Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Starosta obce

portrét.JPGIng. Jana Školíková,  starostka obce

Kontakt : tel. 046/ 5466 177

               mobil : 0905 441 570

               e-mail : starosta@zemianskekostolany.sk

 

     Do funkcie starostky obce bola zvolená v nových voľbách starostu obce ako nezávislá kandidátka dňa 9. marca 2013. V obci Zemianske Kostoľany žije od svojho narodenia. Základnú školu absolvovala v Zemianskych Kostoľanoch, strednú školu navštevovala v Brezne, kde na Strednej hotelovej škole študovala odbor Prevádzka hotelov a spoločného stravovania. Strednú školu ukončila v roku 1991 maturitnou skúškou. V roku 1993 získala pracovné miesto na Obecnom úrade v Zemianskych Kostoľanoch. V roku 2001 v súvislosti s výkonom svojej profesie začala študovať na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne odbor Verejná správa. V roku 2004 zložením štátnej skúšky obhájila titul bakalár a v roku 2006 titul inžinier.

      Po dvadsiatich rokoch pôsobenia na obecnom úrade sa v nových voľbách starostu obce v roku 2013 uchádzala o funkciu starostu obce a vo voľbách bola úspešná s počtom získaných hlasov 347. Vo svojich začiatkoch pracovala na obecnom úrade ako sekretárka, neskôr s rozširovaním jej pracovnej náplne, zadávaním nových úloh a získaním rôznych odborných spôsobilostí, ktorých získanie za účelom výkonu niektorých činností ukladal zákon, začala vykonávať funkciu samostatného odborného referenta a v roku 2001 taktiež po získaní odbornej spôsobilosti začala pracovať ako matrikárka pre Matričný obvod Zemianske Kostoľany, do ktorého je začlenená obec Zemianske Kostoľany a Kamenec pod Vtáčnikom. Medzi jej pracovné povinnosti patrilo napríklad vedenie komplexnej agendy obecného zastupiteľstva, vedenie komplexnej agendy starostu obce, vedenie registra obyvateľov a ohlasovne obyvateľov obce, sprístupňovanie informácií, podateľňa a výpravňa všetkých písomností, vedenie registratúry obce, t.z. od vzniku písomností až po ich archiváciu, vedenie centrálneho registra zmlúv uzavretých obcou, agenda na úseku ochrany a výrubu drevín, agenda na úseku stavebného poriadku týkajúca sa sprostredkovateľských činnosti so Spoločným obecným úradom v Novákoch, povoľovanie umiestňovania reklamných zariadení na území obce, spolupráca s orgánmi justície, polície a prokuratúry, matričná činnosť, vedenie dokumentácie civilnej ochrany obce a krízového riadenia, vedenie vedľajšej pokladne obce, vyhlasovanie, zabezpečovanie volieb a sčítania obyvateľov, aktualizácia webovej stránky obce, príprava, grafické spracovanie a tlač obecného časopisu Informátor, príprava obecných právnych noriem na jej zverenom úseku.

      Počas vykonávania svojej funkcie starostky obce by chcela predovšetkým zabezpečiť mladým rodinám dôstojné bývanie, kvalitné vzdelávanie pre všetkých, zdravotnú starostlivosť  a využívaním obecného majetku znižovať nezamestnanosť v obci.  Veľmi dôležitou úlohou je pre ňu oživenie a ozdravenie medziľudských vzťahov a napravenie krívd z minulosti. Vo svojom živote sa riadi krédom „Nerob druhým to, čo nechceš, aby druhí robili tebe.“

        Vo funkcii starostky obce pôsobí od marca 2013. Za jej pôsobenia boli v obci zrealizované tieto  rozvojové aktivity:

Rok 2013:

Rozšírenie materskej školy o nový pavilón - zriadenie spoločenskej miestnosti, jedálne, telocvične, spoločnej spálne, kuchyne

Rekonštrukcia multifunkčného ihriska

Rekonštrukcia kuchyne v Dome kutlúry SNP

Spracovanie projektovej dokumentácie na spevnené plochy a parkovacie miesta na Ul. domovina - bytovky

Spracovanie projektovej dokumentácie na spevnené plochy a parkovacie miesta na Ul. pod horou - bytovky

Opravy rozsiahlych výtlkov na miestnych komunikáciách

Oprava triedy v budove základnej školy

Zavedenie knižnično-informačného systému v miestnej knižnici

Doplnenie chýbajúceho inventáru v rozšírenej časti materskej školy

Zabezpečenie gastrozariadenia do novej kuchyne materskej školy

Opravy nefunkčných kanalizácií - tržnica, Dom kultúry SNP, základná škola

Osadenie nových dopravných zrkadiel v kritických úsekoch miestnych komunikácií

Rozsiahlejšia výsadba drevín - detské ihrisko, renesačný park

Odkúpenie dvoch bytových domov s 30-timi nájomnými bytmi, pridelenie záujemcom

 

Rok 2014:

Rekonštrukcia chodníka na Ul. Ľ. Štúra

Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu miestnej komunikácie na Ul. B. Nemcovej

Vybudovanie spevných a parkovacích plôch na Ul. pod horou

Vybudovanie spevnených a parkovacích plôch na Ul. domovina - bytovky

Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu renesančného kaštieľa

Vybudovanie žumpy barokovej kúrie a vyčistenie pivníc

Rekonštrukcia strechy na budovy starého domu smútku

Výmena šindľovej strechy na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke Obytná veža (sýpka)

Rekonštrukcia chodníka na Ul. kpt. Nálepku

Rozšírenie urnového hája

Rekonštrukcia vestibulu v Dome kultúry SNP

Oprava triedy v základnej škole

Oprava sociálnych zariadení školskej kuchyne v základnej škole

Spracovanie projektovej dokumentácie na rekonštrukciu hasičskej zbrojnice

Výmena odkvapových žľabov na Kišasonkinom (školskom) kaštieli

Montáž klimatizácie v budove obecného úradu

Legalizácia stavby (majetko-právne vysporiadanie a kolaudácia) domu smútku

Osvetlenie chodníka ku kostolu

Komplexná údržba drevín pred Pamätníkom SNP a ich pravidelná údržba

 

Rok 2015:

Rekonštrukcia renesančného kaštieľa, zriadenie múzea, galérie, obnova parku, sprístupnenie verejnosti s finančnou podporou fondov Európskej únie prostredníctvom Regionálneho operačného programu a Európskemu fondu regionálneho rozvoja

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na Ul. B. Nemcovej

Spracovanie projektovej dokumentácie na výmenu plynových kotlov v budove základnej školy

Rekonštrukcia chodníkov na Ul. pod horou

Oprava triedy v základnej škole

Vybudovanie odvodňovacieho kanála za motorestom

Rekonštrukcia a rozšírenie verejného osvetlenia v obci s finančnou podporou Európskej únie prostredníctvom Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR

Prípravné práce na spracovanie územného plánu zóny Pažite II. - vyčlenenie lokality na IBV

Výstavba detského ihriska na Ul. kpt. Weinholda

Odvodnenie stavby na Ul. domovina - potraviny

Výmena okien a dverí na budove hasičskej zbrojnice s finančnou podporou Slovenských elektrární a.s. prostredníctvom Nadácie Pontis

Spracovanie projektovej dokumentácie rekonštrukcie barokovej kúrie

 

Rok 2016:

I.etapa rekonštrukcie barokovej kúrie

Výmena plynových kotlov v budove základnej školy

Výmena a obnova stĺpov miestneho rozhlasu

Oprava triedy v základnej školy

Oplotenie areálu materskej školy

Úprava areálu dvora materskej školy s podporou Slovenských elektrárení, a.s. prostredníctvom Nadácie Pontis

Rekonštrukcia oplotenia budovy základnej školy

Rekonštrukcia vstupnej haly v Dome kultúry SNP - II. etapa

Spracovanie projektovej dokumentácie a vybudovanie spevnených a parkovacích plôch na Ul. domovina - bytovka č. 388

Rekonštrukcia sociálnych zariadení v Dome kultúry SNP pri knižnici

Obnova tenisových kurtov

Spracovanie architektonicko-historických a umelecko-historických výskumov nehnuteľných kultúrnych pamiatok Kišasonkin (školský) kaštieľ a Obytná veža (sýpka) s finančnou podporou MInisterstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom

Rekonštrukcia fasád a zateplenie budovy potravín na Ul. domovina

Nákup dodávkového vozidla

Poskytnutie súčinnosti Stredoslovenskej vodárenskej spoločnosti, a.s., za účelom realizácie zámeru budovania splaškovej kanalizácie a ČOV 

Legalizácia stavby Obytná veža v katastri nehnuteľností

 

Rok 2017:

Vybudovanie dvoch montovaných garáží na uskladnenie a garážovanie obecnej techniky

Spracovanie projektovej dokumentácie na vybudovanie lávky pre peších cez Lazný potok

Spracovanie projektovej dokumentácie inžinierskych sietí a komunikácie v časti T-éčko Ul.Pažite

Spracovanie projektovej dokumentácie rozšírenia prevádzkových priestorov na ihrisku TJ Slovan

Spracovanie územného plánu zóny - Obytná časť Pažite II. - za účelom zriadenia novej IBV s 33 pozemkami pre výstavbu rodinných domov

Komplexná rekonštrukcia kuchyne v základnej škole

Rekonštrukcia strechy hasičskej zbrojnice, výmena brán, bleskozvodov

II.etapa rekonštrukcie barokovej kúrie

Rozšírenie kamerového systému obce (s finančnou podporou Ministerstva vnútra SR z programu Prevencia kriminality)

Spracovanie jednotlivých stupňov projektovej dokumentácie na riešenie dopravnej situácie na križovatke I. triedy a III. triedy (Ul. 4.apríla a Ul.partizánska)

Spracovanie prípravnej dokumentácie obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ - dendrologický posudok, vlhkostný posudok, statický posudok, reštaurátorský výskum s návrhom na obnovu (s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom)

Spracovanie prípravnej dokumentácie obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža - vlhkostný posudok, statický posudok, reštaurátorský výskum s návrhom na obnovu (s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR z programu Obnovme si svoj dom)

Výstavba schodov na tržnici

Maliarske práce v Dome kultúry SNP

Výmena opotrebovaných podláh v budove obecného úradu

Regulácia vykurovania v budove zdravotného strediska

Rekonštrukcia triedy v materskej škole

Vybudovanie altánku na dvore materskej školy s finančnou podporou Slovenských elektrární, a.s. prostredníctvom Nadácie Pontis

Oprava vonkajších soklov na budove zdravotného strediska

Rekonštrukcia sociálnych zariadení pre pacientov na I.poschodí v budove zdravotného strediska

Spracovanie geometrických plánov na rozparcelovanie stavebných pozemkov na IBV Pažite II.

Legalizácia stavby Prevádzková budova - šatne TJ Slovan v katastri nehnuteľností

Legalizácia stavby Tenisové kurty v katastri nehnuteľností

 

 

 

 


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka