Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

Aktuality

Rekonštrukcia časti komunikácie na ulici Boženy Nemcovej ukončená.Vytlačiť
 

Takmer jeden a pol mesiaca prebiehali rekonštrukčné práce na časti miestnej komunikácii na ulici Boženy Nemcovej. Po vybratí časti zeminy a búracích prácach po oboch krajniciach vozovky boli uložené obruby a z prefabrikátov bol vybudovaný odvodňovací žľab. Po úprave povrchu bol na existujúcu vrstvu položený nový asfaltový koberec. Celú akciu realizovala obec z vlastných rozpočtových prostriedkov. V priebehu realizácie prác sa dodávateľská spoločnosť, ktorá vzišla z verejného obstarávania, snažila priebežne reagovať na požiadavky občanov bývajúcich v tejto časi obce, avšak mohla splniť len oprávnené požiadavky, ktoré by sa výrazne neodkláňali od projektovej dokumentácie a náklady na ich realizáciu nenarušili celkový schválený rozpočet stavby, ktorý predstavoval sumu 46 754,22 €. Zrealizovaná stavba bola obcou od dodávateľa prevzatá 12. 8. 2015.


 
 

Výstrahy Slovenského hydrometereologického ústavu Bratislava - vysoké teploty a búrkyVytlačiť
 

SHMÚ Bratislava vydal výstrahu 3. stupňa na deň 10.8.2015 

Maximálna denná teplota sa vo pondelok 10. augusta vyšplhá v Prievidzskom okrese na 33 až 36 stupňov Celzia. Meteorológovia preto pre región vydali výstrahu tretieho stupňa pred horúčavami. Vysoké teploty totiž predstavujú potenciálne nebezpečenstvo pre zdravie ľudí, fyzické aktivity a vznik požiarov. 

Počas nasledujúcich dní platia výstrahy popoludní od 12. do 19. hodiny. 


 
 

Zvýšené nebezpečenstvo požiarovVytlačiť
 

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Prievidzi prehodnotilo situáciu v územnom obvode okresu Prievidza a z dôvodu predchádzania vzniku požiarov v súlade § 21 písm. n) zákona NR SR č. 314/2001 Z. z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov a s  § 2 ods. 1 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiarnej prevencii v znení neskorších predpisov vyhlasuje od 07. 08. 2015, 10:00 hod. – do odvolania čas zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.


 
 

Zákon o registri adries účinný od 1. júla 2015Vytlačiť
 

Do platnosti vstupuje nový zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého nám vznikajú niektoré nové povinnosti a pribúdajú aj sankcie.

Tento zákon prináša klientom nové povinnosti a tiež aj sankcie pri ich nesplnení, v tejto súvislosti sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. a iné právne predpisy (zákon 235/1998 Z. z., zákon č. 324/2011 Z. z., zákon č. 224/2006 Z. z.).

V nadväznosti na vyššie uvedený zákon a vyhlášky upozorňujeme na zmeny súvisiace s určením / zmenou, zrušením / súpisného a orientačného čísla.

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budove od 1.7.2015 musí obsahovať:

Meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa / fyzická osoba/, názov, sídlo a identifikačné číslo / právnická osoba/
predmet žiadosti
kód druhu stavby a termín jej dokončenia
prílohy:

kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou; stavebné povolenie pri rozostavanej stavbe
geometrický plán so zameraním adresného bodu
údaj, či sa v budove nachádzajú byty, údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

Adresný bod je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.

Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava. Vyhotovenie zamerania adresného bodu si zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie  súpisného a orientačného čísla.

 

Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa  §2c zmenil a doplnil  o ods. 3, na základe ktorého je osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti  kolaudačného rozhodnutia.

 Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy môže mesto určiť súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

 

§30e ukladá – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015 - vlastník budovy , ktorému do 30. júna 2015 bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie a nepožiadal  o určenie súpisného a orientačného čísla, je povinný tak urobiť do 30. decembra 2015

 

V prípade, že bude mať žiadosť všetky náležitosti, súpisné a orientačné číslo sa určí budove do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti, mesto rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries  a písomne informuje žiadateľa s uvedením súpisného a orientačného čísla.

Čo je pre obyvateľov dôležité?

* Vzniká nová povinnosť pre stavebníkov aj v  prípade, ak ide o  staršie budovy a  vlastník doteraz nepožiadal o určenie čísla, prípadne čísel pre budovu

§ 3 ods. 4 zákona č. 125/2015: ADRESNÝ BOD A  GEOGRAFICKÁ OS ULICE; Adresný bod sa vyznačí v  zameraní adresného bodu, ktoré sa vyhotovuje v  listinnej podobe a  ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o  určenie súpisného čísla a  orientačného čísla.  

Zavádza sa povinnosť súčinnosti

§ 8 ods. 2 zákona č. 125/2015: Orgány verejnej moci, vlastníci budov a  iní oprávnení užívatelia budov sú povinní poskytnúť ministerstvu a  obci na účely opravy chyby v  registri podľa odseku 1 súčinnosť...

* Novinkou sú lehoty, vzniká povinnosť požiadať o  určenie čísiel v  zákonom stanovenej lehote

§ 2c ods. 3 zákona č. 369/1990: osoba určená v  kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o  určenie súpisného a  orientačného čísla podľa odsekov 1a 2 do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo a  orientačné číslo podľa odsekov 1 a 2 aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k  budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné a  orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

* Viditeľné označenie budovy súpisným a orientačným číslom sa stáva povinnosťou

§ 2c ods. 4 zákona č. 369/1990: vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a  s  tabuľkou s  orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o  výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.

* Úplne nové sú zákonom stanovené sankcie až do výšky 6 638 eur

§ 27b zákona 369/1990 Z. z.:

Správne delikty

Ods. 1: Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak:    

* ak nepožiada o určenie čísla /d) poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3/

* ak nebude mať označenú budovu číslami na viditeľnom mieste /e)poruší povinnosť podľa §2c ods.4/

* staré veci ak nepožiada do 31.12.2015 o určenie čísel /f) poruší povinnosť podľa § 30e/

Ak ide o  budovu, ktorej nebolo do 30. júna 2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a  orientačného čísla, ak sa určuje do 31.12.2015. Ak vlastník budovy v lehote podľa prvej vety žiadosť nepodá, obec rozhodne o určení súpisného čísla a orientačného čísla aj bez žiadosti /§ 30e zákona 369/1990 Z. z., prechodné ustanovenia/. 
 

Viac informácii nájdete tu:

 download_file_f.php?id=614212

download_file_f.php?id=614211

download_file_f.php?id=614548


 
 

Upozornenie - opatrenia na likvidáciu burínVytlačiť
 

Upozorňujeme vlastníkov alebo nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonných ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a na realizáciu opatrení proti rozširovaniu  burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín. K upozorneniu dochádza z dôvodu čoraz väčšieho rozsahu zaburiňovania poľnohospodárskych pozemkov z dôvodu nedostatočnej starostlivosti vlastníka, resp. užívateľa o tieto pozemky.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán poľnohospodárskej pôdy bude vykonávať previerky zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník - nájomca dopúšťa priestupku - § 25, resp. iného správneho deliktu - § 26 na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukladané finančné sankcie.


 
 
Položky 226-230 z 303

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka