Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Obec Zemianske Kostoľany

DNI OBCE 2018

mimoni.jpg24. 6. 2018 - nedeľaJuraj-Hnilica.jpg

10:00 h svätá omša za všetkých občanov obce Zemianske Kostoľany v rímskokatolíckom kostole

15:00 h kultúrno-spoločenské popoludnie na zadnej terase Domu kultúry SNP a v okolí

Atrakcie pre deti, stánky s občerstvením, animácie pre deti, vystúpení detí materskej školy, vystúpenie súboru bicích nástrojov ZUŠ Bojnice SUBINA, vystúpenie Folklórneho súboru Domovina a Detského folklórneho súboru Domovinka, vystúpenie finalistu Československo má talent 2015 Juraja HNILICU, novoinštalovaná výstava "Dáma zo zámku alebo eklektické reminiscencie" v renesančnom kaštieli spolu s výstavou Rodinné väzby rodu Kostolániovcov.

Vstup zdarma! Pozývame Vás!


 

tennis+.jpg


 

Aktuality

Zákon o registri adries účinný od 1. júla 2015Vytlačiť
 

Do platnosti vstupuje nový zákon č. 125/2015 o registri adries a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v rámci ktorého nám vznikajú niektoré nové povinnosti a pribúdajú aj sankcie.

Tento zákon prináša klientom nové povinnosti a tiež aj sankcie pri ich nesplnení, v tejto súvislosti sa mení a dopĺňa zákon č. 369/1990 Z. z. a iné právne predpisy (zákon 235/1998 Z. z., zákon č. 324/2011 Z. z., zákon č. 224/2006 Z. z.).

V nadväznosti na vyššie uvedený zákon a vyhlášky upozorňujeme na zmeny súvisiace s určením / zmenou, zrušením / súpisného a orientačného čísla.

Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla budove od 1.7.2015 musí obsahovať:

Meno, priezvisko a trvalý pobyt žiadateľa / fyzická osoba/, názov, sídlo a identifikačné číslo / právnická osoba/
predmet žiadosti
kód druhu stavby a termín jej dokončenia
prílohy:

kolaudačné rozhodnutie s vyznačenou právoplatnosťou; stavebné povolenie pri rozostavanej stavbe
geometrický plán so zameraním adresného bodu
údaj, či sa v budove nachádzajú byty, údaje o číslach bytov a podlažiach, na ktorých sa byty nachádzajú.

Adresný bod je priestorový údaj, ktorý označuje polohu:

každého vstupu do budovy, ktorej je určené orientačné číslo, alebo
hlavného vstupu do budovy, ak budova nemá určené orientačné číslo a má určené súpisné číslo.

Podkladom na zameranie adresného bodu je geometrický plán, ktorým bola na účely vydania kolaudačného rozhodnutia zameraná budova, ku ktorej sa adresný bod zameriava. Vyhotovenie zamerania adresného bodu si zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o určenie  súpisného a orientačného čísla.

 

Zákona SNR č.369/1990 Zb. o obecnom zriadení sa  §2c zmenil a doplnil  o ods. 3, na základe ktorého je osoba určená v kolaudačnom rozhodnutí povinná požiadať o určenie súpisného a orientačného čísla do 30 dní odo dňa právoplatnosti  kolaudačného rozhodnutia.

 Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k budove alebo poistenia budovy môže mesto určiť súpisné číslo a orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

 

§30e ukladá – Prechodné ustanovenia k úpravám účinným od 1. júla 2015 - vlastník budovy , ktorému do 30. júna 2015 bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie a nepožiadal  o určenie súpisného a orientačného čísla, je povinný tak urobiť do 30. decembra 2015

 

V prípade, že bude mať žiadosť všetky náležitosti, súpisné a orientačné číslo sa určí budove do 30 dní od doručenia kompletnej žiadosti, mesto rozhodne o žiadosti zápisom do registra adries  a písomne informuje žiadateľa s uvedením súpisného a orientačného čísla.

Čo je pre obyvateľov dôležité?

* Vzniká nová povinnosť pre stavebníkov aj v  prípade, ak ide o  staršie budovy a  vlastník doteraz nepožiadal o určenie čísla, prípadne čísel pre budovu

§ 3 ods. 4 zákona č. 125/2015: ADRESNÝ BOD A  GEOGRAFICKÁ OS ULICE; Adresný bod sa vyznačí v  zameraní adresného bodu, ktoré sa vyhotovuje v  listinnej podobe a  ako elektronický dokument. Vyhotovenie zamerania adresného bodu zabezpečí stavebník pred podaním žiadosti o  určenie súpisného čísla a  orientačného čísla.  

Zavádza sa povinnosť súčinnosti

§ 8 ods. 2 zákona č. 125/2015: Orgány verejnej moci, vlastníci budov a  iní oprávnení užívatelia budov sú povinní poskytnúť ministerstvu a  obci na účely opravy chyby v  registri podľa odseku 1 súčinnosť...

* Novinkou sú lehoty, vzniká povinnosť požiadať o  určenie čísiel v  zákonom stanovenej lehote

§ 2c ods. 3 zákona č. 369/1990: osoba určená v  kolaudačnom rozhodnutí je povinná požiadať o  určenie súpisného a  orientačného čísla podľa odsekov 1a 2 do 30 dní odo dňa právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia, ak tak neurobí, obec určí súpisné číslo a  orientačné číslo podľa odsekov 1 a 2 aj bez žiadosti. Predo dňom právoplatnosti kolaudačného rozhodnutia na účel prevodu vlastníctva k  budove alebo poistenia budovy obec môže na žiadosť určiť stavebníkovi súpisné a  orientačné číslo aj bez kolaudačného rozhodnutia.

* Viditeľné označenie budovy súpisným a orientačným číslom sa stáva povinnosťou

§ 2c ods. 4 zákona č. 369/1990: vlastník budovy je povinný mať viditeľne označenú budovu tabuľkou so súpisným číslom a  s  tabuľkou s  orientačným číslom, ak je určené. Ak je na správu budovy založené spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov v dome, povinnosť podľa prvej vety plní toto spoločenstvo. Ak je na správu domu uzatvorená zmluva o  výkone správy, povinnosť podľa prvej vety plní správca.

* Úplne nové sú zákonom stanovené sankcie až do výšky 6 638 eur

§ 27b zákona 369/1990 Z. z.:

Správne delikty

Ods. 1: Správneho deliktu sa dopustí právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, ak:    

* ak nepožiada o určenie čísla /d) poruší povinnosť podľa § 2c ods. 3/

* ak nebude mať označenú budovu číslami na viditeľnom mieste /e)poruší povinnosť podľa §2c ods.4/

* staré veci ak nepožiada do 31.12.2015 o určenie čísel /f) poruší povinnosť podľa § 30e/

Ak ide o  budovu, ktorej nebolo do 30. júna 2015 určené súpisné číslo a orientačné číslo, vlastník budovy je povinný podať žiadosť o určenie súpisného čísla a  orientačného čísla, ak sa určuje do 31.12.2015. Ak vlastník budovy v lehote podľa prvej vety žiadosť nepodá, obec rozhodne o určení súpisného čísla a orientačného čísla aj bez žiadosti /§ 30e zákona 369/1990 Z. z., prechodné ustanovenia/. 
 

Viac informácii nájdete tu:

 download_file_f.php?id=614212

download_file_f.php?id=614211

download_file_f.php?id=614548

Súbor na stiahnutie 15-z141 (1).pdf 15-z141 (1).pdf (38 kB)
Súbor na stiahnutie 15-z125 (2).pdf 15-z125 (2).pdf (62.8 kB)
Súbor na stiahnutie 15-z142.pdf 15-z142.pdf (143.1 kB)

 
 

Upozornenie - opatrenia na likvidáciu burínVytlačiť
 

Upozorňujeme vlastníkov alebo nájomcov (užívateľov) poľnohospodárskych a nepoľnohospodárskych pozemkov na dodržiavanie zákonných ustanovení zákona č. 220/2004 Z.z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a na realizáciu opatrení proti rozširovaniu  burín, na povinnosť pravidelného udržiavania trávnatých plôch ich kosením, čím sa zabráni ďalšiemu šíreniu burín. K upozorneniu dochádza z dôvodu čoraz väčšieho rozsahu zaburiňovania poľnohospodárskych pozemkov z dôvodu nedostatočnej starostlivosti vlastníka, resp. užívateľa o tieto pozemky.

Okresný úrad Prievidza, pozemkový a lesný odbor, ako orgán poľnohospodárskej pôdy bude vykonávať previerky zákonných ustanovení. Ich nedodržaním sa vlastník - nájomca dopúšťa priestupku - § 25, resp. iného správneho deliktu - § 26 na úseku ochrany poľnohospodárskej pôdy, za čo budú ukladané finančné sankcie.


 
 

Príprava Štefana Karaka na beh v ColoradeVytlačiť
 

Náš úspešný ultramaratónec v dňoch 19. a 20. 6. absolvoval generálku na augustový beh v Colorade - beh "Štefánik trail". Je to na počesť nášho významného štátnika.

Štart bol v piatok o 19:00hod. na Bradle. Bežalo sa okolo mohyly Štefánika po celom hrebeni Malých Karpát až na Kamzík nad Bratislavou. Odtiaľ po bratislavských mestských častiach a cez Devínsku kobylu na Devín. Potom okolo hradu naspäť do Bratislavy po nábreží Dunaja, kde bol pri pamätníku Štefánika neďaleko Eurovei cieľ. Spolu to bolo 144,3km, stúpanie bolo 5200m, klesanie približne 5600m. Štefanov výsledný čas 26:47:19bhod. sa takmer zhodoval s tým, aký si aj predsavzal pred štartom. Zo 108 štartujúcich došlo do cieľa iba 63 bežcov. Štefan Karak štartoval za Zemianske Kostoľany.

Želáme tomuto vynikajúcemu športovcovi, aby dosiahol svoj ďalší osobný cieľ aj na pretekoch v Colorade.


 
 

Rozlúčka predškolákov s materskou školouVytlačiť
 

Predškoláci sa rozlúčili so svojou škôločkou a od septembra ich už čakajú školské tašky a nové povinnosti. Aby sa na školu tešili a na škôlku v dobrom spomínali, pripravili sme pre nich slávnostný obrad, na ktorom sa rozlúčili aj so svojimi pani učiteľkami, od obce dostali malý darček a spoločne sa občerstvili na čerstvom koláčiku a džúsiku. A samozrejme... spoločná foto na záver nesmie chýbať. Veľa šťastia, prváci!!! Viac fotografii nájdete v našej fotogalérii.


 
 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici B. Nemcovej začalaVytlačiť
 

Dnes sa prvýkrát lyžica ťažkého mechanizmu zaryla do slnkom vysušenej zeme. Tým boli zahájené práce na rekonštrukcii časti miestnej komunikácie na ulici Boženy Nemcovej vyše budovy hasičskej zbrojnice smerom k mostu k bývalým štátnym majetkom. Celkové investičné náklady na rekonštrukciu predstavujú takmer 50 tis. eur. Počas rekonštrukcie bude v tejto časti obmedzená premávka, čo nám, dúfam, v záujme realizácie aktivít prepáčite.


 
 
Položky 146-150 z 211

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka