosti


 

Strategický dokument - Zmeny a doplnky č.6 Územného plánu Nováky - 1862/16


 

Verejná vyhláška Mesta Nováky - Oznámenie o začatí územného konania a pozvanie na ústne rokovanie


 

Oznámenie o strategickom dokumente


 

Verejná vyhláška Začatie prerokovania „Zmien a doplnkov č.6 Územného plánu Nováky“


 

Oznámenie o začatí stavebného konania 1485/2016/435/SOÚ


 

Oznámenie o začatí stavebného konania 1486/2016/436/SOÚ


 

Oznámenie o začatí stavebného konania 1485/2016/435/SOÚ


 

Oznámenie o začatí stavebného konania 1787/2016/434/SOÚ


 

Oznámenie o začatí konania OÚ odb.st.o ŽP - 2016/028439-002


 

Verejná vyhláška 1065/2016/272/SOÚ a 1066/2016/273/SOÚ


 

 

Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2016 o zákaze podávania a požívania alkoholických nápojov

Oznámenie o začatí konania OÚ odb.st.o ŽP - 2016/027177-002


 

Verejná vyhláška 1065/2016/272/SOÚ a 1066/2016/273/SOÚ


 

 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Súbor na stiahnutie informovanie verejnosti.jpg (226.2 kB)

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Kohézny fond - plagát Z.Kostoľany - kohézny fond.pdf (210.2 kB)
Kohézny fond - informácie WEB kompostéry.pdf (226.1 kB)

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Odkaz pre starostu


Súbor na stiahnutie Volebné obdobie 2014-2018.pptx (85.7 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka