Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

Vyhlásenie vedenia obce

DSC_1109.JPGV súvislosti so situáciou, kedy bol v obci Zemianske Kostoľany identifikovaný zápach pripomínajú únik plynu a vzhľadom na šíriace sa dezinformácie, dáva vedenie obce k danej problematike nasledujúce stanovisko:

Nakoľko sa počas dvoch dní zápachu od stredy minulého týždňa nepodarilo záchranným zložkám ani jednotke kontrolného chemického laboratória zistiť zdroj zápachu, v piatok bol tento zdroj identifikovaný po dôkladnej obhliadke stavieb vo vlastníctve súkromných osôb na základe vlastnej aktivity obce.

Na miesto boli privolané záchranné zložky, orgány polície, zástupcovia štátnej správy, konkrétne vedúca odboru životného prostredia Okresného úradu v Prievidzi, vedúci odboru krízového riadenia Okresného úradu v Prievidzi a prednostka Okresného úradu v Prievidzi. Na miesto bolo opakovane privolané kontrolné chemické laboratórium zo Slovenskej Ľupče, aby po otvorení kontajnera, z ktorého zápach vychádzal, za prítomnosti majiteľa súkromnej spoločnosti, identifikovalo chemickú látku a odobralo vzorky.

Za prítomnosti všetkých zúčastnených bol kontajner s obalmi s pozostatkami chemickej látky naložený na vozidlo a odvezený na likvidáciu na skládku do Livinských Opatoviec.

Skládka v Livinských Opatovciach však tento odpad neprevzala. V piatok večer bolo starostke obce oznámené, že kontajner s odpadom bol vrátený späť do našej obce. Preto boli ihneď opakovane o tomto informované dotknuté orgány a v sobotu bol z poverenia prednostky Okresného úradu v Prievidzi k danej problematike zvolaný krízový štáb okresu.

Riešením sa zaoberá Okresný úrad Trenčín a Okresný úrad Prievidza a kontajner by mal byť z obce odstránený v krátkej lehote. Podľa informácií majiteľa spoločnosti, ktorý je držiteľom tohto odpadu, vykonal opatrenia, aby zápach zminimalizoval a v súčinnosti s Okresným úradom Trenčín hľadá skládku, ktorá má na území SR povolenie daný odpad likvidovať.

Obec Zemianske Kostoľany v čase výskytu zápachu nemala informácie o existencii takejto prevádzky na svojom území, nakoľko spoločnosť si nesplnila svoju povinnosť a o činnosti nakladania s nebezpečnými odpadmi obec neoboznámila. Rozhodnutie na nakladanie s nebezpečným odpadom pre súkromnú spoločnosť vydal Okresný úrad Trenčín. Toto rozhodnutie taktiež nebolo obci doručené, nakoľko podľa platnej legislatívy, obec nebola účastníkom konania. Samospráva, ktorou je obec Zemianske Kostoľany, nemá kompetenciu rozhodovať v danej oblasti, táto patrí do pôsobnosti výlučne štátnych orgánov.

Vedenie obce Zemianske Kostoľany preto odmieta akékoľvek špekulácie o vydaní povolenia na zriadenie takejto prevádzky obcou alebo o vydaní povolenia na nakladanie s nebezpečným odpadom, alebo o akomkoľvek prepojení vedenia obce na túto súkromnú spoločnosť.

Zo záverov Správy o zásahu Kontrolného chemického laboratória CO v Slovenskej Ľupči zo dňa 9. 3. 2018, ktoré bolo obci doručené včera, vyplýva, citujem:

„Vzhľadom na vykonané merania tiež možno konštatovať, že k ohrozeniu obyvateľov nedošlo, nakoľko detekčná technika a techniky merania sú schopné detegovať uvedené látky v koncentrácii vyššej ako 1,0 ppm a takáto koncentrácia nebola nameraná. Čuchom je možné zachytiť koncentrácie až 500 krát nižšie – 0,002 ppm, čo už spôsobuje pre nechránenú osobu značný diskomfort.“.

Vedenie obce Zemianske Kostoľany intenzívne komunikuje s orgánmi štátnej správy a snaží sa získať relevantné informácie o riešení daného problému.


 

Oznámenie o identifikovaní zdroja zápachu

DSC_1118.JPGDnes v ranných hodinách sa nám po dôkladnej obhliadke podnikateľských subjektov v obci, ako aj areálov, v ktorých nemá obec ohlásenú žiadnu podnikateľskú činnosť, podarilo identiikovať zdroj zápachu šíriaceho sa po obci. Na základe našich zistení boli do obce privolané zložky záchranného systému - Hasičský a záchranný zbor SR, Polícia SR, za účelom koordinačne činnosti zástupcovia odboru civilnej ochrany a krízového riadenia Okresného úradu Prievidza. Po príchode prednostky Okresného úradu Prievidza a jej rozhodnutí bolo do obce opakovane privolané pojazdné laboratórium a zástupcovia odboru životného prostredia Okresného úradu Prievidza. Obec odovzdala prítomným informácie o vlastníkovi nehnuteľností, kde sa zdroj zápachu nachádzal. Išlo o uzavretý veľkoobjemový kontajner nachádzajúci sa v areáli bývalých Štátných majetkov š.p. Po príchode pojazdného laboratória jednotka vykonala merania a za prítomnosti vlastníka, resp. podnikateľského subjektu bol kontajner otvorený. V kontajneri sa podľa vyjadrenia vedúceho jednotky pojazdného laboratória nachádzala látka tetrahydrotiofén, ktorá v koncentrácii nameranej v ovzduší nie je pre obyvateľstvo zdraviu škodlivá.  Je to organická zlúčenina síry s veľmi silným zápachom. Patrí medzi sírne heterocyklické zlúčeniny. Je prchavá, bezfarebná kvapalina intenzívne nepríjemného zápachu. Používa sa na odorizovanie (vytvorenie špecifického pachu) zemného plynu. Keďže kontajner s touto látkou sa tu nachádzal v rozpore s platnou legislatívou, po vyhodnotení výsledkov laboratória sa bude vecou ďalej zaoberať Polícia SR a odbor životného prostredia Okresného úradu Prievidza. Kontajner bol následne naložený a odvezený na legálnu skládku takéhoto odpadu.

 


 

Aktuality

Slávnostný obrad prijatia zástupcov OPCW - laureáta Nobelovej ceny za mier za rok 2013 v obradnej miestnosti obce.Vytlačiť
 

Celé dopoludnie dňa 23. 5. 2014 bolo venované prípravám na jedinečné podujatie prijatia zástupcov Organisation for the Prohibition of Chemical Weapons - OPCW (Organizácia pre zákaz chemických zbraní) starostkou obce v našej obradnej miestnosti.  Zástupcovia tejto organizácie skupinovo už takmer pravidelne navštevujú našu obec, a to konkrétne priestory vojenského útvaru v našej obci, kde majú vytvorené jedinečné podmienky na výcvik zameraný na identifikáciu a likvidáciu chemických zbraní. (Podľa neoficiálnych informácií sa vo svete nachádzajú tri takéto cvičiská.) Prípravy boli o to dôkladnejšie, že v minulom roku získala práve OPCW Nobelovu cenu za mier. Stalo sa tak po prvýkrát, čo mierová cena bola udelená organizácii, ktorá sa aktívne angažuje v odzbrojení i v praxi a na reálnom bojisku. Po šestnástich rokoch, počas ktorej bolo hlavnou úlohou OPCW dohliadať na odstránenie celej kategórie zbraní hromadného ničenia, sa dostalo organizácii najvyššieho ocenenia. Preto je nám cťou, že zástupcovia OPCW z rôznych krajín sveta (USA, Kanada, Brazília, Čína, Rusko, Pakistan, Holandsko, Nemecko, Veľká Británia, Japonsko, Mongolsko atď.) prijali pozvanie do obradnej miestnosti obce, kde sme sa im mali možnosť poďakovať za ich prácu vykonávanú v extrémnych podmienkach, za mierové aktivity organizácie, ako aj za šírenie dobrého mena obce Zemianske Kostoľany. Poďakovanie patrilo i zástupcom vojenského útvaru za vytváranie podmienok na kvalitný výcvik.

Slávnostný príhovor predniesla starostka obce Ing. Jana Školíková, o príjemnú atmosféru sa postarali členky Združenia pre občianske záležitosti, slovenské ľudové tradície odprezentovali členovia detského folklórneho súboru Domovina, ktorí našich hostí i vyzvŕtali na ľudovú nôtu. Starostka obce odovzdala zástupcom OPCW pamätnú plaketu a všetci zúčastnení podpísali zápis v pamätnej knihe obce. Zároveň im boli odovzdané propagačné materiály o našej obci, ktoré im budú pripomínať nevšedné chvíle svojej návštevy u nás. Za všetkých zúčastnených vystúpil pán Franz Ontal, ktorý vyjadril srdečné poďakovanie za prijatie vedením obce, čo sa za ich pôsobenia v organizácii stalo po prvýkrát, a to nielen na pôde našej obce, ale i iných štátov, kde vykonávajú svoj výcvik. Všetkým, ktorí sa podieľali na príprave a zabezpečení tohto podujatia, ako aj všetkým účinkujúcim, srdečne ďakujeme.


 
 

Galaprogram tanečnej školy XOANA.Vytlačiť
 

Súkromná základná umelecká škola XOANA pôsobí v našej obci vrámci svojej pobočky už viac ako päť rokov. Počas tejto doby z jej radov vzišlo nemálo tanečníkov, ktoré svoj záujem o tanec rozvíjajú ďalej i na vyššej úrovni. I v tomto roku sa tanečníci prezentovali v galaprograme, kde ukázali svojim blízkym, ale aj širokej verejnosti, čo nové v tomto školskom roku naučili, v čom sa zdokonali. Dom kultúry SNP v nedeľu 25. 5. 2014 sa rozžiaril farbami kostýmov, rozozvučal sa štebot detí a tóny hudby, doprevádzajúce tanečné prejavy všetkých žiakov od najmenších až po ženy, zladené do jednotlivých choreografií vytvorených ich vyučujúcimi. Do ďalšieho školského roka želáme tanečnej škole veľa dobrých žiakov a tanečníkom hlavne veľa zdravia, dobrej kondície a chuti do tanca.


 
 

Čistenie pivnice barokovej kúrieVytlačiť
 

V snahe zatraktívniť priestory v budove barokovej kúrie (bývalá pošta, sklenárstvo) sme rozhodli o postupnej rekonštrukcii tejto budovy v rozsahu zavedenie inžinierskych sietí, vykurovania, vnútorných omietok. Pred touto investíciou je však nevyhnutné vyriešiť problém vlhnutia priestorov vplyvom zaplavenia pivničných priestorov vodou. Navyše sú tieto priestory zanesené hlinou, rôznym stavebným odpadov a pod., ktoré podporujú udržiavanie vlhkosti. Z tohto dôvodu v prvej etape rekonštrukcie priestorov realizujeme vyčistenie pivníc a ich odvodnenie. V tomto roku plánujeme ešte zrealizovať zabudovanie žumpy pre tento objekt, ktorý uvažujeme naďalej prenajímať na podnikateľské účely.


 
 

Audit verejného osvetleniaVytlačiť
 

Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis v rámci programu Ekoobec - Audit verejného osvetlenia 2014 poskytuje vybraným slovenským mestám a obciam audity verejného osvetlenia v hodnote 3000,- € a podporuje tak energetickú efektívnosť a lacnejšiu prevádzku verejného osvetlenia. Obce sa mali možnosť prihlásiť do programu na základe výzvy zverejnenej na www.darca.sk. Výber obcí – účastníkov programu prebehol na základe posúdenia potenciálu úspor spotreby energie (v percentách oproti pôvodnému stavu), pričom podklady pre hodnotenie boli  súčasťou prihlášky do programu, ktorú žiadateľ zaslal do Nadácie Pontis. Naša obec na túto výzvu reagovala a bola úspešná. Obojstranným potvrdením zmluvy sa Nadácia Pontis zaviazala, že obci poskytne nefinančný dar vo forme zabezpečenia vykonania auditu verejného osvetlenia v hodnote 3000,- € spracovaný certifiikovaným zhotoviteľom.

Cieľom auditu verejného osvetlenia je zhodnotenie technického stavu svietidiel a svetelných zdrojov, čiastočne aj stožiarov a výložníkov, zhodnotenie stavu rozvádzačov VO, zhodnotenie funkčnosti týchto prvkov VO s ohľadom na požiadavky svetelno-technických noriem, spracovanie návrhov opatrení pre rekonštrukciu verejného osvetlenia s použitím LED technológií a v neposlednom rade vyčíslenie úspor elektrickej energie, ktoré sa dosiahnu realizáciou navrhnutých opatrení, ako aj  vyčíslenie orientačných investičných nákladov pre prípade, že by sa obec rozhodla realizovať rekonštrukciu verejného osvetlenia za účelom úspory elektrickej energie.


 
 

Kostolianke Linde Hudecovej blahoželáme k úspechu.Vytlačiť
 

Šperkárka Linda Hudecová sa svojej záľube venuje len dva roky a jej prácu už pozná celé Slovensko.

ZEMIANSKE KOSTOĽANY. Tridsaťtriročná rodáčka zo Zemianskych Kostolian žije už pätnásť rokov v Taliansku. Celý život predávala najmä oblečenie v obchodoch, dnes sa jej začína plniť krásny životný sen.

Jasný cieľ

Linda sa vyučila za predavačku. Nikdy sa však tomu nechcela venovať, ani žiť na Slovensku. Miluje cestovanie, rada spoznáva nových ľudí, krajiny a jazyky.

Jej snom bola vždy Amerika, no nevedela hovoriť po anglicky, tak sa pred pätnástimi rokmi dostala do talianskych Álp. Predávala v obchode, kde spoznala svojho manžela, s ktorým sa následne presťahovala do jeho rodného Toskánska.

K výrobe šperkov sa dostala pred dvoma rokmi, no ako sama tvrdí, kreatívna bola od malička.

„Vždy som niečo vymýšľala, kreslila som si na tričká, strihala som kamarátom vlasy, obliekala som ich do šiat. K móde som mala blízko,“ vysvetlila Linda.

V Taliansku pracovala v rôznych butikoch, kde spoznala zaujímavých ľudí, ktorí sa venovali móde, napriek tomu ju táto práca neuspokojovala. Začala teda vyrábať náušnice.

Majiteľke neďalekého stánku sa Lindina práca zapáčila, oslovila ju, aby ich vyrábala aj pre ňu. Postupne sa jej výrobky objavili vo viacerých talianskych obchodoch.

Výrobe náušníc sa začala venovať popri práci, lebo náklady na svoju záľubu by bez nej neutiahla. Pod tlakom kamarátov si napokon zriadila živnosť napriek tomu, že ide o finančne nákladnú záležitosť. „Risk je zisk, keby som to neskúsila, neviem,“ vysvetlila.

Začala na internete

Výrobky začala propagovať na sociálnej sieti, dostávala sa stále viac do povedomia. Rodina ju presvedčila, aby náušnice prezentovala aj na Slovensku. Vlani preto napísala Gabike Drobovej z jednej módnej televízie. „Vysvetlila som jej, že by som svoje šperky rada videla na moderátorkách.“

Nasledovalo veľmi príjemné stretnutie. Drobová bola Lindinou prácou nadšená. Pozvala ju v októbri domov na módnu prehliadku, kde mali byť použité Lindine náušnice. Z tej napokon zišlo, no Lindu čakalo predstavenie novej kolekcie v nákupnom centre v Bratislave.

Korunka pre Miss Slovensko 2014. Foto: SITA

Stretla sa tam s Magdou Šebestovou, riaditeľkou Miss Slovensko. „Ponúkla mi možnosť vyrobiť korunku krásy pre kráľovnú krásy spolu s kolekciou náušníc. Neverila som vlastným ušiam,“ spomína Linda.

Najskôr trochu váhala, pretože sa nevenuje zváraniu, ktoré je pri výrobe korunky nevyhnutné, napokon však ponuku prijala. Všetko sa zbehlo veľmi rýchlo, Linda mala naozaj pernú zimu.

Pôvodne chcela spraviť korunku celú farebnú, no výsledok sa jej nepáčil. Skúmala na internete všetky korunky pre kráľovné krásy, ktoré našla, od začiatku však vedela, že klasická biela to nebude.

„Mám veľmi rada zelenú farbu, preto som v slovenskej korunke použila tri odtiene zelenej v kombinácii so zlatou,“ vysvetlila.

Prekvapila, no potešila

Korunka je z mosadze a galvanizovaná do zlata. Kamene sú z českého kryštálu Preciosa. Na prvý pohľad je úplne iná, aké sa dosiaľ na slovenských súťažiach krásy objavovali.

„To preto, že mne sa nikdy nepáčili klasické zapichovacie korunky. Korunu si predstavujem ako pre kráľa, na celú hlavu. Okrem toho vždy sa mi páčili iné veci, nerada opakujem po niekom inom, chcem byť originálna.“

Organizátori boli Lindinou prácou nadšení, všetko konzultovala, no napriek tomu mala úplne voľnú ruku. Okrem korunky sa počas finálového večera Miss objavilo približne dvadsať Lindiných šperkov, najmä náušníc.

Lindina kariéra nabrala rýchle obrátky, samotná šperkárka je z toho prekvapená, takýto úspech načakala. Len po dvoch rokoch sa jej podarilo splniť sen – spolupracovať na príprave súťaže krásy. Dúfa, že to nebolo naposledy.

Po súťaži sa na Slovensku stretla aj s negatívnymi ohlasmi. Niektoré komentáre ľudí na sociálnej sieti ju zamrzeli, no snaží sa ich ignorovať. Vie, že jej práca sa nemôže páčiť všetkým. Neprajníkov si k telu nepripúšťa.

Inšpiratívne farby

Charakteristickou črtou Lindinej tvorby je farebnosť. „Milujem rozmanité odtiene, inšpiráciu nachádzam počas mojich ciest po svete. V exotických krajinách je všetko také pestré a rozmanité. Cestovanie mi otvára nové obzory a pre moju prácu sú nenahraditeľným zdrojom nápadov,“ povedala.

Lindina tvorba hýri farbami. 

Veľmi inšpiratívny je pre ňu Karibik a Amerika.

Pracuje s kožou, kryštáľmi, čipkou, plastom aj šnúrkami.

Napriek úspechu sa výrobou šperkov v Taliansku stále nedokáže uživiť, aj keď jej sen po Miss Slovensko získava reálny rozmer. Verí, že raz bude jej záľuba aj živobytím.

Blízki na jej úspech reagujú veľmi dobre, tešia sa zo všetkého, čo sa jej podarí. Jej šperky sa v súčasnosti predávajú v Taliansku, na Slovensku, v Holandsku a vo Francúzsku.


Čítajte viac: http://prievidza.sme.sk/c/7180222/netradicna-korunka-krasy-ma-hornonitrianske-korene.html#ixzz2zsqE2t1g

Zdroj : www.prievidza.sme.sk


 
 
Položky 171-175 z 181

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka