Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Odpadové hospodárstvo

Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnym odpadom


 

 

Kalendáre zvozov komunálneho odpadu

Kalendár zvozu komunálneho odpadu r. 2018

 

Zber zmesového komunálneho odpadu z domácností

Čo sem patrí:

Patria sem zmiešané nevytriediteľné odpady. Je to odpad, ktorý zostane po vyseparovaní všetkých zložiek komunálneho odpadu u ktorých je to možné, alebo sú na to vytvorené podmienky. Zneškodnenie takéhoto odpadu spočíva v skládkovaní, preto je veľmi dôležité čo najviac triediť ostatné zložky odpadov, aby zmesového odpadu bolo čo najmenej.

 

Nepatrí sem:

objemný odpad, stavebný odpad, PET fľaše, sklo, papier, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, nebezpečné odpady a iné odpady ktoré sa dajú z komunálneho odpadu vyseparovať

 

Zberné nádoby:

1. rodinné domy - 120 l plastová zberná nádoba (cena nádoby 23,23 €)

2. bytové domy - 1 200 l plastová zberná nádoba (cena nádoby 232,30 €)

Zberné nádoby zabezpečuje  obec za uvedený poplatok.

Pri vývoze zmesového komunálneho odpadu je potrebné zbernú nádobu vyložiť pred svoju nehnuteľnosť na miesto verejne prístupné 

 

Interval zvozu:

- fyzické osoby - občania : -každý nepárny týždeň spravidla vo štvrtok

- podnikateľské subjekty:  - každý týždeň spravidla vo štvrtok

Bližšie su termíny uvedené v Kalendári zvozu komunálneho odpadu

 


 

Drobný stavebný odpad a objemný odpad

Drobný stavebný odpad:
sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom (predstavujú komunálne odpady (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.), ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci, a ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby . Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby domu, nepovažuje sa  za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si musí objednať veľkokapacitný kontajner, ktorý môže zabezpešiť obec. Poplatok za tento kontajner nie je zahrnutý v miestnom poplatku za komunálny odpad.  

 

Objemný odpad:

predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby,  rúry a podobne.

 

Do predchádzajúcich odpadov nepatria:

biologicky rozložiteľný odpad a nebezpečné odpady, znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, odpady hrubo znečistené  (zeminou, farbami).

 

Interval zberu

- 2x ročne  (na jar a jeseň) sú postupne na celom území obce rozmiestňované veľkoobjemové kontajnéry


 

PET fľaše

Čo sem patrí:
plastové obaly na tekutiny -PET (polyetyléntereftalát): fľaše od rôznych nápojov, sirupov, rastlinných olejov)

 

Nepatrí sem:
znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené  (zeminou, farbami).

 

Zberné nádoby:

plastové vrecia o objeme 120 l
Vrecia na tento odpad  zabezpečuje  obec bezplatne - dajú sa vyzdvihnúť na Obecnom úrade
Pri vývoze tohto odpadu je potrebné vrecia vyložiť pred svoju nehnuteľnosť na miesto verejne prístupné

 

Interval zvozu:
 -v sobotu uprostred každého párneho mesiaca + mesiac júl 

Bližšie su termíny uvedené v Kalendári zvozu komunálneho odpadu

 


 

Sklo

Čo sem patrí:

sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

 

Nepatrí sem:

vratné fľaše, vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

 

Zberné nádoby:

1. Pri obchodoch sú prevážne na nevratné fľaše umiestnené 1 200 l zberné nádoby zelenej farby :

- na Ul. 4. apríla pri obchode Zelov 2 ks

- na Ul. 4. apríla pri obchode CBA 1 ks

- na Ul. Domovina pri obchode potravín

- na Ul. Pod horou

2. plastové vrecia o objeme 120 l
Vrecia na tento odpad sú určené pre vlastníkov bytov v bytových domoch a rodiných domoch a tieto zabezpečuje  obec bezplatne - dajú sa vyzdvihnúť na Obecnom úrade
Pri vývoze tohto odpadu je potrebné vrecia vyložiť pred svoju nehnuteľnosť na miesto verejne prístupné

 

 

Interval zvozu:

-v sobotu uprostred každého párneho mesiaca + mesiac júl

Bližšie su termíny uvedené v Kalendári zvozu komunálneho odpadu


 

Papier

Čo sem patrí:

noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

 

Nepatrí sem:

umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

 

Spôsob zberu:

papier zabalený do balíčkov príp. previazaný  sa zbiera  a zhromažďuje  v Mateskej škole a Základnej škole v Zemianskych Kostoľanoch

 

Interval zberu

- 2x ročne

 

Bližšie informácie v Materskej a Základnej škole


 

Biologicky rozložiteľný odpad

Čo sem patrí:
zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, bezmäsité zvyšky jedla, škrupinka z orecha, kvety, tráva, lístie, drobné konáre, mladá burina, piliny, hobliny, neupravené drevo, vata,  drevitá vlna, triesky, a pod.

 

Nepatrí sem:
šupky z citrusového ovocia, mäsité zvyšky jedla, kosť, kameň, obväz, cigaretový ohorky a pod.

 

Spôsob zberu:
Tento druh odpadu môžu občania uložiť na zelené priestranstvo na Ul. B. Nemcovej pri Hasičskej zbrojnici, roztriedený na :

- konáre a drevná hmota (odpad ktorý je možno štiepkovať)

- ostatný biologicky rozložiteľný odpad

 

Interval zberu
- priebežne počas celého roka

 


 

Textil, obuv, hračky

Patrí sem:

- len čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň ),
- topánky ( topánky iba v pároch, nezničené ),
- doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ).                                                                                                               - hračky

 

Pod použitým oblečením nevhodným na zber sa rozumie:
- kusy látok, nite,
- poškodené, znečistené alebo zatuchnuté oblečenie ,
- zničené topánky, topánky ktoré nie sú v pároch,
- koberce, vankúše, paplóny, matrace, závesy, záclony,
- iný odpad.

 

Zderné nádoby:

sú v kovovom vyhotovení bledohnedej farby s vkladacím mechanizmom :

- na Ul. 4. apríla pri obchode Zelov 1 ks
- na Ul. 4. apríla pri obchode CBA 1 ks

Občania môžu do týchto kontajnerov vkladať vo vreciach alebo v igelitových taškách vyradené čisté a suché šatstvo (odevy, bytový textil, topánky v pároch, doplnky k oblečeniu, hračky).

 

Interval zberu:

priebežne počas celého roka


 

Nebezpečný odpad

Do nebezpečného odpadu patrí:

– zásady (Hydroxid sodný, Hydroxid vápenatý,  a.p.)

 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť ( výbojky, neonky, žiarivky zo svietidiel, a.p.)

– vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky)

– farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (zvyšky ferieb, tlačiarenské náplne atramentové a laserove, zvyšky lepidiel a.p.

– batérie a akumulátory (všetky druhy)

– vyradené elektrické a elektronické zariadenia , obsahujúce nebezpečné časti (rádia, audio a videotechnika, a.p.)

 

Spôsob zberu:
Tento druh odpadu môžu občania odovzdať na parkovisku pri garážach Zdravotného strediska organizácii oprávnenej na zber tohto odpadu, ktorá bude mať v určenom čase tu umiestnený mobilný sklad

 

Interval zberu:
- 2x ročne v mesiacoch apríl a október  približne uprostred mesiaca v stredu od 15,00 hod - 17,00 hod

Bližšie su termíny uvedené v Kalendári zvozu komunálneho odpadu


 

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka