Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Obec Zemianske Kostoľany

velka_noc web.jpg


 

Aktuality

Vystúpenie svetoznámeho Orchestra Cigánski diabli - 6.4.2019Vytlačiť
 

home-2.jpgVystúpenie svetoznámeho orchestra s vynikajúcimi hudobníkmi na sláčikové a dychové nástroje sa uskutoční v DK SNP v Zemianskych Kostoľanoch dňa 6.4.2019 o 18:00 hod v kinosále, cena 13 €. Predpredaj a rezervácie vstupeniek na t.č.  0908 705 823. 


 
 

Povinnosť čipovania psov Vytlačiť
 

povinne_cipovanie.pngOd 1. 9.2018 nadobudol účinnosť zákon č. 184/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (ďalej „zákon č. 184/2018 Z. z.“). Táto novela prináša mnoho nových povinností, zmien, ale aj možností pre obce.

         Obec Zemianske Kostoľany v súlade s § 19 ods.11 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov o z n a m u j e vlastníkom psa/psov chovaného/chovaných na území Slovenskej republiky povinnosť :

- zabezpečiť trvalé označenie psa/psov podľa § 19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov transpondérom (čipom), pred prvou zmenou vlastníka psa, najneskôr však do 12 týždňov veku

- a uviesť identifikačné údaje psa a údaje o vlastníkovi psa v centrálnom registri spoločenských zvierat.

         Vlastník psa narodeného do 31. augusta 2018 je povinný zabezpečiť trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov v prechodnom období - najneskôr do 31. októbra 2019; to sa nevzťahuje na psa narodeného do 31. augusta 2018, ktorý sa uvádza na trh, prevádza do vlastníctva alebo držby inej osoby, umiestňuje sa do karanténnej stanice alebo útulku pre zvieratá.

         Podľa § 19 ods. 8 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov označiť zviera transpondérom (čipom) môže len súkromný veterinárny lekár. Za trvalé označenie psa podľa §19 odseku 9 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov je súkromný veterinárny lekár oprávnený požadovať úhradu najviac 10 eur, ktorú u psov narodených do 31. októbra 2019, vlastníkom ktorých je osoba v hmotnej núdzi alebo poberateľ minimálneho dôchodku, uhradí štát.

         Podľa § 48 ods.1 zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov orgán veterinárnej správy uloží fyzickej osobe pokutu 50 eur, ak nezabezpečí na svoje náklady trvalé označenie psa podľa § 19 ods. 9.

Čo znamená čipovanie?

Označenie psíka mikročipom môže vykonať iba veterinárny lekár, ktorý je zodpovedný za správnosť jeho aplikácie. Čip má priemer 2,12 mm a dĺžku 12 mm a jeho povrch je zdrsnený, aby v tele zvieratka neputoval. Čip sa aplikuje ako injekcia pomocou väčšej ihly do podkožia obvykle na ľavej strane krku. Aplikácia sa následne potvrdí čítačkou, ktorá zobrazí číslo čipu a to uvedie veterinár do očkovacieho preukazu alebo pasu. Samotná aplikácia je rýchla, jednoduchá a takmer nebolestivá.

Registrácia psíkov a ich majiteľov sa bude viesť v Centrálnom registri spoločenských zvierat, čo je digitálna databáza, kde veterinár zapíše základné údaje o zvieratku, číslo čipu, prípadne pasu a očkovanie proti besnote. Do registra bude potrebné zaevidovať psíka do 24 hodín od začipovania. Pri zápise poskytuje svoje osobné údaje aj majiteľ a to meno a priezvisko, miesto trvalého pobytu, rodné číslo, adresu držby zvieraťa a telefónne číslo. V prípade zmeny majiteľa alebo úhynu psíka je potrebné, aby to pôvodný majiteľ nahlásil najneskôr do 21 dní veterinárovi, ktorý zapíše príslušné údaje do registra.

Dokedy je potrebné čipovať?

Psíky narodené do 31. augusta 2018 budú musieť byť začipované najneskôr do 31. októbra 2019. Avšak pri zmene majiteľa, musí byť pes čipovaný ešte pred zmenou. Čiže šteniatka narodené od septembra tohto roka musia byť označené pred prvou zmenou majiteľa, najneskôr však do 12 týždňov veku. Psíka je ale vhodné čipovať čo najskôr, aby mohol byť v prípade potreby ošetrený bez akýchkoľvek problémov.

Podľa tejto novely od 1.9.2018 nesmie veterinár vykonávať veterinárne úkony na psíkovi, ktorý nie je identifikovaný tzn. čipovaný. Výnimka sa týka nevyhnutných prípadov, kedy je v záujme ochrana zdravia psa alebo človeka. Kontrolu čipovania vykoná veterinár prostredníctvom čítačky čipov. V súčasnosti ňou nedisponuje mestská polícia ani obec, a preto môžu evidenciu čipovaných psíkov uskutočniť iba veterinárni lekári.

Aké sú poplatky a pokuty?

Podľa zákona by cena za čipovanie nemala byť  vyššia ako 10 €. K tomu sa pripočítava cena za samotný čip a registráciu. Ak sa majiteľ nachádza v hmotnej núdzi alebo je poberateľom minimálneho dôchodku, tak túto čiastku za neho uhradí štát. Ak majiteľ nedá svojho psíka začipovať, môže dostať pokutu 50 €. Pokiaľ  neoznačí psíka, ktorý sa bude premiestňovať alebo nenahlási zmenu údajov či jeho úhyn, hrozí mu pokuta od 500 do 1200 €, a v prípade podnikateľov alebo právnických osôb to môže byť 400 až 3500 €.

Čipovanie je dôležité, pretože vďaka nemu môže majiteľ nájsť svojho strateného psíka. Pri nájdení inou osobou je jednoduchšia identifikácia majiteľa a zvieratko sa vo veľmi krátkom čase vráti naspäť domov. Platí to aj pre prípad, že psík je už v útulku. 

 


 
 

Pozvánka na rokovanie obecného zastupiteľstva - 30.1.2019 Vytlačiť
 

erb color bez okraja.pngV zmysle príslušných ustanovení zákona o obecnom zriadení a Rokovacie poriadku Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch starostka obce zvoláva rokovanie obecného zastupiteľstva, ktoré sa uskutoční dňa 30. 1. 2019 o 17:00 h v priestoroch Domu kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch. Program rokovania je v priloženej pozvánke po rozkliknutí tu.


 
 

Oznam pre členov ZO Jednoty dôchodcov Slovenska Zemianske KostoľanyVytlačiť
 

S22C-119012410260.jpgKúpele Vyšné Ružbachy ponúkajú zvýhodnené pobyty v roku 2019  pre členov Jednoty dôchodcov ako aj pre kluby dôchodcov. Viac informácii nájdete tu v prílohe. 

http://www.ruzbachy.sk/


 
 

Daňová povinnosť 2019Vytlačiť
 

1365593067.jpgVážení občania, podľa zákona č. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, oznamujeme daňovníkom – poplatníkom, u ktorých nastala zmena na daní z nehnuteľností z dôvodu kúpy, predaja, dedenia, darovania alebo iného spôsobu nadobudnutia či úbytku nehnuteľností,  alebo realizácia drobných stavieb a prístavieb, že sú povinní túto zmenu ohlásiť daňovým priznaním k daní z nehnuteľností na správe daní a poplatkov obce Zemianske Kostoľany najneskôr do 31.1.2019. Taktiež pripomíname, že ste povinný prihlásiť alebo odhlásiť psa a to do 30 dní od vzniku alebo zániku tejto daňovej povinnosti.

 

Zároveň oznamujeme občanom, že na uplatnenie si zliav na poplatku za komunálny odpad pre kalendárny rok 2019 je potrebné doložiť do konca januára tieto potvrdenia:

 

Študenti denného štúdia  predložia potvrdenie o návšteve školy s pobytom na školskom internáte alebo potvrdenie o platení poplatku za komunálny odpad od ubytovateľa.

 

Zamestnaní v pracovnom pomere s pobytom v Slovenskej republike  mimo TP predložia potvrdenie zamestnávateľa alebo ubytovateľa o ubytovaní a platení poplatku za KO pričom potvrdenie  musí byť z tohto roku t.j. r. 2019

 

Občania s pobytom v zahraničí predložia kópiu pracovnej zmluvy v zahraničí  alebo čestné prehlásenie. Kópia pracovnej zmluvy v cudzom jazyku musí byť úradne preložená do slovenského jazyka, na zmluvu v českom jazyku sa úradný preklad nevyžaduje.

 

Od poplatku bude oslobodený ten občan, ktorý sa preukáže potvrdením úhrady poplatku za komunálny odpad  na celý kalendárny rok 2019 v inej obci alebo v meste.    

 

Bližšie informácie Vám podá na správe daní a poplatkov Ing. Trúchla 5466133.


 
 
Položky 11-15 z 250

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Súbor na stiahnutie informovanie verejnosti.jpg (226.2 kB)

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Kohézny fond - plagát Z.Kostoľany - kohézny fond.pdf (210.2 kB)
Kohézny fond - informácie WEB kompostéry.pdf (226.1 kB)

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp +.rtf (6.5 MB)

Odkaz pre starostu


Súbor na stiahnutie Volebné obdobie 2014-2018.pptx (85.7 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka