Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Beseda a autogramiáda s Evitou UrbaníkovouVytlačiť
 

Stretnutím, ktoré uzatvorilo štafetu besied so spisovateľmi zorganizovanými pri príležitosti Marca - mesiaca knihy, bolo stretnutie s úspešnou mladou autorkou ženských románov Evou Urbaníkovou známou aj pod pseudonymom Evita. Pretože o stretnutie s touto mladou dámou bol veľký záujem, boli sme nútení zmeniť priestory pripravené na toto podujatie z čitárene do veľkej sály domu kultúry. Celým podujatím vládla dobrá nálada, návštevníci sa dozvedeli o začiatkoch kariéry spisovateľky a vydavateľky. Dozvedeli sa i o tom, že Eva Urbaníková v mesiaci apríl začína vydávať nový ženský časopis EVITA. Poslednou časťou podujatia bola autogramiáda spojená s predajom kníh autorky, ktorá neodmietla ani spoločné fotografovanie s jej priaznivcami. V priebehu podujatia boli knižnicou odmenení čitatelia, ktorí sú jej vernými návštevníkmi a v priebehu roka prečítali najviac kníh. Sú to Lucia Halačová a Dušan Huszar. Odmenená bola i najstaršia čitateľka Elena Šajbenová, ktorá je obyvateľkou miestneho domova dôchodcov.

 


 
 

Oslavy 70.výročia oslobodenia obceVytlačiť
 

Smutné spomienky sa vynárajú v našich mysliach vždy, keď sa zahľadíme na meravé pomníky, ktoré stoja na pamiatku padlých Slovákov a ich spojencov. 4. apríl 1945 - deň spred 70.rokov, kedy bola oslobodená nielen naša obec, ale aj hlavné mesto SR Bratislava. 11. apríla t.r. sme si pripomenuli aj v Zemianskych Kostoľanoch tento pamätný deň kladením vencov k Pamätníku SNP. Slávnosť sa začala hymnou SR v podaní dychovej hudby a prednesením básne členokou ZPOZ-u Ľubicou Gerhátovou. V slávnostnom príhovore sa do minulosti vrátila a súčasnú situáciu vo svete zhodnotila starostka obce Ing. Jana Školíková. Program dopĺňali svojimi piesňami členovi mužskej speváckej skupiny Borinka. Účastní boli aj zástupcovia VÚ 1039 v Zemianskych Kostoľanoch a členovia Klubu vojenskej histórie Prievidza. Títo pripravili aj sprievodný program, ktorí spočíval vo výstave historických uniforiem a zbraní, z ktorých si odvážlivci mohli zastrieľať a vojenský útvar poskytol na túto príležitosť aj techniku "Aligátor". Po ukončení pietneho aktu sa časť sprievodu odobrala k pamätnej tabuli kpt. Adolfa Weinholda pred VÚ 1039 v Zemianskych Kostoľanoch, kde predsedkyňa miestnej organizácie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v krátkom príhovore pripomenula oslobodzovacie boje a úlohu kpt. Weinholda, ktorý sa z bojov už nevrátil. Zároveň na toto pietne miesto boli položené vence. Ostatní účastníci osláv mohli popoludnie stráviť pri tónoch dychovej hudby v parku. Osláv sa zúčastnil i syn kpt. Adolfa Weinholda mjr. vo výslužbe Pavol Weinhold, ktorého sprevádzala rodina a ktorý bol na oslavu a členskú schôdzu pozvaní Základnou organizáciou Slovenskéhoz zväzu protifašistických bojovníkov v Zemianskych Kostoľanoch. Schôdza predchádzala samotným oslavám pred Pamätníkom SNP, na ktorej na základe rozkazu ministra obrany SR bola kpt. Adolfovi Weinholdovi udelená pamätná medaila in memoriam. Túto odovzdal synovi mjg. vo výslužbe Pavlovi Weinholdovi hlavný štátny radca sekcie ľudských zdrojov Ministerstva obrany SR plk. vo výslužbe Ing. Richard Zimányi. Pamätný list a kyticu odovzdala aj starostka obce, ktorá zároveň ocenila pamätným listom i dlhoročných aktívnych členov a členov výboru ZO SZPB pána Rudolfa Hudeca, pani Oľgu Mrtvikovú a pani Katarínu Jarošincovú. Všetci účastníci členskej schôdze vrátane hostí sa pri príležitosti 70.výročia oslobodenia obce zapísali do pamätnej knihy obce. Fotografie z podujatia nájdete v našej fotogalérii.


 
 

Podpora petície na záchranu lokality HrádokVytlačiť
 

Obcou Bystričany bola tunajšiemu obecnému úradu doručená žiadosť o spoluprácu vo veci informovanosti občanov o spustení petície, ktorú žiadajú podporiť. Petícia sa týka záchrany lokality Hrádok v pohorí Vtáčnik pred jej zničením plánovanou ťažbou kameňa. Hrádok sa nachádza na začiatku vstupu do Bystričianskej doliny a je charakteristický výnimočným prírodným prostredím a bohatou flórou a faunou. Hrádok je súčasťou Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie s vysokým stupňom zákonnej ochrany, je súčasťou územia európskeho významu Vtáčnik a je v programe Európskej únie Natura 2000, ktorá zabezpečuje ochranu vtáctva. Zároveň je významnou archeologickou lokalitou halstadského osídlenia a nachádza sa v tesnej blízkosti Národnej prírodnej rezervácie Veľká skala. Táto lokalita je obľúbeným cieľom turistických výletov občanov širšieho okolia.

Podporu petície na záchranu lokality Hrádok  v pohorí Vtáčnik pred jej zničením plánovanou ťažbou kameňa môžete vyjadriť svojim podpisom pod petíciu, ktorá je k dispozícii na Obecnom úrade v Zemianskych Kostoľanoch na I.poschodí a počas úradných hodín a v obecnej knižnici počas otváracích hodín.


 
 

65. výročie založenia futbalového klubuVytlačiť
 

Tento rok oslavuje kostoliansky futbalový klub, ktorého je Obec Zemianske Kostoľany hlavným partnerom, 65. výročie od svojho založenia. Z toho dôvodu sa výbor TJ Slovan rozhodol zorganizovať oslavy ako spomienku na bývalých hráčov, trénerov a funkcionárov, ktorí sa zaslúžili o rozvoj futbalu v Zemianskych Kostoľanoch. Pripravujú pre vás zaujímavý kultúrno-spoločenský program, o ktorom budete postupne informovaní. Súčasťou osláv 65. výročia klubu bude aj vyhlásenie ankety JEDENÁSTKA HISTÓRIE, do ktorej sa samozrejme budete môcť zapojiť. V kostolianskom drese sa predstavilo počas 65 rokov veľmi veľa výborných futbalistov a z nich chce klub s vašou pomocou vybrať jedenásť najlepších. Podmienky nájdete na www.facebook.com/TJSlovanZemianskeKostolany.

Výbor TJ Slovan sa na vás teší v SOBOTU 20.júna 2015 na futbalovom ihrisku v Zemianskych Kostoľanoch pri príležitosti 65 rokov futbalu v Zemianskych Kostoľanoch.


 
 

Obec začína prípravu nových investičných akciíVytlačiť
 

Po zimnom období s prvými prichádzajúcimi lúčmi slnka začína obec v príprave nových investičných akcií, ktoré obecné zastupiteľstvo schválilo v rozpočte obce na rok 2015. Prvými krokmi k ich úspešnej realizácii je príprava projektovej dokumentácie a zabezpečenie všetkých povolení. Po výbere dodávateľov je v štádiu spracovávania projektová dokumentácia hneď na niekoľko akcií. Cieľom diela "Spevnené plochy pri objekte č.3" je zabezpečiť vyspravenie nerovností, odvodnenie osvetlenia v lokalite pri klube dôchodcov a drogérii a vyriešiť tu aj problém s parkovaním. Investičná aktivita "Spevnené plochy pri bytovke Domovina 388" vyrieši taktiež problém s parkovaním predovšetkým obyvateľom tohto obytného domu. Projektová dokumentácia na dielo "Inžinierske siete - baroková kúria" je len prvou lastovičkou k realizácie rekonštrukcie bývalých obchodných priestorov, ktoré predovšetkým vzhľadom na nevyhovujúce hygienické podmienky obec prestala prenajímať. Po rekonštrukcii vzniknú v danom objekte tri nebytové priestory so všetkými inžinierskymi sieťami, so samostatnými sociálnymi zariadeniami a štandardným stavebným vybavením (podlahy, obklady, bojlery a pod.). Zámerom obce je ponúknuť tieto priestory opäť na účely predovšetkým chýbajúcich prevádzok služieb alebo obchodu avšak v takom technickom stave, aby noví nájomníci neboli nútení vykonávať nevyhnutné úpravy priestorov tak, ako tomu bolo doposiaľ. V súčasnej dobe už obec pripravuje aj súťažné podklady k vyhláseniu verejného obstarávania na dielo "Miestna komunikácia Boženy Nemcovej", na ktorú už všetci obyvatelia lokality nad hasičskou zbrojnicou netrpezlivo čakajú. Len v posledných dňoch obec vyhodnotila ponuky od uchádzačov na spracovanie projektovej dokumentácie na dielo "Výmena plynových kotlov v základnej škole". Väčšiu časť aktivít po spracovaní projektových dokumentácií a vybavení povolení obec v tomto roku aj plánuje zrealizovať, čo zohľadnila aj v tohtoročnom rozpočte obce, a to "Spevnené plochy pri objekte č.", "Výmena plynových kotlov v základnej škole", časť diela "Inžinierske siete - baroková kúra". Na rok 2016 je naplánovaná realizácia diela "Spevnené plochy pri bytovke č. 388" a dokončené úpravy nebytových priestorov v kúrii po zavedení inžinierskych sietí. 


 
 
Položky 241-245 z 291

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka