Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Popoludnia s deťmi v obecnej knižniciVytlačiť
 

Obecná knižnica v Zemianskych Kostoľanoch pripravuje pre všetky deti aj ich rodičov každú stredu príjemné spoločné popoludnia, na ktorých sa budeme spoločne hrať, zabávať, čítať zaujímavé rozprávky, počúvať rozprávočky z CD nosičov, riešiť hádanky a hlavolamy, súťažiť a v rámci tvorivých dielní vyskúšať zaujímavé nápady a vyrobiť si niečo pre radosť. Tieto stretnutia budú v knižnici organizované pravidelne v stredu od 15,30 hod. do 17,00 hod. Obecná knižnica sa už na všetkých teší.


 
 

Dominanta obce sa dočká komplexnej rekonštrukcieVytlačiť
 

kaštieľSnáď každého návštevníka Zemianskych Kostolian upúta bohatá história a existencia niekoľkých významných nehnuteľných kultúrnych pamiatok. Jednou z nich, ktorú, ako aj tie ostatné, už nalomil zub času, je renesančný kaštieľ. V minulom roku obec ako vlastník tejto pamiatky požiadala Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (dotácie) z fondov Európskej únie, konktrétne z opatrenia 3.1. Posilnenie kultúrneho potenciálu regiónov. Na našu nesmiernu radosť ministerstvo vyhodnotilo žiadosť a celý projektový spis pozitívne a rozhodlo o poskytnutí nenávratného finančného príspevku pre obec Zemianske Kostoľany vo výške 1 072 737,19 € na realizáciu projektu "Revitalizácia nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kaštieľ I. Zemianske Kostoľany", čo predstavuje 95% celkových oprávnených výdavkov. Zvyšných 5% sumy 56 459,85 € sa zaviazala prefinancovať obec z vlastných prostriedkov, čo bolo akceptované aj pri schvaľovaní rozpočtu obce na rok 2015. Dielo revitalizácie zahŕňa rekonštrukciu exteriérových omietok, výmenu okien, rekonštrukciu, resp. výmenu exteriérových dverí a brán, reštaurátorské práce na kamenných a drevených prvkoch, odvodnenie objektu. V interiéroch dôjde k výmene, resp. rekonštrukcii a obnove podláh, k realizácii inžinierskych sietí (voda, elektrika, vykurovanie, telefón), obnove omietok, vybudovaniu sociálnych zariadení. Projekt zahŕňa i rekonštrukciu nádvoria s osadením mobiliáru a sadbových úprav za účelom jeho ďalšieho využitia na spoločenské udalosti obce, ako aj rekonštrukciu chodníkov v renesančnom parku. Život kaštieľu vdýchne i nové interiérové vybavenie vrátane IKT vybavenia zafinancovaného taktiež z fondov EÚ.

Práce na rekonštrukcii budú zahájené po uskutočnení verejného obstarávania na výber dodávateľa prác. Po realizácii diela bude objekt sprístupnený verejnosti a bude tu zriadená trvalá expozícia zachytávajúca históriu a život v našej obci z rôznych pohľadov a oblastí. Časť objektu bude slúžiť na dočasné expozície, napr. výstavy, prezentácie obce, koncerty a iné spoločenské udalosti. Obradná miestnosť a jej obslužné priestory zostanú zachované i naďalej.


 
 

Výsledky komunálnych voliebVytlačiť
 

Miestna volebná komisia v Zemianskych Kostoľanoch oznamuje výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a na starostu obci zo dňa 15. 11. 2014 :

V obci Zemianske Kostoľany sa zistili tieto výsledky :

Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov : 1443

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 605 = 41,93 % z celkového počtu voličov

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva : 590

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce : 551

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :

Peter Rybár, nezávislý kandidát, 449 hlasov

Iveta Melišková, Mgr., nezávislý kandidát, 384 hlasov

Marek Rolinec, Ing., nezávislý kandidát, 373 hlasov

Ivana Plachá, PaedDr., KDH, 363 hlasov

Vladimír Matejov, KDH, 289 hlasov

Bronislav Bajgar, Ing., nezávislý kandidát, 284 hlasov

Miroslav Semaník, nezávislý kandidát, 235 hlasov

Bohdana Pilchová, SDS, 205 hlasov

Peter Hurtiš, Bc., nezávislý kandidát, 201 hlasov

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :

Valent Oršula, SMER-SD, 199 hlasov

Jaroslav Oršula, nezávislý kandidát, 168 hlasov

Milan Pleško, nezávislý kandidát, 151 hlasov

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidát na funkciu starostu obce :

Jana Školíková, Ing., nezávislý kandidát, 551 hlasov

 

Za starostu obce bola zvolená

Jana Školíková, Ing., nezávislý kandidát, 551 hlasov

 

Dátum a čas podpísania zápisnice : 15. 11. 2014 o 21,55 hod.

Členovia miestnej volebnej komisie : Valéria Oršulová, Ing. Ondrej Pilch, Dominika Melišková, Bc. Vladimíra Matejová, Mgr. Erika Matejovičová, zapisovateľka Viera Hulínyiová

 


 
 

Jeseň je darVytlačiť
 

Jeseň je obdobím pripomenutia si sviatku všetkých seniorov, a to práve v októbri, ktorý je vyhlásený za mesiac úcty k starším. U nás si tento sviatok pripomíname regionálnym podujatím JESEŇ JE DAR, na ktorom sa v Dome kultúry SNP predstavia seniori z celého regiónu s programom, ktorý si v priebehu roka pripravili. V tomto roku to bol už 16.ročník tohto podujatia a jednotlivé programy v podobe piesní, tanca, vtipného slova a scénok sme sledovali počas dvoch dní 10. a 11. októbra 2014. V programe sa predstavilo každý deň šestnásť seniorských zoskupení a počas oboch dní vystúpilo približne 560 účinkujúcich. Našu obec na podujatí reprezentovala mužská i ženská časť speváckeho zboru Borinka. V piatok podujatie spolu so starostou obce otvoril podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Richard Takáč. Mnohých svojich dôchodcov podporili svojou účasťou na podujatí i starostovia obcí, pozvanie prijal i predseda Okresnej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku a predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty dôchodcov na Slovensku. Všetci zúčastnení si s krásnym slnečným počasím priniesli dobrú náladu, jednotlivé zoskupenia sa medzi sebou navzájom podporovali potleskom a dobrú náladu vtipným slovom umocňoval po prvýkrát v histórii tohto podujatia moderátor. Po prezentácii dôchodcov v kinosále sa všetci presunuli do veľkej sály, kde si ešte mohli spoločne zaspievať, zatancovať a posedieť v družných rozhovoroch pri dobrom guláši. Organizátormi tohto náročného podujatia sú Regionálne kultúrne centrum Prievidza s podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja, Obec Zemianske Kostoľany a Jednota dôchodcov na Slovensku.

 

 

 


 
 

Realizácia spevnených plôch a parkovacích miest na bytovkách Domovina a Pod horouVytlačiť
 

Po ukončení verejného obstarávania na dodávateľa prác sme začiatkom septembra zahájili práce na investičnej akcii "Spevnené plochy a parkovacie miesta na ulici Pod horou a na ulici Domovina - bytovky". Práce začali búracími prácami, nasledovalo osádzanie obrúbníkov, príprava podložia a jeho zhutnenie a následné ukladanie zatrávňovacích tvárnic. Realizáciou prác došlo k poškodeniu a znefunkčneniu prístupového chodníka k bytovke č. 233 a preto sme zabezpečili jeho opravu z prostriedkov obecného rozpočtu mimo tejto schválenej akcie. Poškodený chodník pozdĺž miestnej komunikácie bude predmetom rekonštrukcie začiatkom budúceho roka, nakoľko tieto práce neboli predmetom projektovej dokumentácie a preto ani verejného obstarávania a na jeho realizáciu neboli v tohtoročnom rozpočte schválené finančné prostriedky.

Približne v polovici septembra začali práce na budovaní parkovacích miest a spevnených plôch na bytovkách Domovina, kde podľa projektovej dokumentácie získa svoje parkovacie miesta každá bytovka. Investičná akcia má byť zrealizovaná do konca októbra. Na túto stavbu bolo stavebným úradom vydané stavebné povolenie v zmysle schválenej projektovej dokumentácie, preto podstatné zmeny navrhované občanmi počas realizácie nie je možné akceptovať, pretože by sme ohrozili úspešnú kolaudáciu stavby.


 
 
Položky 251-255 z 291

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka