Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obecný úrad

Úradné hodiny a zamestnanci

ÚRADNÉ HODINY :                                                                    PRACOVNÁ DOBA:
   
Pondelok       od:  7,30  - do  15,00 hod                              od:  7.00 hod. - do 15.30 hod.
Utorok           od:  7,30  - do  14,00 hod.                              od:  7.00 hod. - do 14.00 hod.
Streda           od:  7,30  - do  17,00 hod.                              od:  7.00 hod. - do 17.00 hod.
Štvrtok  :        Nestránkový deň                                            od:  7.00 hod. - do 15.30 hod.
Piatok            od:  7,00  - do  12,00 hod.                              od:  7.00 hod. - do 13.00 hod.

Každý deň od 12.00 hod. do 12.30 hod. obedňajšia prestávka
Pondelok – piatok (matrika)       11,30 – 12,00 hod.    donáška a odnáška pošty

STAROSTKA OBCE

Ing. Jana Školíková, starostka obce

Telefón : 046 5466 177

mobil : 0905 441 570

e-mail : starosta@zemianskekostolany.sk

HLAVNÝ KONTROLÓR OBCE

Ing. Jozef Krett, hlavný kontrolór obce

ÚSEK VŠEOBECNEJ SPRÁVY

Mgr. Erika Matejovičová, matrikárka a samostatný referent

e-mail : podatelna@zemianskekostolany.sk

            obecz.kostolany@stonline.sk

            matrika@zemianskekostolany.sk

Telefón :      046 5466 181

Fax :            046 5466 181

Činnosť :

 • vedenie matriky - knihy narodení, manželstiev a úmrtí pre obec Zemianske Kostoľan a Kamenec pod Vtáčnikom,
 • podateľňa a archív,
 • vedenie registra obyvateľov (ohlasovňa),
 • vedenie registra budov,
 • potvrdzovanie tlačív pre občanov na sociálne účely,
 • vydávanie rybárskych lístkov,
 • vyhlasovanie v miestnom rozhlase,
 • vedenie agendy súvisiacej s činnosťou  starostu obce a obecného zastupiteľstva,
 • vedenie agendy na úseku podnikateľskej činnosti v obci,
 • vedenie agendy na úseku slobodného prístupu k informáciám,
 • vydávanie obecného časopisu Informátor

ÚSEK EKONOMIKY A SPRÁVY DANÍ A POPLATKOV

Ing. Martina Tonhauzerová, ekonómka - materská dovolenka

Činnosť :

 • vedenie agendy účtovníctva obce,
 • vedenie hlavnej pokladne obce,
 • vydávanie rozhodnutí na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov

Ing. Janka Súkeníková, ekonómka, rozpočtárka 

e-mail : ekonom@zemianskekostolany.sk 

             janka.sukenikova@zemianskekostolany.sk

Telefón . 046 5466 019

Činnosť :

 • vedenie agendy účtovníctva obce,
 • spracovanie rozpočtu obce, sledovanie a spracovanie jeho čerpania, príprava zmien rozpočtu obce
 • spracovanie záverečného účtu obce a ďalších výročných dokumentov v zmysle platnej legislatívy
 • vedenie agendy na úseku poskytovania štátnych dotácií, ich sledovanie zúčtovanie
 • vedenie agendy na úseku poskytovania dotácií poskytovaných z rozpočtu obce, ich sledovanie a kontrola zúčtovania
 • vedenie agendy na úseku bytového hospodárstva - správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
 • vedenie agendy sociálneho fondu
 • vydávanie rozhodnutí na prevádzkovanie výherných hracích prístrojov

Ing. Vladimíra Trúchla, správca daní a poplatkov, zástupkyňa matrikárky

e-mail : dane@zemianskekostolany.sk

            vladimira.truchla@zemianskekostolany.sk

Telefón : 046 5466 133

Činnosť :

 • správa a výber miestnych daní a poplatkov :
 • daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za ubytovanie,
 • daň za užívanie verejného priestranstva,
 • daň za nevýherné hracie prístroje,
 • miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady,
 • poplatok za znečisťovanie ovzdušia,
 • vedenie registra nehnuteľností v obci,
 • vydávanie potvrdení o veku stavieb,
 • osvedčovacia agenda – osvedčovanie podpisov a fotokópií,
 • výpis a odpis z registra trestov
 • platby za opatrovateľskú službu,
 • predaj stravných lístkov pre dôchodcov
 • vedenie hlavnej pokladne obce,

Ing. Júlia Hvojníková, mzdová účtovníčka, zodpovedná osoba pre ochranu osobných údajov

e-mail : mzdy@zemianskekostolany.sk

             byty@zemianskekostolany.sk

             julia.hvojnikova@zemianskekostolany.sk

Telefón:  046 5466 132

Činnosť :

 • vedenie mzdovej a personálnej agendy
 • spracovanie a výplata miezd

ÚSEK MIESTNEHO A BYTOVÉHO HOSPODÁRSTVA

Ing. Peter Ďanovský, vedúci odboru miestneho a bytového hospodárstva

e-mail : mbh@zemianskekostolany.sk

            peter.danovsky@zemianskekostolany.sk 

Telefón : 046 5466 132

Mobil : 0905472798      

Ing. Júlia Hvojníková, referentka odboru miestneho a bytového hospodárstva

e-mail : mzdy@zemianskekostolany.sk

             julia.hvojnikova@zemianskekostolany.sk

Telefón : 046 5466 132

Ľubomír Mojžiš, vodič

Vladimír Hancko, vodič, údržbár

Marián Vrtiel, vodič, údržbár

Vladimír Vrtiel, vodič, údržbár

Anton Ďuračka, záhradník

Marcela Šuranská, správca a upratovačka zdravotného strediska

Anna Huliniová, správca trhoviska

Jozef Mikula, správca domu smútku a cintorína

Činnosť :

 • vedenie agendy na úseku bytového hospodárstva - správa bytov a nebytových priestorov vo vlastníctve obce
 • nahlasovanie porúch na verejnom osvetlení a miestnom rozhlase,
 • zabezpečovanie údržby verejných priestranstiev v obci,
 • objednávky na práce motorovými vozidlami  a mechanizmami vo vlastníctve obce,
 • objednávky na veľkoobjemové kontajnery
 • inžinierska činnosť
 • organizácie a riadenie aktivačnej činnosti a menších obecných služieb
 • vedenie agendy na úseku cestného hospodárstva - rozkopávky, uzávierky, zvláštne užívanie, vjazdy
 • komplexné zabezpečovanie verejného obstarávania,
 • nakladanie s odpadmi na území obce

ÚSEK KULTÚRY

Viera Hulínyiová, vedúca Domu kultúry SNP, referent pre kultúru

e-mail : kultura@zemianskekostolany.sk

            viera.hulinyiova@zemianskekostolany.sk

Andrea Kopálová, referentka knižnice a správca kaštieľa

e-mail : kniznica@zemianskekostolany.sk

             kastiel@zemianskekostolany.sk

            andrea.kopalova@zemianskekostolany.sk

Ľudmila Čupcová, upratovačka

Daša Žabková, upratovačka - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Petra Gamanová, materská dovolenka

Telefón : 046 5466 209

Činnosť :

 • organizovanie kultúrnych podujatí v obci
 • prenájom priestorov Domu kultúry SNP
 • vedenie obecnej knižnice
 • vedenie Zboru pre občianske záležitosti
 • príprava občianskych obradov – pohreb, vítanie detí, prijatie jubilantov, jubilejné sobáše a iné výročné obrady
 • správa renesančného kaštieľa

ÚSEK ŠKOLSTVA

Materská škola :

Ľubica Pastieriková, riaditeľka materskej školy

e-mail : materskaskola@zemianskekostolany.sk

             lubica.pastierikova@zemianskekostolany.sk

Telefón : 046 5466164

Vladimíra Pilátová, učiteľka materskej školy

Bc. Dorota Včelková, učiteľka materskej školy - materská dovolenka

Mgr. Miroslava Sluková,učiteľka materskej školy

Bc. Zuzana Hutárová, učiteľka materskej školy

Bc. Paulína Milová, učiteľka materskej školy - materská dovolenka

Bc. Veronika Jančovič, učiteľka materskej školy

Katarína Mrtviková, učiteľka materskej školy - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Lucia Košianová, učiteľka materskej školy - zastupovanie počas materskej a rodičovskej dovolenky

Jana Hvojníková, školníčka

Estera Filipiová, školníčka    

Školská jedáleň MŠ:

Dana Pažická, vedúca školskej jedálne

Miroslava Vážanová, kuchárka

Zdenka Šimková, kuchárka      

Základná škola :

Mgr. Jana Demešová, riaditeľka školy (nie je zamestnancom obce)

www.zszk.edupage.org

ÚSEK SOCIÁLNYCH VECÍ

Zuzana Pilchová , opatrovateľka

Eleonóra Kučerková, opatrovateľka

Mariana Repiská, opatrovateľka

Anna Oršulová, opatrovateľka

Jana Mrózová, opatrovateľka


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka