Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

Informačná povinnosť Obce Zemianske Kostoľany, IČO: 00 651 001

tel.: 046/5466181, e-mail: obecz.kostolany@stonline.sk

Dňom 27. apríla 2016 nadobudlo platnosť Nariadenie Európskeho parlamentu a Rady Európskej únie číslo 2016/679 z 27 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov, ktoré je známe aj pod skratkou „GDPR“. Dňom 25.5.2018 nadobudol platnosť zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov („zákon o ochrane osobných údajov“).

Pri realizácii úloh a povinností Obce Zemianske Kostoľany (ďalej len „obec“) získavame osobné údaje priamo od dotknutých osôb, alebo ich získavane pri plnení našich povinností od iných subjektov. Osobné údaje môžeme spracúvať tiež v rámci plnenia povinností obce ako zamestnávateľa, ak je dotknutá osoba zamestnancom obce, rodinným príslušníkom zamestnanca obce alebo jemu blízkou osobou.

Ak spracúvame Vaše osobné údaje, ste dotknutou osobou, t.j. osobou o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú.

Čo nás oprávňuje spracúvať Vaše osobné údaje?

Právnym základom pre spracúvanie Vašich osobných údajov ako dotknutých osôb v zmysle § 13 ods. 1 zákona o ochrane osobných údajov môže byť:

 • osobitný právny predpis Slovenskej republiky alebo Európskej únie,
 • zmluvný vzťah medzi Vami a obcou,
 • náš oprávnený záujem, v prípade ak naše práva prevažujú nad Vašimi záujmami alebo právami,
 • plnenie úloh obce realizovaných vo verejnom záujme,
 • ochrana života, zdravia alebo majetku fyzických osôb,
 • Váš výslovný a slobodne udelený súhlas.    

Zásady spracúvania Vašich osobných údajov

 • Máme zákonnú povinnosť poskytnúť Vaše osobné údaje pri kontrole, dozornej činnosti alebo na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, ak to vyplýva z osobitných predpisov (napríklad GDPR, zákon o ochrane osobných údajov, zákon č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore, prípadne ďalšie).
 • Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s našou bezpečnostnou politikou iba v rozsahu, ktorý je nevyhnutný na dosiahnutie účelu spracúvania a len po dobu, ktorá je nevyhnutná na splnenie účelu ich spracúvania.
 • Prístup k Vašim osobným údajom majú výlučne osoby poverené starostom obce na spracúvanie osobných údajov a ktoré ich spracúvajú na základe jeho pokynov a v súlade s bezpečnostnou politikou obce.
 • Vaše osobné údaje zálohujeme a uchovávame na záložných úložiskách kvôli predchádzaniu bezpečnostným incidentom, najmä z dôvodu vylúčenia narušenia dostupnosti údajov. Vaše osobné údaje budú odstránené zo zálohovacích úložísk hneď ako to bude v súlade s našimi pravidlami zálohovania možné. Zálohovanie Vašich osobných údajov sme povinní zabezpečovať v súlade s bezpečnostnými požiadavkami GDPR a zákona o ochrane osobných údajov.
 • Po zániku účelu spracúvania budú Vaše osobné údaje z elektronických médií vymazané a písomnosti v listinnej forme s Vašimi osobnými údajmi budú zlikvidované s výnimkou tých, ktoré musia byť naďalej uchovávané aj po zániku účelu ich spracúvania, a to počas trvania úložnej doby v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach v znení neskorších predpisov.
 • Vaše osobné údaje nepoužívame na automatizované individuálne rozhodovanie.

Aké máte práva?

Odvolať súhlas - v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky na adrese zodpovednej osoby, písomne oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne na obecnom úrade.

Právo na prístup - máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícii, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame. Vo väčšine prípadov Vám budú Vaše osobné údaje poskytnuté v písomnej listinnej forme, pokiaľ nepožadujete iný spôsob ich poskytnutia. Ak ste o poskytnutie týchto informácií požiadali elektronickými prostriedkami, budú Vám poskytnuté elektronicky, ak to bude technicky možné.

Právo na opravu - prijímame primerané opatrenia, aby sme zabezpečili presnosť, úplnosť a aktuálnosť informácií, ktoré o Vás máme k dispozícii. Ak si myslíte, že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím, neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.

Právo na výmaz (na zabudnutie) - máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, napríklad v prípade, ak osobné údaje, ktoré sme o Vás získali, už viac nie sú potrebné na naplnenie pôvodného účelu spracúvania. Vaše právo je však potrebné posúdiť z pohľadu všetkých relevantných okolností. Napríklad, môžeme mať určité právne a regulačné povinnosti a vymazanie Vašich osobných údajov by bolo porušením niektorého z platných právnych predpisov Slovenskej republiky alebo Európskej únie; v týchto prípadoch nebudeme môcť Vašej žiadosti vyhovieť.

Právo na obmedzenie spracúvania - za určitých okolností ste oprávnení nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje. Ide napríklad o prípady, keď si myslíte, že osobné údaje, ktoré o Vás máme, môžu byť nepresné alebo keď sa domnievate, že už Vaše osobné údaje nepotrebujeme využívať.

Právo na prenosnosť údajov - za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

Právo namietať - máte právo namietať voči spracúvaniu údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch v prípade keď naše právo spracúvať Vaše osobné údaje prevažuje nad Vašimi záujmami alebo základnými právami a slobodami, ktoré si vyžadujú ochranu osobných údajov, prípadne ak Vaše osobné údaje spracúvame z dôvodu nevyhnutnosti plnenia úloh realizovaných vo verejnom záujme, alebo pri výkone moci zverenej obci štátom. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie Vašich osobných údajov a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov - ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvane nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27; tel. číslo: +421 /2/ 3231 3214; mail: statny.dozor@pdp.gov.sk, https://dataprotection.gov.sk.

Vybavovanie žiadostí dotknutých osôb / lehoty na vybavenie

Vaše žiadosti súvisiace so spracúvaním Vašich osobných údajov, prípadne iných žiadostí, ktoré sú predmetom uplatnenia Vašich vyššie uvedených práv vybavujeme v lehote do jedného mesiaca od ich doručenia. Lehotu je možné v odôvodnených prípadoch dvakrát opakovane predĺžiť o jeden mesiac, najmä z dôvodu komplexnosti a náročnosti prípadu, alebo celkového počtu nami vybavovaných žiadostí. V prípade predĺženia lehoty Vás budeme informovať pred uplynutím jedného mesiaca od dátumu prijatia žiadosti, prípadne pred uplynutím predĺženej jednomesačnej lehoty.

Za určitých okolností môže však obec Vašej žiadosti vyhovieť iba v obmedzenom rozsahu, prípadne odmietnuť konať na základe žiadosti o uplatnenie Vašich práv ako dotknutej osoby v zmysle nariadenia GDPR v celom rozsahu v prípadoch, kedy by v dôsledku vyhovenia Vašej žiadosti mohlo dôjsť k nežiaducemu vplyvu na:

 • národnú bezpečnosť, obranu a verejnú bezpečnosť,
 • predchádzanie trestným činom, ich vyšetrovanie, odhaľovanie alebo stíhanie alebo výkon trestných sankcií vrátane ochrany pred ohrozením verejnej bezpečnosti a jeho predchádzanie,
 • iné dôležité ciele všeobecného verejného záujmu Slovenskej republiky alebo Európskej únie, najmä predmet dôležitého hospodárskeho alebo finančného záujmu Slovenskej republiky alebo Európskej únie vrátane peňažných, rozpočtových a daňových záležitostí, verejného zdravia a sociálneho zabezpečenia,
 • ochranu nezávislosti súdnictva a súdnych konaní,
 • predchádzanie porušeniam etiky pre regulované profesie, ich vyšetrovanie, odhaľovanie a stíhanie,
 • monitorovaciu, kontrolnú alebo regulačnú funkciu spojenú, hoci aj príležitostne, s výkonom verejnej moci,
 • ochranu dotknutej osoby alebo práv a slobôd iných,
 • vymáhanie občianskoprávnych nárokov.

Kamerový systém

Obec Zemianske Kostoľany je prevádzkovateľom kamerového systému, ktorého videokamery snímajú verejné priestranstvo obce (parkovisko MŠ, prechod pre chodcov pred OcÚ, kaštieľ, park za kaštieľom, multifunkčné ihrisko pri ZŠ, detské ihrisko na miestnej tržnici, miestna tržnica). Právnym základom pre vyhotovovanie videozáznamov je plnenie úlohy obecného úradu realizovanej vo verejnom záujme v zmysle čl. 6 ods.1 písm. e) nariadenia GDPR; účelom je ochrana vereného poriadku a majetku obce, predchádzanie a odhaľovanie vandalizmu a trestnej činnosti.  

Videozáznamy získané kamerovým systémom sú uchovávané na elektronickom záznamovom zariadení počas doby 14 dní od ich vyhotovenia; nie sú sprístupňované iným subjektom s výnimkou prípadov podľa § 79 ods. 3. zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Práva dotknutých osôb sú uvedené v čl. 15 – 21 GDPR.

Obci vyplýva z GDPR povinnosť určiť zodpovednú osobu, ktorou je

Ing. Júlia Hvojníková, e-mail: julia.hvojnikova@zemianskekostolany.sk, tel. 046 5466 132

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka