Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

Identifikačné údaje:
Názov organizácie: Obec Zemianske Kostoľany
Sídlo: Obecný úrad v Zemianskych Kostoľanoch, 4. Apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany
IČO: 00 651 001
Štatutárny zástupca: Ing. Jana Školíková, starostka obce
Web: www.zemianskekostolany.sk
Profil:
Obec Zemianske Kostoľany je verejným obstarávateľom podľa § 6 ods. 1 písm. b) zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).
Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb, uskutočnenie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom o verejnom obstarávaní.
Verejné obstarávanie podľa opodstatnených požiadaviek zabezpečujú osoby riadiace procesy verejného obstarávania (bývalé odborne spôsobilé osoby na verejné obstarávanie) v spolupráci so starostom obce a s jednotlivými referentmi podľa vnútornej Smernice upravujúcej jednotný postup pri verejnom obstarávaní zákaziek na dodanie tovarov, služieb zákaziek na uskutočnenie stavebných prác.
Verejný obstarávateľ zabezpečuje zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, služieb a stavebných prác. Všetky oznámenia používané vo verejnom obstarávaní sú zverejňované v Úradnom vestníku Európskej únie, vo Vestníku verejného obstarávania a vo vlastnom "Profile verejného obstarávateľa".


 

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5000.- € v súlade s § 117 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa nová 3_Q_2016.pdf(215.7 kB)Správa za 3. štvrťrok 2016
Súhrnná správa nová 2_Q_2016.pdf(215.7 kB)Správa za 2. štvrťrok 2016

SÚHRNNÁ SPRÁVA O ZADANÍ ZÁKAZIEK nad 5000.- € prostredníctvom elektronického trhoviska v súlade s § 111 ods. 2 zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa EKS nová 3_Q_2016.pdf(217.7 kB)Správa za 3. štvrťrok 2016
Súhrnná správa EKS nová 2_Q_2016.pdf(249.3 kB)Správa za 2. štvrťrok 2016

Súhrnné správy o zákazkách na dodanie tovaru, uskutočnenie stavebných prác alebo poskytnutie služieb v súlade s § 9 ods. 9 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa_ 1_Q_2016.pdf(208 kB)1. štvrťrok 2016
Súhrnná správa_4_Q_2015.pdf(181.5 kB)4. štvrťrok 2015
Súhrnná správa_3_Q_2015.pdf(186.1 kB)3. štvrťrok 2015
Súhrnná správa_2_Q_2015.pdf(191 kB)2. štvrťrok 2015
Súhrnná správa_1_Q_2015.pdf(178.2 kB)1. štvrťrok 2015
Súhrnná správa_1_Q_2014.pdf(108.3 kB)1. štvrťrok 2014
Súhrnná správa_2_Q_2014.pdf(108.8 kB)2. štvrťrok 2014
Súhrnná správa_3_Q_2014.pdf(116.7 kB)3. štvrťrok 2014
Súhrnná správa_4_Q_2014.pdf(110.2 kB)4. štvrťrok 2014

SÚHRNNÉ SPRÁVY O ZADANÍ ZÁKAZIEK prostredníctvom elektronického trhoviska nad 1000.- € v súlade s § 99 ods. 2 zákona č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní v znení neskorších predpisov

Súhrnná správa EKS 2_Q_2016.pdf(249.6 kB)Správa za 2. štvrťrok 2016

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka