Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Sociálne služby

Jednorazová dávka v hmotnej núdzi a jednorazová dávka sociálnej pomoci

Obec Zemianske Kostoľany v oblasti sociálnej politiky poskytuje občanom s trvalým pobytom na území obce jednorazovú dávku v hmotnej núdzi alebo jednorazovú dávku sociálnej pomoci. Podmienkou na poskytnutie je predloženie potvrdenia, že občan nemá voči obci žiadne finančné záväzky (dlh na miestnych daniach a poplatkoch, na nájme a pod.) a až po uplatnení si všetkých zákonných nárokov, ktoré občanovi garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb.

Na poskytovanie dávky nie je právny nárok. Jednorazová dávka sa poskytuje na základe individuálneho posúdenia odkázanosti občanoa a spoločne posudzovaných osôb.

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi možno poskytnúť najmä na :

 1. úhradu mimoriadnych výdavkov na nevyhnutné ošatenie - napr. pri hospitalizácii v nemocnici,
 2. základné vybavenie domácnosti (posteľ, stôl, stolička, skriňa, vykurovacie teleso, sporák, chladnička, práčka - ak nie sú súčasťou vybavenia bytového domu),
 3. zakúpenie školských potrieb pre nezaopatrené dieťa, ktoré nemá nárok na dotáciu na školské potreby zo štátu
 4. na mimoriadne liečebné náklady - dlhodobé užívanie liekov, cestovné do zdravotníckeho zariadenia, ktoré je vzdialené nad 30 km.

 

Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť občanovi, ktorý sa ocitol nie vlastnou vinou prechodne v sociálnej núdzi a tento stav nie schopný vyriešiť sám, resp. za pomoci rodiny a ak výška celkového príjmu tejto fyzickej osoby a s ním posudzovaných osôb nepresahuje dvojnásobok životného minima.

Jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť najmä :

 1. pri živelných pohromách na pokrytie nákladov na základné životné potreby,
 2. pri úmrtí člena rodiny, najmä ak ide o živiteľa rodiny, či osamelého občana,
 3. pri náhlom úraze, dlhodobom onkologickom ochorení, na zmiernenie zvýšených výdakov,
 4. občanovi, ktorý žije sám v domácnosti, je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku ako jediného zdroja príjmu a ten nepresahuje 1,3 násobok životného minima podľa zákona na úhradu mimoriadnych výdavkov,
 5. pri umiestnení do zariadenia sociálnych služieb, ak ide o osamelú osobu bez príbuzných na zabezpečenie nevyhnutných hygienických a osobných potrieb,
 6. rodinám s deťmi v sociálnej núdzi (ošatenie, strava, školské potreby),
 7. pri ďalších nepredvídaných udalostiach života.

 

Jednorazovú dávku v hmotnej núdzi a jednorazovú dávku sociálnej pomoci možno poskytnúť do výšky preukázaných skutočných nákladov, najviac však do výšky 100 €.

Bližšie podmienky a postup pri schvaľovaní, výplate a zúčtovaní jednorazových dávok upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3/2012.


 

Spoločné stravovanie

Obec Zemianske Kostoľany na úseku sociálnej politiky poskytuje občanom sociálnu službu spoločného stravovania. Službu spoločného stravovania možno poskytnúť iba občanovi, ktorý

 1. má na území obce trvalý pobyt,
 2. je poberateľom starobného alebo invalidného dôchodku, alebo súhrnu dôchodkov,
 3. nemá ďalší príjem zo závislej činnosti.

Spoločné stravovanie zahŕňa nasledovné služby :

 1. zabezpečenie jedného teplého jedla - obeda, ktorý sa skladá z polievky a hlavného jedla.

 

Spoločné stravovanie sa poskytuje v pracovných dňoch. Donáška stravy sa realizuje v čase od 11,00 do 13,00 hod. Strava sa vydáva stravníkovi na základe vopred zakúpených stravných lístkov, ktorých predaj zabezpečuje obec prostredníctvom svojich zamestnancov na obecnom úrade.

Službu spoločného stravovania možno poskytnúť len na základe písomnej žiadosti občana, ku ktorej je potrebné doložiť

 • kópiu rozhodnutia Sociálnej poisťovne Bratislava o priznaní dôchodku,
 • čestné prehlásenie o tom, že nemá ďalší príjem zo závislej činnosti.

Donáška stravy sa poskytuje do domáceho prostredia odberateľov služby spoločného stravovania, ktorí vzhľadom na svoj zdravotný stav nie sú schopní si donášku zabezpečiť sami, a nie sú schopní si ju zabezpečiť ani pomocou rodinných príslušníkov. Mobilní stravníci si donášku zabezpečuje sami, prípadne pomocou rodinných príslušníkov.

Obec Zemianske Kostoľany poskytuje príspevok na spoločné stravovanie z rozpočtu obce vo výške 0,30 € na jeden obed/deň.

 


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka