Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

Vyhlásenie vedenia obce

DSC_1109.JPGV súvislosti so situáciou, kedy bol v obci Zemianske Kostoľany identifikovaný zápach pripomínajú únik plynu a vzhľadom na šíriace sa dezinformácie, dáva vedenie obce k danej problematike nasledujúce stanovisko:

Nakoľko sa počas dvoch dní zápachu od stredy minulého týždňa nepodarilo záchranným zložkám ani jednotke kontrolného chemického laboratória zistiť zdroj zápachu, v piatok bol tento zdroj identifikovaný po dôkladnej obhliadke stavieb vo vlastníctve súkromných osôb na základe vlastnej aktivity obce.

Na miesto boli privolané záchranné zložky, orgány polície, zástupcovia štátnej správy, konkrétne vedúca odboru životného prostredia Okresného úradu v Prievidzi, vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Prievidzi a prednostka Okresného úradu v Prievidzi. Na miesto bolo opakovane privolané kontrolné chemické laboratórium zo Slovenskej Ľupče, aby po otvorení kontajnera, z ktorého zápach vychádzal, za prítomnosti majiteľa súkromnej spoločnosti, identifikovalo chemickú látku a odobralo vzorky.

Za prítomnosti všetkých zúčastnených bol kontajner s obalmi s pozostatkami chemickej látky naložený na vozidlo a odvezený na likvidáciu na skládku do Livinských Opatoviec.

Skládka v Livinských Opatovciach však tento odpad neprevzala. V piatok večer bolo starostke obce oznámené, že kontajner s odpadom bol vrátený späť do našej obce. Preto boli ihneď opakovane o tomto informované dotknuté orgány a v sobotu bol z poverenia prednostky Okresného úradu v Prievidzi k danej problematike zvolaný krízový štáb okresu.

Riešením sa zaoberá Okresný úrad Trenčín a Okresný úrad Prievidza a kontajner by mal byť z obce odstránený v krátkej lehote. Podľa informácií majiteľa spoločnosti, ktorý je držiteľom tohto odpadu, vykonal opatrenia, aby zápach zminimalizoval a v súčinnosti s Okresným úradom Trenčín hľadá skládku, ktorá má na území SR povolenie daný odpad likvidovať.

Obec Zemianske Kostoľany v čase výskytu zápachu nemala informácie o existencii takejto prevádzky na svojom území, nakoľko spoločnosť si nesplnila svoju povinnosť a o činnosti nakladania s nebezpečnými odpadmi obec neoboznámila. Rozhodnutie na nakladanie s nebezpečným odpadom pre súkromnú spoločnosť vydal Okresný úrad Trenčín. Toto rozhodnutie taktiež nebolo obci doručené, nakoľko podľa platnej legislatívy, obec nebola účastníkom konania. Samospráva, ktorou je obec Zemianske Kostoľany, nemá kompetenciu rozhodovať v danej oblasti, táto patrí do pôsobnosti výlučne štátnych orgánov.

Vedenie obce Zemianske Kostoľany preto odmieta akékoľvek špekulácie o vydaní povolenia na zriadenie takejto prevádzky obcou alebo o vydaní povolenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, alebo o akomkoľvek prepojení vedenia obce na túto súkromnú spoločnosť.

Zo záverov Správy o zásahu Kontrolného chemického laboratória CO v Slovenskej Ľupči zo dňa 9. 3. 2018, ktoré bolo obci doručené včera, vyplýva, citujem:

„Vzhľadom na vykonané merania tiež možno konštatovať, že k ohrozeniu obyvateľov nedošlo, nakoľko detekčná technika a techniky merania sú schopné detegovať uvedené látky v koncentrácii vyššej ako 1,0 ppm a takáto koncentrácia nebola nameraná. Čuchom je možné zachytiť koncentrácie až 500 krát nižšie – 0,002 ppm, čo už spôsobuje pre nechránenú osobu značný diskomfort.“.

Vedenie obce Zemianske Kostoľany intenzívne komunikuje s orgánmi štátnej správy a snaží sa získať relevantné informácie o riešení daného problému.


 

Oznámenie o identifikovaní zdroja zápachu

DSC_1118.JPGDnes v ranných hodinách sa nám po dôkladnej obhliadke podnikateľských subjektov v obci, ako aj areálov, v ktorých nemá obec ohlásenú žiadnu podnikateľskú činnosť, podarilo identiikovať zdroj zápachu šíriaceho sa po obci. Na základe našich zistení boli do obce privolané zložky záchranného systému - Hasičský a záchranný zbor SR, Polícia SR, za účelom koordinačne činnosti zástupcovia odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Okresného úradu Prievidza. Po príchode prednostky Okresného úradu Prievidza a jej rozhodnutí bolo do obce opakovane privolané pojazdné laboratórium a zástupcovia odboru životného prostredia Okresného úradu Prievidza. Obec odovzdala prítomným informácie o vlastníkovi nehnuteľností, kde sa zdroj zápachu nachádzal. Išlo o uzavretý veľkoobjemový kontajner nachádzajúci sa v areáli bývalých Štátných majetkov š.p. Po príchode pojazdného laboratória jednotka vykonala merania a za prítomnosti vlastníka, resp. podnikateľského subjektu bol kontajner otvorený. V kontajneri sa podľa vyjadrenia vedúceho jednotky pojazdného laboratória nachádzala látka tetrahydrotiofén, ktorá v koncentrácii nameranej v ovzduší nie je pre obyvateľstvo zdraviu škodlivá.  Je to organická zlúčenina síry s veľmi silným zápachom. Patrí medzi sírne heterocyklické zlúčeniny. Je prchavá, bezfarebná kvapalina intenzívne nepríjemného zápachu. Používa sa na odorizovanie (vytvorenie špecifického pachu) zemného plynu. Keďže kontajner s touto látkou sa tu nachádzal v rozpore s platnou legislatívou, po vyhodnotení výsledkov laboratória sa bude vecou ďalej zaoberať Polícia SR a odbor životného prostredia Okresného úradu Prievidza. Kontajner bol následne naložený a odvezený na legálnu skládku takéhoto odpadu.

 


 

Aktuality

Prijatie jubilantov v obradnej miestnostiVytlačiť
 

Každoročne aspoň dvakrát v roku pozveme našich spoluobčanov, ktorí oslavujú okrúhle životné jubileum, do obradnej miestnosti. V tomto roku sme jubilantov za prvý polrok privítali v obradnej miestnosti začiatkom apríla. Naše pozvanie prijalo šestnásť oslávencov, ktorí sa v dobrej nálade, a niektorí aj v doprovode svojich rodinných príslušníkov, stretli v obradnej miestnosti. Členky Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ-U) pripravili pre svojich spoluobčanov obrad plný emócií, dojmov a spomienok. Slávnostnú atmosféru doplnila svojim príhovorom starostka obce, ktorá v mene obce všetkým jubilantom poďakovala za všetko dobré, čo vo svojom doterajšom živote vytvorili a dokázali a do ďalších rokov zaželala veľa zdravia, radosti a spokojnosti vo svojich rodinách.


 
 

Odovzdanie Ceny obce za rok 2013Vytlačiť
 

V piatkové popoludnie obradnou miestnosťou nezneli z úst starostky obce a členiek zboru pre občianske záležitosti len blahoželania jubilantom, ale aj slová vďaky. Tieto boli adresované našim dvom spoluobčiankam Terézii Karakovej a Mgr. Mariane Plachej, ktorým obecné zastupiteľstvo schválilo na svojom rokovaní udelenie Ceny obce za rok 2013. Pani Terézia Karaková bola ocenená za dlhoročnú obetavú prácu pre obec Zemianske Kostoľany, za vedenie ZO Jednoty dôchodcov na Slovensku, za prácu poslankyne obecného zastupiteľstva a zástupkyne starostky obce. Druhá ocenená Mgr. Mariana Plachá si ocenenie zaslúžila za dlhoročnú obetavú prácu pre obec Zemianske Kostoľany, za vedenie kroniky obce a za aktivity v Detskom folklórnom súbore Domovina. Do ďalších rokov želáme obom oceneným hlavne veľa zdravia, aby ešte veľa ďalších rokov dokázali prispievať svojimi aktivitami k rozvoju a dobrému menu našej obce.


 
 

Beseda so spisovateľom Jozefom Banášom.Vytlačiť
 

Štvrtkový podvečer (3. 4. 2014) sa v Dome kultúry SNP stretli nadšenci slovenskej literatúry so známym slovenským spisovateľom Jozefom Banášom. Obecnej knižnici sa tak podarilo pri príležitosti Mesiaca knihy umožniť svojim čitateľom stretnúť sa a diskutovať s osobnosťou, ktorá nie je len skvelým a úspešným autorom bestsellerov, ale v minulosti bol i scenáristom niekoľkých slovenských filmov, politikom, diplomatom, publicistom a cestovateľom. Dnes má dokonca svoju talk-show, ktorá úspešne odštartovala. Všetky svoje skúsenosti a poznatky zo života sprostredkúva svojim čitateľom vo svojich knihách : Zastavte Dubčeka, Idioti v politike, Zóna nadšenia, Posledná nevera, ale aj pre mnohých kontroverné fikcie Kód 1 a Kód 9.

Jozef Banáš bol jedným z ocenených na slávnostnom odovzdávaní cien Panta Rhei awards. Najväčšia sieť kníhkupectiev na Slovensku oceňovala už po piaty raz najpredávanejšie knihy a najúspešnejších autorov. Jozef Banáš získal špeciálne ocenenie a v čitateľskej ankete sa jeho Kód 1 umiestnil spomedzi 50 na 5. mieste.

Návštevníci besedy sa mohli od autora dozvedieť o pozadí a súvislostiach vzniku svojich najčítanejších diel zameraných na spoločnosť a politiku. V závere besedy si návštevníci mohli zakúpiť jeho diela, ktoré pán Banáš srdečne ozdobil svojím venovaním a autogramom.

Budeme sa snažiť, aby sa nám takéto živé a pozitívne nabité podujatia podarilo zrealizovať častejšie.

 


 
 

Oprava chodníka na ulici Ľudovíta ŠtúraVytlačiť
 

Po rekonštrukcii odkvapových žľabov na nehnuteľnej kultúrnej pamiatke Kaštieľ III. (školský kaštieľ), oprave Pomníka padlým na miestnom cintoríne a údržbe drevín pred Pamätníkom SNP i vzhľadom na krásne jarné počasie prišli na rad chodníky na ulici Ľudovíta Štúra (od reštaurácie Turbína smerom k Domu kultúry a ďalej k železničnej trati). Rekonštruovaných bude viac ako 300 metrov miestnych chodníkov. Zhotoviteľ diela dňa 31. 3. 2014 prevzal stavenisko a môže začať s realizáciou prác. Práce by mali byť ukončené najneskôr do 60 dní odo dňa prevzatia staveniska.


 
 

Legalizácia stavby Domu smútkuVytlačiť
 

Dom smútku na našom miestnom cintoríne bol uvedený do prevádzky v roku 1995. Obec ho nadobudla kompenzáciou neuhradených poplatkov stavebnou spoločnosťou v obci, ktorá okrem stavebných prác zabezpečovala i zhotovenie projektovej dokumentácie. Vzhľadom na nevysporiadané pozemky pod budovou nebolo možné získať na túto stavbu stavebné povolenie a ani kolaudačné rozhodnutie. Získať pozemky do vlastníctva obce kúpou sa obci podarilo až neskôr, no stavba Domu smútku odvtedy nebola zlegalizovaná. Preto obecné zastupiteľstvo schválilo zverejniť výzvu na obstaranie novej projektovej dokumentácie k jestvujúcej stavbe, nakoľko pôvodnú sa aj napriek takmer ročnému úsiliu nepodarilo získať. Na naše prekvapenie na základe zverejnenej výzvy obec bolo oslovená práve spoločnosťou, ktorá v 90-tych rokoch túto dokumentáciu realizovala a doposiaľ sa nachádzala v ich archíve. Preto zabezpečili jej aktualizáciu v súlade s platným stavebným zákonom a technickými normami a jej vyhotovenie odovzdali obci. Tak nám už nič nebráni v tom, aby sme podali žiadosť o stavebné povolenie, následne o kolaudačné rozhodnutie a dosiahli legalizáciu tejto viac ako dvadsaťročnej budovy.


 
 
Položky 176-180 z 181

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka