Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Stavebný úrad

Drobná stavba

Stavebník, ktorý chce realizovať drobnú stavbu, je povinný predložiť stavebnému úradu, ktorým je obec, ohlásenie drobnej stavby.

 

Drobné stavby sú : stavby, ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu (napr. pre stavbu na bývanie, pre stavbu občianskeho vybavenia, pre stavbu na výrobu a skladovanie, pre stavbu na individuálnu rekreáciu) a ktoré nemôžu podstatne ovplyvniť životné prostredie, a to

 1. prízemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a výška 5 m, napríklad kôlne, práčovne, letné kuchyne, prístrešky, zariadenia na nádoby na odpadky, stavby na chov drobného zvieratstva, sauny, úschovne bicyklov a detských kočíkov, čakárne a stavby športových zariadení,
 2. podzemné stavby, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 a hĺbka 3 m, napríklad pivnice, žumpy.

 

Za drobné stavby sa považujú aj

 1. stavby organizácií na lesnej pôde slúžiace na zabezpečovanie lesnej výroby a poľovníctva, ak ich zastavaná plocha nepresahuje 30 m2 a výška 5 m, napríklad sklady krmiva, náradia alebo hnojiva,
 2. oplotenie,
 3. prípojky stavieb a pozemkov na verejné rozvodné siete a kanalizáciu všetkých stavieb a pozemkov a pripojenie drobných stavieb a pozemkov na rozvodné siete a kanalizáciu hlavnej stavby,
 4. nástupné ostrovčeky hromadnej verejnej dopravy, priechody cez chodníky a na susedné pozemky, priepusty a pod.

 

Za drobné stavby sa nepovažujú stavby skladov horľavín a výbušnín, stavby pre civilnú ochranu, stavby pre požiarnu ochranu, stavby uránového priemyslu a jadrových zariadení, vodné stavby, stavby čerpacích staníc kvapalných palív, skvapalnených plynov alebo stlačených plynov pre pohon motorových vozidiel, stavby prečerpávacích staníc horľavých kvapalín, horľavých plynov a stavby plniarní tlakových nádob horľavým plynom alebo horenie podporujúcim plynom.

 

Stavebník predloží ohlásenie drobnej stavby na predpísanom tlačive, ku ktorému doloží prílohy :

 • list vlastníctva k pozemku, na ktorom sa má stavba uskutočniť (v prípade, ak stavebník je vlastníkom, tak aj súhlas vlastníka) -originál
 • jednoduchý situačný nákres stavby s vyznačením stavby na pozemku vrátane odstupov od hraníc susedných pozemkov a stavieb 2x
 • stavebné riešenie stavby (výkres stavby - pohľad a pôdorys) s jednoduchým technickým opisom stavby
 • vyjadrenie vlastníkov susedných nehnuteľností
 • rozhodnutia, vyjadrenia, stanoviská dotknutých orgánov štátnej správy
 • vyhlásenie kvalifikovanej osoby o odbornom dozore nad stavbou

 

Správne poplatky súvisiace s ohlásením drobnej stavby : fyzická osoba 10 €

                                                                                                        právnická osoba 30 €


 

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác

Stavebník, ktorý má záujem realizovať na stavbe stavebné úpravy a udržiavacie práce, je povinný predložiť stavebnému úradu, ktorým je obec predpísané tlačivo "Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác"

Za stavebné úpravy a udržiavacie práce sa považujú :

 • práce, ktorými sa nemení vzhľad stavby, nezasahuje sa do nosných konštrukcií stavby, nemení sa spôsob užívania stavby a neohrozujú sa záujmy spoločnosti 
 • práce, ktoré by mohli ovplyvniť stabilitu stavby, požiarnu bezpečnosť stavby, jej vzhľad alebo životné prostredie a všetky práce na stavbe, ktorá je kultúrnou pamiatkou.

 

Udržiavacími prácami, pri ktorých nie je potrebné ani ohlásenie (bežné udržiavacie práce), sú najmä

 1. opravy fasády, opravy a výmena strešnej krytiny alebo povrchu plochých striech, výmena odkvapových žľabov a odtokových zvodov, opravy oplotenia a výmena jeho častí, ak sa tým nemení jeho trasa,
 2. opravy a výmena nepodstatných stavebných konštrukcií, najmä vnútorných priečok, omietok, obkladov stien, podláh a dlažby, komínov, okien, dverí a schodišťových zábradlí,
 3. údržba a opravy technického, energetického alebo technologického vybavenia stavby, ako aj výmena jeho súčastí, ak sa tým zásadne nemení jeho napojenie na verejné vybavenie územia ani nezhorší vplyv stavby na okolie alebo na životné prostredie, najmä výmena klimatizačného zariadenia, výťahu, vykurovacích kotlov a telies a vnútorných rozvodov,
 4. výmena zariaďovacích predmetov, najmä kuchynských liniek, vaní, vstavaných skríň,
 5. maliarske a natieračské práce.

 

K ohláseniu stavebných úprav a udržiavacích prác žiadateľ doloží :

 • list vlastníctva k stavbe, na ktorej sa majú stavebné práce a udržiavacie práce uskutočniť (možno ho nahradiť čestným vyhlásením)
 • písomnú dohodu s vlastníkom stavby ak bude práce prevádzať nájomca stavby
 • stanovisko orgánu pamiatkovej starostlivosti ak sa práce prevádzajú na stavbe ktorá je kultúrnou pamiatkou, alebo na pamiatkovo chránenom území

 

Správne poplatky súvisiace s ohlásením stavebných úprav a udržiavacích prác :

                                                                                                                              fyzická osoba 10 €

                                                                                                                              právnická osoba 30 €

 


 

Stavebné povolenie

O vydanie stavebného povolenia na realizáciu stavby je povinný požiadať každý stavebník ešte pred začatím realizácie.

Stavebné povolenie sa vyžaduje pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické vyhotovenie, účel a čas trvania; stavebné povolenie sa vyžaduje aj pri zmene stavieb, najmä pri prístavbe, nadstavbe a pri stavebných úpravách.

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia podáva žiadateľ na stavebnom úrade, ktorým je obec na predpísanom tlačive spolu s predpísanými prílohami, a to najmä :

 1. Doklady, ktorými sa preukazujú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám (list vlastníctva) podľa § 139 ods. 1 stavebného zákona. Ak žiada o povolenie nadstavby, stavebnej úpravy alebo udržiavacích prác na stavbe jej nájomca, pripojí písomnú dohodu s vlastníkom stavby.
 2. Kópia z katastrálnej mapy.
 3. Územné rozhodnutie.
 4. Projektová dokumentácia stavby v troch vyhotoveniach vypracovaná v zmysle § 9 vyhl. č. 453/2000 Z.z. Obsah projektovej dokumentácie : celková situácia stavby, architektúra, elektroinštalácia, zdravotechnika, vykurovanie, projekt žumpy, statický posudok stavby.
 5. Preukázať, že stavbu bude stavať osoba oprávnená na uskutočňovanie stavieb podľa osobitných predpisov a vedenie uskutočňovania stavby vykonáva stavbyvedúci.
 6. Prehlásenie stavebného dozoru (kvalifikovanej osoby), že bude zabezpečovať vedenie uskutočňovania stavby, ak stavba bude uskutočňovaná svojpomocou.
 7. Kópia rozhodnutia o odňatí pôdy z PPF (LPF), ak zmena kultúry pozemku nie je zapísaná na liste vlastníctva.
 8. Záväzné stanovisko obce.
 9. Ak je stavebníkom fyzická osoba oprávnená na podnikanie alebo právnická osoba, doložiť kópiu platného živnostenského listu alebo výpisu z obchodného registra.
 10. Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.
 11. Posudok Okresného úradu v Prievidzi, štátneho okresného hygienika (ak je stavba posudzovaná v  spojenom územnom konaní so stavebným).
 12. Stanovisko Okresného úradu v Prievidzi, odboru požiarnej ochrany.
 13. Stanoviská správcov inžinierskych sietí technického vybavenia :
 • Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., OZ 03 Prievidza, Vápenická ul.
 • Stredoslovenská energetika, a.s. Žilina
 • Slovenský plynárenský priemysel, a.s., OZ Prievidza, Vápenická ul.
 • Slovenské telekomunikácie, Riaditeľstvo telekomunikácií SS, Primárna oblasť Prievidza, Bojnická cesta
 • verejné osvetlenie, teplovod a pod.

Stavebný úrad môže požadosť i ďalšie doklady podľa druhu a umiestnenia stavby.

Dňom podania žiadosti o vydanie stavebného povolenia začína stavebný úrad správne konanie. Po ukončení správneho konania vydá stavebný úrad stavebné povolenie.

Správne poplatky súvisiace s podaním žiadosti o vydanie stavebného povolenia : v zmysle sadzobníka správnych poplatkov zákona č. 145/1995 Z.z. v znení neskorších predpisov podľa druhu stavby (od 25 do 1000 €).


 

Kolaudácia stavby

Návrh na kolaudáciu stavby podáva stavebník po ukončení realizácie stavebných prác v zmysle stavebného povolenia na predpísanom tlačive stavebnému úradu, ktorým je obec.

K návrhu na kolaudáciu stavby stavebník predkladá :

 1. Stavebné povolenie.
 2. Dokumentáciu stavby (plány) overené stavebným úradom
 3. Doklad o zameraní a vytýčení ukončenej stavby od Geodézie, š.p. – geometrický plán
 4. Doklady o odskúšaní komínov, elektroinštalácie, plynu a hromozvodov
 5. Atest vodotesnosti žumpy (prípadne atest tesnosti splaškovej kanalizácie)

Dňom podania návrh na kolaudáciu stavby začína stavebný úrad správne konanie. Po ukončení správneho konania vydá stavebný úrad kolaudačné rozhodnutie.

Správne poplatky súvisiace s podaním návrhu na kolaudáciu stavby : v zmysle sadzobníka správnych poplatkov Zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch podľa druhu stavby (od 25 do 660 €).


 

Odstránenie stavby

Žiadosť povolenie k odstráneniu stavby podáva vlastník nehnuteľnosti určenej na odstránenie na predpísanom tlačive stavebnému úradu, ktorým je obec.

K žiadosti o povolenie na odstránenie stavby žiadateľ predkladá :

 • doklad o vlastníctve
 • snímka z pozemkovej mapy
 • vyhlásenie o vykonaní odborného dozora
 • stanovisko obce
 • stanoviská, prípadne rozhodnutia dotknutých orgánov štátnej správy predpísané osobitnými predpismi (kultúrna pamiatka)
 • stanovisko správcov rozvodných inžinierskych sietí, odpojení od sietí (VaK, SEE, SPP), pokiaľ je stavba pripojená na tieto siete
 • stanoviská vlastníkov susedných nehnuteľností
 • technologický popis prác, prípadne aj výkresy úprav pozemku

Dňom podania žiadosti začína stavebný úrad správne konanie. Po ukončení správneho konania vydá stavebný úrad povolenie k odstráneniu stavby.

Správne poplatky súvisiace s podaním žiadosti o povolenie k odstráneniu stavby :

                                                                                                 fyzická osoba 20 € za každú stavbu

                                                                                                 právnická osoba 50 € za každú stavbu


 

Umiestnenie reklamného a informačného zariadenia

K umiestneniu každého reklamného, propagačného a informačného zariadenia na území obce je podmienené vydaním povolenia k umiestneniu. O povolenie nie je potrebné žiadať v prípade, ak ide o označenie prevádzky nad vchodovými dverami prevádzky.

Žiadosť o povolenie k umiestneniu reklamného, propagačného a informačného zariadenia podáva žiadateľ na predpísanom tlačive stavebnému úradu, ktorým je obec. K žiadosti je potrebné priložiť tieto doklady :

 1. List vlastníctva k nehnuteľnosti, na ktorej má byť tabuľa osadená.
 2. Nájomná zmluva k nehnuteľnosti, na ktorej má byť tabuľa osadená, ak žiadateľ nie je vlastníkom nehnuteľnosti.
 3. Snímku s katastra nehnuteľností s vyznačením miesta, na ktorom má byť tabuľa osadená.
 4. Grafický návrh tabule vo farebnom vyhotovení s uvedením jej rozmerov.
 5. Vyjadrenie OR PZ SR - Dopravného inšpektorátu Prievidza v prípade, že reklamná tabuľa bude viditeľná z cesty I., II., alebo III. triedy.

Po posúdení dokladov vydá stavebný úrad rozhodnutie o umiestnení reklamného, propagačného alebo informačného zariadenia.

Správne poplatky súvisiace so žiadosťou o umiestnenie tabule : podľa plochy reklamného zariadenia

                                                                                                       do 15 m2 vrátane : 60 €

                                                                                                       od 15 m2 do 40 m2 vrátane : 200 €

                                                                                                       nad 40 m2 : 430 €

 

 


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka