Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Odpadové hospodárstvo

Informácia o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za rok 2018 v zmysle § 4 ods. 6 zákona č. 329/2018 Zb.z. o poplatkoch za uloženie odpadu

images.jpgMiera vytriedeného odpadu v %  za rok 2018 je 54,45 %.


 

Všeobecne záväzné nariadenie obce o nakladaní s komunálnym odpadom

Kalendáre zvozov komunálneho odpadu

Zber zmesového komunálneho odpadu z domácností

Čo sem patrí:

Patria sem zmiešané nevytriediteľné odpady. Je to odpad, ktorý zostane po vyseparovaní všetkých zložiek komunálneho odpadu u ktorých je to možné, alebo sú na to vytvorené podmienky. Zneškodnenie takéhoto odpadu spočíva v skládkovaní, preto je veľmi dôležité čo najviac triediť ostatné zložky odpadov, aby zmesového odpadu bolo čo najmenej.

 

Nepatrí sem:

objemný odpad, stavebný odpad, PET fľaše, sklo, papier, kovy, biologicky rozložiteľný odpad, nebezpečné odpady a iné odpady ktoré sa dajú z komunálneho odpadu vyseparovať

 

Zberné nádoby:

1. rodinné domy - 120 l plastová zberná nádoba (cena nádoby 23,23 €)

2. bytové domy - 1 200 l plastová zberná nádoba (cena nádoby 232,30 €)

Zberné nádoby zabezpečuje  obec za uvedený poplatok.

Pri vývoze zmesového komunálneho odpadu je potrebné zbernú nádobu vyložiť pred svoju nehnuteľnosť na miesto verejne prístupné 

 

Interval zvozu:

- fyzické osoby - občania : -každý nepárny týždeň spravidla vo štvrtok

- podnikateľské subjekty:  - každý týždeň spravidla vo štvrtok

Bližšie su termíny uvedené v Kalendári zvozu komunálneho odpadu

 


 

Drobný stavebný odpad a objemný odpad

Drobný stavebný odpad:
sú komunálne odpady vznikajúce z bežných udržiavacích prác zabezpečovaných fyzickou osobou – nepodnikateľom (predstavujú komunálne odpady (zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.), ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do bežne používanej nádoby na zmesový odpad v obci, a ktoré nepresiahnu viac ako 1 m3 ročne od jednej fyzickej osoby . Ak fyzická osoba vyprodukuje väčší objem takéhoto odpadu (nad 1m3 ročne od jednej fyzickej osoby), napr. v rámci prestavby domu, nepovažuje sa  za drobný stavebný odpad a fyzická osoba si musí objednať veľkokapacitný kontajner, ktorý môže zabezpešiť obec. Poplatok za tento kontajner nie je zahrnutý v miestnom poplatku za komunálny odpad.  

 

Objemný odpad:

predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby,  rúry a podobne.

 

Do predchádzajúcich odpadov nepatria:

biologicky rozložiteľný odpad a nebezpečné odpady, znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, odpady hrubo znečistené  (zeminou, farbami).

 

Interval zberu

- 2x ročne  (na jar a jeseň) sú postupne na celom území obce rozmiestňované veľkoobjemové kontajnéry


 

PET fľaše

Čo sem patrí:
plastové obaly na tekutiny -PET (polyetyléntereftalát): fľaše od rôznych nápojov, sirupov, rastlinných olejov)

 

Nepatrí sem:
znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené  (zeminou, farbami).

 

Zberné nádoby:

plastové vrecia o objeme 120 l
Vrecia na tento odpad  zabezpečuje  obec bezplatne - dajú sa vyzdvihnúť na Obecnom úrade
Pri vývoze tohto odpadu je potrebné vrecia vyložiť pred svoju nehnuteľnosť na miesto verejne prístupné

 

Interval zvozu:
 -v sobotu uprostred každého párneho mesiaca + mesiac júl 

Bližšie su termíny uvedené v Kalendári zvozu komunálneho odpadu

 


 

Sklo

Čo sem patrí:

sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

 

Nepatrí sem:

vratné fľaše, vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtované sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

 

Zberné nádoby:

1. Pri obchodoch sú prevážne na nevratné fľaše umiestnené 1 200 l zberné nádoby zelenej farby :

- na Ul. 4. apríla pri obchode Zelov 2 ks

- na Ul. 4. apríla pri obchode CBA 1 ks

- na Ul. Domovina pri obchode potravín

- na Ul. Pod horou

2. plastové vrecia o objeme 120 l
Vrecia na tento odpad sú určené pre vlastníkov bytov v bytových domoch a rodiných domoch a tieto zabezpečuje  obec bezplatne - dajú sa vyzdvihnúť na Obecnom úrade
Pri vývoze tohto odpadu je potrebné vrecia vyložiť pred svoju nehnuteľnosť na miesto verejne prístupné

 

 

Interval zvozu:

-v sobotu uprostred každého párneho mesiaca + mesiac júl

Bližšie su termíny uvedené v Kalendári zvozu komunálneho odpadu


 

Papier

Čo sem patrí:

noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

 

Nepatrí sem:

umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskovaný papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

 

Spôsob zberu:

papier zabalený do balíčkov príp. previazaný  sa zbiera  a zhromažďuje  v Mateskej škole a Základnej škole v Zemianskych Kostoľanoch

 

Interval zberu

- 2x ročne

 

Bližšie informácie v Materskej a Základnej škole


 

Biologicky rozložiteľný odpad

Čo sem patrí:
zvyšky ovocia a zeleniny, šupky zo zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, bezmäsité zvyšky jedla, škrupinka z orecha, kvety, tráva, lístie, drobné konáre, mladá burina, piliny, hobliny, neupravené drevo, vata,  drevitá vlna, triesky, a pod.

 

Nepatrí sem:
šupky z citrusového ovocia, mäsité zvyšky jedla, kosť, kameň, obväz, cigaretový ohorky a pod.

 

Spôsob zberu:
Tento druh odpadu môžu občania uložiť na zelené priestranstvo na Ul. B. Nemcovej pri Hasičskej zbrojnici, roztriedený na :

- konáre a drevná hmota (odpad ktorý je možno štiepkovať)

- ostatný biologicky rozložiteľný odpad

 

Interval zberu
- priebežne počas celého roka

 


 

Textil, obuv, hračky

Patrí sem:

- len čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľnú bielizeň ),
- topánky ( topánky iba v pároch, nezničené ),
- doplnky k oblečeniu ( čiapky, šále a pod. ).                                                                                                               - hračky

 

Pod použitým oblečením nevhodným na zber sa rozumie:
- kusy látok, nite,
- poškodené, znečistené alebo zatuchnuté oblečenie ,
- zničené topánky, topánky ktoré nie sú v pároch,
- koberce, vankúše, paplóny, matrace, závesy, záclony,
- iný odpad.

 

Zderné nádoby:

sú v kovovom vyhotovení bledohnedej farby s vkladacím mechanizmom :

- na Ul. 4. apríla pri obchode Zelov 1 ks
- na Ul. 4. apríla pri obchode CBA 1 ks

Občania môžu do týchto kontajnerov vkladať vo vreciach alebo v igelitových taškách vyradené čisté a suché šatstvo (odevy, bytový textil, topánky v pároch, doplnky k oblečeniu, hračky).

 

Interval zberu:

priebežne počas celého roka


 

Nebezpečný odpad

Do nebezpečného odpadu patrí:

– zásady (Hydroxid sodný, Hydroxid vápenatý,  a.p.)

 – žiarivky a iný odpad obsahujúci ortuť ( výbojky, neonky, žiarivky zo svietidiel, a.p.)

– vyradené zariadenia obsahujúce chlórfluórované uhľovodíky (chladničky, mrazničky)

– farby, tlačiarenské farby, lepidlá a živice obsahujúce nebezpečné látky (zvyšky ferieb, tlačiarenské náplne atramentové a laserove, zvyšky lepidiel a.p.

– batérie a akumulátory (všetky druhy)

– vyradené elektrické a elektronické zariadenia , obsahujúce nebezpečné časti (rádia, audio a videotechnika, a.p.)

 

Spôsob zberu:
Tento druh odpadu môžu občania odovzdať na parkovisku pri garážach Zdravotného strediska organizácii oprávnenej na zber tohto odpadu, ktorá bude mať v určenom čase tu umiestnený mobilný sklad

 

Interval zberu:
- 2x ročne v mesiacoch apríl a október  približne uprostred mesiaca v stredu od 15,00 hod - 17,00 hod

Bližšie su termíny uvedené v Kalendári zvozu komunálneho odpadu


 

Vyhlásenie vedenia obce

DSC_1109.JPGV súvislosti so situáciou, kedy bol v obci Zemianske Kostoľany identifikovaný zápach pripomínajú únik plynu a vzhľadom na šíriace sa dezinformácie, dáva vedenie obce k danej problematike nasledujúce stanovisko:

Nakoľko sa počas dvoch dní zápachu od stredy minulého týždňa nepodarilo záchranným zložkám ani jednotke kontrolného chemického laboratória zistiť zdroj zápachu, v piatok bol tento zdroj identifikovaný po dôkladnej obhliadke stavieb vo vlastníctve súkromných osôb na základe vlastnej aktivity obce.

Na miesto boli privolané záchranné zložky, orgány polície, zástupcovia štátnej správy, konkrétne vedúca odboru životného prostredia Okresného úradu v Prievidzi, vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Prievidzi a prednostka Okresného úradu v Prievidzi. Na miesto bolo opakovane privolané kontrolné chemické laboratórium zo Slovenskej Ľupče, aby po otvorení kontajnera, z ktorého zápach vychádzal, za prítomnosti majiteľa súkromnej spoločnosti, identifikovalo chemickú látku a odobralo vzorky.

Za prítomnosti všetkých zúčastnených bol kontajner s obalmi s pozostatkami chemickej látky naložený na vozidlo a odvezený na likvidáciu na skládku do Livinských Opatoviec.

Skládka v Livinských Opatovciach však tento odpad neprevzala. V piatok večer bolo starostke obce oznámené, že kontajner s odpadom bol vrátený späť do našej obce. Preto boli ihneď opakovane o tomto informované dotknuté orgány a v sobotu bol z poverenia prednostky Okresného úradu v Prievidzi k danej problematike zvolaný krízový štáb okresu.

Riešením sa zaoberá Okresný úrad Trenčín a Okresný úrad Prievidza a kontajner by mal byť z obce odstránený v krátkej lehote. Podľa informácií majiteľa spoločnosti, ktorý je držiteľom tohto odpadu, vykonal opatrenia, aby zápach zminimalizoval a v súčinnosti s Okresným úradom Trenčín hľadá skládku, ktorá má na území SR povolenie daný odpad likvidovať.

Obec Zemianske Kostoľany v čase výskytu zápachu nemala informácie o existencii takejto prevádzky na svojom území, nakoľko spoločnosť si nesplnila svoju povinnosť a o činnosti nakladania s nebezpečnými odpadmi obec neoboznámila. Rozhodnutie na nakladanie s nebezpečným odpadom pre súkromnú spoločnosť vydal Okresný úrad Trenčín. Toto rozhodnutie taktiež nebolo obci doručené, nakoľko podľa platnej legislatívy, obec nebola účastníkom konania. Samospráva, ktorou je obec Zemianske Kostoľany, nemá kompetenciu rozhodovať v danej oblasti, táto patrí do pôsobnosti výlučne štátnych orgánov.

Vedenie obce Zemianske Kostoľany preto odmieta akékoľvek špekulácie o vydaní povolenia na zriadenie takejto prevádzky obcou alebo o vydaní povolenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, alebo o akomkoľvek prepojení vedenia obce na túto súkromnú spoločnosť.

Zo záverov Správy o zásahu Kontrolného chemického laboratória CO v Slovenskej Ľupči zo dňa 9. 3. 2018, ktoré bolo obci doručené včera, vyplýva, citujem:

„Vzhľadom na vykonané merania tiež možno konštatovať, že k ohrozeniu obyvateľov nedošlo, nakoľko detekčná technika a techniky merania sú schopné detegovať uvedené látky v koncentrácii vyššej ako 1,0 ppm a takáto koncentrácia nebola nameraná. Čuchom je možné zachytiť koncentrácie až 500 krát nižšie – 0,002 ppm, čo už spôsobuje pre nechránenú osobu značný diskomfort.“.

Vedenie obce Zemianske Kostoľany intenzívne komunikuje s orgánmi štátnej správy a snaží sa získať relevantné informácie o riešení daného problému.


 

Oznámenie o identifikovaní zdroja zápachu

DSC_1118.JPGDnes v ranných hodinách sa nám po dôkladnej obhliadke podnikateľských subjektov v obci, ako aj areálov, v ktorých nemá obec ohlásenú žiadnu podnikateľskú činnosť, podarilo identiikovať zdroj zápachu šíriaceho sa po obci. Na základe našich zistení boli do obce privolané zložky záchranného systému - Hasičský a záchranný zbor SR, Polícia SR, za účelom koordinačne činnosti zástupcovia odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Okresného úradu Prievidza. Po príchode prednostky Okresného úradu Prievidza a jej rozhodnutí bolo do obce opakovane privolané pojazdné laboratórium a zástupcovia odboru životného prostredia Okresného úradu Prievidza. Obec odovzdala prítomným informácie o vlastníkovi nehnuteľností, kde sa zdroj zápachu nachádzal. Išlo o uzavretý veľkoobjemový kontajner nachádzajúci sa v areáli bývalých Štátných majetkov š.p. Po príchode pojazdného laboratória jednotka vykonala merania a za prítomnosti vlastníka, resp. podnikateľského subjektu bol kontajner otvorený. V kontajneri sa podľa vyjadrenia vedúceho jednotky pojazdného laboratória nachádzala látka tetrahydrotiofén, ktorá v koncentrácii nameranej v ovzduší nie je pre obyvateľstvo zdraviu škodlivá.  Je to organická zlúčenina síry s veľmi silným zápachom. Patrí medzi sírne heterocyklické zlúčeniny. Je prchavá, bezfarebná kvapalina intenzívne nepríjemného zápachu. Používa sa na odorizovanie (vytvorenie špecifického pachu) zemného plynu. Keďže kontajner s touto látkou sa tu nachádzal v rozpore s platnou legislatívou, po vyhodnotení výsledkov laboratória sa bude vecou ďalej zaoberať Polícia SR a odbor životného prostredia Okresného úradu Prievidza. Kontajner bol následne naložený a odvezený na legálnu skládku takéhoto odpadu.

 


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka