Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Rokovanie obecného zastupiteľstva dňa 27. 5. 2015.Vytlačiť
 

Obec Zemianske Kostoľany pozýva občanov na rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré zvoláva starostka obce v zmysle ustanovení zákona č 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch na deň 27. mája 2015 o 17,00 hod. do Domu kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch. Program rokovania nájdete v priloženej pozvánke.


 
 

Oslavy Dňa matiekVytlačiť
 

Snáď nie je na Slovensku takej obce, kde by si v druhú májovú nedeľu neuctili všetky svoje ženy, ktoré dali život svojim deťom. Aj my sme si pripomenuli tento pekný sviatok - Deň matiek. Slávnosť bola rozdelená na dve časti. Prvá časť bola venovaná matkám, ktoré priviedli na svet štyri a viac detí. Tieto boli pozvané obcou do obradnej miestnosti, kde sa im v slávnostnom príhovore prihovorila starostka obce Ing. Jana Školíková, boli obdarované kvetom a malou pozornosťou. Členky ZPOZ-u upevňovali slávnostnú atmosféru milým slovom a peknou piesňou.

Druhá časť prebiehala v kinosále Domu kultúry SNP, kde sa hľadisko zaplnilo takmer do posledného miesta. Tu prišli svojim mamičkám a babičkám poďakovať v svojom programe deti z materskej školy, zo základnej školy, deti SZUŠ Xoana z tried pôsobiacich v našej obci a deti z Detského folklórneho súboru Domovina. Ku všetkým matkám sa opäť prihovorila starostka obce. V závere sviatok matiek vyzdvihli práve tie, ktoré oslavovali - matky, ktoré navštevujú SZUŠ Xoana a predstavili sa v temperamentnej choreografii Flamengo (fotografie z podujatia nájdete vo fotogalérii).


 
 

20. výročie posvätenia chrámu ECAV v PrievidziVytlačiť
 

Okrem dôstojného brata biskupa Východného dištriktu Slavomíra Sabola medzi pozvanými hosťami na slávnostných službách Božích pri príležitosti 20. výročia posvätenia chrámu v Prievidzi sa zúčastnili aj zástupcovia rímsko-katolíckej cirkvi z farnosti Zapotôčky kaplán Dominik Jáger a diakon Pavel Lojan.
Za mestské a obecné samosprávy v pôsobnosti nášho zboru prijali pozvanie primátorka Prievidze pani Katarína Macháčková, starostka Zemianskych Kostolian pani Jana Školíková a primátor Bojníc pán František Tám. Prišli aj zástupcovia z družobných zborov z Nesvád a Myjavy a pozvanie prijala aj jedna z hybných síl výstavby prievidzského kostola sestra Viola Fronková.
Brat biskup sa vo svojej kázni okrem iného zameral aj na význam chrámu ako nositeľa identity kresťanského spoločenstva, miesta stretávania sa ľudí, kde hlavným znakom a zásadným princípom je ich viera. Miesta rozvoja duchovnej podstaty jednotlivca i spoločenstva, miesta výchovy, povzbudenia i napomenutia. Po kázni vystúpili so svojimi príhovormi hostia a aj ich príspevky boli povzbudením do ďalších rokov i vyjadrením radosti, že náš zbor aj za týchto konkrétnych dvadsať rokov prešiel cestu, ktorá je Pánu Bohu na radosť. Spomínali sa aj sestry a bratia, ktorí pred dvadsiatimi rokmi stáli pri základoch nášho kostola, dnešnej slávnosti sa však už nedožili. Práve sestra Fronková vyzdvihla aj finančnú pomoc cirkevného zboru St. Andrew´s, Mahtomedi z Minnesoty v USA, ktorí prispeli na stavbu.
Na záver služieb Božích zaznela hymna Hrad prepevný je Pán Boh náš.

Slávnosť však nekončila. Vo vestibule sa rýchlo pripravilo občerstvenie a vytvoril sa priestor na neformálne diskusie. Komunikujúcich hlúčikov bolo veľa a tém na rozhovor ešte viac. No a na pozvaných hostí čakal ešte spoločný obed.
Popoludní pokračoval slávnostný deň o 14:30 koncertom kresťanskej hudobnej skupiny Matuzalem. Okrem krásnych piesní, ktoré hovoria o Božej láske k hriešnemu človeku a oslavujú Pána Boha, vydali členovia skupiny osobné svedectvá o ich ceste za Pánom Ježišom Kristom. Hovorili aj o svojich slabostiach a hriešnom živote; ako sa vzdali Pánu Bohu, prijali Jeho omilostenie a On z nich učinil slobodné Božie deti. O tom, že slová svedectiev i piesní vnikli do sŕdc počúvajúcich, svedčí aj záujem o CD nosiče, ktoré si poslucháči zakúpili.
Týmto chceme poďakovať ešte raz všetkým hosťom, ktorí prijali účasť na slávnosti; všetkým, ktorí akokoľvek pomohli pri stavbe nášho kostola; všetkým, ktorí sa za tých dvadsať rokov starali o jeho prevádzku; všetkým, ktorí v nedeľu 17. mája 2015 zabezpečili svojou ochotou a pomocou hladký priebeh celej slávnosti, ale hlavne Pánu Bohu, ktorý nám vo všetkom pomáhal a bohato požehnal celé naše snaženie.

Kto sú Matuzalemci? Klávesy a spev - Slávo Kráľ, gitara a spev - Daniel Valenta, gitara a spev - Daniel Šaling.
Začiatky skupiny Matuzalem siahajú do minulého storočia. V roku 1958 ako dvanásťroční zaspievali pred verejnosťou svoju prvú pieseň. Odvtedy prechádzali rôznymi zmenami. Účinkovali ako inštrumentálna skupina v celoštátnom mládežníckom spevokole Jas, sprevádzali vokálnu dievčenskú skupinu Polaris, s ktorými neskôr vytvorili vokálnoinštumentálny oktet. V poslednej zostave, ako ich poznáme dnes, hrajú a spievajú od roku 1983. Nakoľko sa mnoho rokov aktívne venovali tejto hudobnej činnosti, poslucháči im dali meno Matuzalem.
Tri hlavné zásady služby skupiny Matuzalem:
- spievať a hrať na Božiu chválu,
- svojou službou ukázať na cestu k Pánu Bohu,
- povzbudzovať tých, ktorí už na túto cestu vykročili.
Súčasný repertoár tvoria hlavne pôvodné skladby Sláva Kráľa, ale tiež preložené gospely a černošské spirituály, takisto so slovenskými textami Sláva Kráľa.

Mgr. Blanka Kostelná, Ing. Peter Majerík

 


 
 

Opäť si symbolicky povedali svoje áno.Vytlačiť
 

Stalo sa už akousi samozrejmosťou, že mesiac máj je v ľudskom ponímaní spájaný s láskou a je označovaný ako "máj - lásky čas". Preto práve v tomto mesiaci venujeme jeden deň manželským párom, ktorí oslavujú v roku jubilejné výročia sobášov a pripomínajú si deň, kedy si ešte ako mladí ľudia povedali svoje áno. V obradnej miestnosti sme privítali desať manželských párov, ktoré prijali naše pozvanie a symbolicky si po 45-tich, 40-tich, 35-tich, 30-tich a 25-tich rokoch opäť symbolicky povedali svoje áno. V slávnostnom príhovore slová uznania a poďakovania predniesla starostka obce, scénar vhodne dopĺňali členky Zboru pre občianske záležitosti  básňami, piesňami i hovoreným slovom. Niektoré manželské páry boli doprevádzané i svojimi deťmi a vnúčatami, pričom tieto využili slávnostnú príležitosť, aby svojim rodičom poďakovali za starostlivosť a výchovu. Na záver predniesla starostka obce prípitok, v ktorom zaželala všetkým jubilujúcim manželským párom ešte veľa spoločne prežitých rokov v zdraví, šťastí a láske (fotografie z podujatia nájdete vo fotogalérii).


 
 

Stavanie májaVytlačiť
 

Trošku v chladnejšom počasí, ale v dobrej nálade a v spoločnosti príjemných ľudí sme v posledný aprílový deň na miestnej tržnici postavili symbol jari - máj. Svoju úlohu spočívajúcu v postavení stromu do výšav aj tentorok úspešne zvládli členovia Telovýchovnej jednoty Slovan Zemianske Kostoľany. Detský folklórny súbor Domovina sa predstavil s pekným májovým programom. Pre občanov bolo zdarma pripravené občerstvenie, členky miestneho klubu dôchodcov ponúkali čerstvé koláče. Príjemnú atmosféru a posedenie sprevádzala piesňami zo svojho repertoáru kapela Necpalanka. Ďakujeme všetkým, ktorí sa na príprave i priebehu tohto pekného podujatia podieľali (fotografie z podujatia nájdete vo fotogalérii).


 
 
Položky 246-250 z 303

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka