Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Rozpočet, hospodárenie a ekonomika obce

Hospodárenie obce a financovanie jej potrieb

V rámci svojej pôsobnosti obec zabezpečuje starostlivosť o nehnuteľný majetok obce, ktorý je zapísaný v katastri nehnuteľností, a to budovy :

súpisné číslo 3 - združený objekt (dva nájomné byty, drogéria, textil, klub dôchodcov, dielne)

súpisné číslo 5 - osem nájomných bytov

súpisné číslo 17 - ubytovňa

súpisné číslo 24 - zariadenie pre dôchodcov

súpisné číslo 43 - materská škola

súpisné číslo 60 - obecný úrad

súpisné číslo 63 - Dom kultúry SNP

súpisné číslo 67 - Kišasonkin kaštieľ (nehnuteľná kultúrna pamiatka)

súpisné číslo 126 - hasičská zbrojnica

súpisné číslo 137 - renesančný kaštieľ a prístavba barokovej kúrie (nehnuteľná kultúrna pamiatka)

súpisné číslo 142 - obytná veža (nehnuteľná kultúrna pamiatka)

súpisné číslo 152 - budova predajne (Kvety)

súpisné číslo 161 - základná škola

súpisné číslo 330 - budova predajne (Potravina Domovina)

súpisné číslo 406 - zdravotné stredisko

súpisné číslo 602 - 612 - radové garáže

súpisné číslo 619 - garáž autobusa

súpisné číslo 676 - predajné stánky a WC na trižnici

súpisné číslo 677 - predajné stánky a WC na tržnici

súpisné číslo 682 - bytový dom so 15-imi nájomnými bytmi

súpisné číslo 683 - bytový dom so 15-imi nájomnými bytmi

súpisné číslo 691 - ČOV

súpisné číslo 695 - Dom smútku

súpisné číslo 719 - prevádzková budova TJ Slovan na ihrisku,

ako aj o ďalší majetok :

pamätníky, pomníky a pamätné miesta, športoviská (ihrisko TJ, multifunkčné ihrisko, tenisové kurty), miestne komunikácie a chodníky, verejné osvetlenie, dreviny).

Okrem toho zabezpečuje údržbu pozemkov vo svojom vlastníctve v počte 110 parciel zapísaných v katastri nehnuteľností.

Obec Zemianske Kostoľany ako základný samostatný územný samosprávny a správny celok a ako právnická osoba za podmienok ustanovených zákonom samostatne hospodári s vlastným majetkom a so svojimi finančnými zdrojmi. Základné princípy financovania obce a hospodárenia s jej majetkom ustanovuje zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Obec nezávisle a slobodne určuje svoje priority a premieta ich do rozhodnutí o rozpočte obce, rozhoduje o spôsobe finančného krytia svojich potrieb vydaním všeobecne-záväzných nariadení obce, rozhoduje o spôsobe združovania finančných zdrojov s inými obcami alebo ekonomickými subjektmi.

Konkrétne finančné vzťahy štátneho rozpočtu k rozpočtom obce určuje a kvantifikuje zákon o štátnom rozpočte. Zásady hospodárenia obce s finančnými zdrojmi schvaľuje obecné zastupiteľstvo.

Rozpočet obce je základný finančný plán a strednodobý ekonomický nástroj finančnej politiky obce. Zostavuje sa na obdobie troch kalendárnych rokov s tým, že rozpočet na príslušný kalendárny rok je záväzný a na ďalšie dva roky orientačný. Je základnou normou, prostredníctvom ktorej volené orgány riadia výkonný aparát pri výkone pôsobností obce.

Postavenie rozpočtu obce, jeho tvorbu a obsah, pravidlá rozpočtového hospodárenia, tvorbu a použitie mimorozpočtových zdrojov, spôsob finančného vyrovnávania medzi obcami, vzťahy k štátnemu rozpočtu a k rozpočtu samosprávneho kraja ustanovuje osobitný zákon (zákon o rozpočtových pravidlách).

Obec Zemianske Kostoľany je zapojená do projektu plošného zavedenia centrálne spravovaného Rozpočtového informačného systému pre samosprávu (RIS.SAM). Projekt je garantovaný Ministerstvom financií SR a Združením miest a obcí Slovenska.

Projekt RIS.SAM sa zameriava na poskytnutie kvalitnej, modernej a bezpečnej informačnej podpory v oblasti rozpočtového riadenia a je napojený na systém štátnej pokladnice.

Obec financuje svoje potreby predovšetkým z vlastných príjmov, dotácií zo štátneho rozpočtu a z ďalších zdrojov. Majetok obce sú veci vo vlastníctve obce a majetkové práva obce. Slúži na plnenie úloh obce. Má sa zveľaďovať, zhodnocovať a vo svojej celkovej hodnote zásadne nezmenšený zachovať. Darovanie nehnuteľného majetku obce je neprípustné, ak osobitný zákon neustanovuje inak. Majetok obce možno použiť najmä na verejné účely, na podnikateľskú činnosť a na výkon samosprávy obce. Majetok obce, ktorý slúži na verejné účely, je verejne prístupný a možno ho obvyklým spôsobom používať, ak jeho používanie obec neobmedzila.

 

 

 


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka