Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Miestne komunikácie a doprava

Cestný správny orgán na miestnych komunikáciách

Obec Zemianske Kostoľany v zmysle ust.§ 13 odst.4 zákona č.369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov, zastúpená starostom obce, je podľa § 3 odst.2 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách v znení zmien a doplnkov, príslušným cestným správnym orgánom (ďalej len správny orgán)  pre miestne a účelové komunikácie na území obce Zemianske Kostoľany.

Vydáva nižšie uvedené rozhodnutia  na základe žiadostí o jednotlivé povolenia, ktoré musia obsahovať náležité údaje a potrebné prílohy.

 

Miestne komunikácie sa rozdeľujú na:

 •  miestne komunikácie I. triedy, medzi ktoré patria hlavné mestské komunikácie vyhovujúce technicky všetkým druhom dopravy (napríklad komunikácie, po ktorých sa vedie aj hromadná verejná doprava, zberné, výpadové a iné zvlášť významné mestské komunikácie),
 • miestne komunikácie II. triedy, medzi ktoré patria ostatné mestské komunikácie a komunikácie pokiaľ vyhovujú premávke všetkých druhov motorových vozidiel,
 •  miestne komunikácie III. triedy, medzi ktoré patria ostatné miestne komunikácie, pokiaľ sú aspoň obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami,
 • miestne komunikácie IV. triedy, ktoré nie sú ani obmedzene prístupné premávke motorovými vozidlami (napríklad cestičky, chodníky, samostatné cyklistické cestičky, samostatné chodníky, schody a podobne).

 

 


 

Zvláštne užívanie miestnej komunikácie

Zvláštne užívanie mestskej komunikácie (prekopávka, pretláčanie)

Takým užívaním je najmä

a) preprava nadmieru ťažkých alebo rozmerných predmetov a používanie vozidiel, ktorých rozmery alebo hmotnosť presahujú mieru ustanovenú osobitnými predpismi, 6)
b) umiestňovanie zariadení alebo predmetov na diaľnici, ceste alebo miestnej komunikácii, najmä predajných, reklamných alebo zábavných,
c) umiestňovanie, skladanie a nakladanie predmetov, zariadení alebo materiálu na diaľnici, ceste a miestnej komunikácii, neslúžiacich na údržbu a opravy týchto komunikácií, ak sa nemajú bezodkladne odstrániť,
d) usporadúvanie akcií, umiestňovanie vecí a zariadení (napríklad hospodárskych, kultúrnych, zábavných, skladov, predajní, používanie reproduktorov, nevhodných svetelných zdrojov) v blízkosti diaľnice alebo cesty, ak by sa ich prevádzkou alebo umiestnením, prípadne prevádzkovým ruchom nimi vyvolaným mohla ohroziť bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky,
e) hnanie stáda dobytka po ceste a miestnej komunikácii,
f) vláčenie kmeňov alebo iných predmetov, ktorými by sa mohla cesta alebo miestna komunikácia poškodiť,
g) zriaďovanie, vykonávanie plánovanej opravy a údržby nadzemných a podzemných vedení každého druhu.

 

Doklady:

Tlačivo – Žiadosť o zvláštne užívanie miestnej komunikácie 

 • situačná schéma rozkopávky a jej rez, resp. projektová dokumentácia
 • kópia stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavby
 • vyjadrenie správcu cesty
 • súhlas OR PZ ODI SR v Prievidzi
 • súhlas vlastníka (ak sa práce realizujú na cudzom pozemku)
 • návrh dočasného dopravného značenia schválený OR PZ ODI SR v Prievidzi (možno použiť vzorové schémy z technickému predpisu Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR -TP 02/2010)

 

Poplatok:

za zvláštne užívanie komunikácie 0- 80 € (podľa náročnosti)


Vybavuje:

Ing. Peter Ďanovský
tel.: 046/5466132
e-mail: peter.danovsky@zemianskekostolany.sk
kancelária: prízemie vpravo

 

Lehota:

Správny orgán musí vo veci rozhodnúť (či už kladne alebo záporne) v zmysle § 49 zákona č.71/1967 Zb., do 30 dní od začatia konania (podania žiadosti), v zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní.

 

Použitý predpis:

- § 8 odst. 1 zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
- § 11 Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
- Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov


 

Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susedné nehnuteľnosti

Vydanie povolenia od cestného správneho orgánu sa vyžaduje hlavne pri:

a)  výstavbe vjazdu na miestnu komunikáciu z nehnuteľností priľahlých k miestnej komunikácii ako napríklad od rodinného domu, garáže, dvora, záhrady, obhospodarovaného pozemku a podobne

b)  pripájaní prístupových a účelových komunikácií k miestnej komunikácii

 

 Doklady:

Tlačivo – Žiadosť o vydanie rozhodnutia na zriadenie vjazdu

 • situačná schéma napojenia, resp. projektová dokumentácia
 • kópia stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavby
 • vyjadrenie správcu cesty
 • súhlas OR PZ ODI SR v Prievidzi
 • súhlas vlastníka (ak sa práce realizujú na cudzom pozemku)
   

Poplatok:

za zriadenie vjazdu 0- 30 € (podľa náročnosti)

 

Vybavuje:
Ing. Peter Ďanovský
tel.: 046/5466132
e-mail: peter.danovsky@zemianskekostolany.sk
kancelária: prízemie vpravo

 

Lehota:

Správny orgán musí vo veci rozhodnúť (či už kladne alebo záporne) v zmysle § 49 zákona č.71/1967 Zb., do 30 dní od začatia konania (podania žiadosti), v zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní.

 

Použitý predpis:


- § 3b zákona č.135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
- § 1 vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
- Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov- § 8 odst. 1 zákona 

 


 

Uzávierka miestnej komunikácie

Uzávierka miestnej komunikácie 

- čiastočná (zostáva prejazdný jeden jazdný pruh -o šírke  min. 2,75 m)

- úplná

 
Žiadosť o povolenie uzávierky sa podáva z dôvodu potreby uzatvorenia miestnej komunikácie úplne alebo čiastočne najmä:

a)  pri vykonávaní prác na komunikáciách,

b)  pri zvláštnom užívaní komunikácie,

c)  pri živelnej pohrome,

d)  na zaistenie bezpečnostných opatrení,

e)  ak to nevyhnutne vyžaduje stav komunikácie a jej ochrana.

 

Žiadosť o povolenie uzávierky je z dôvodu potreby jej oznámenia nutné podať aspoň 30 dní pred žiadanou uzávierkou komunikácie.

 

Doklady:

Tlačivo – Žiadosť o povolenie  uzávierky miestnej komunikácie

 • vyjadrenie OR PZ SR – Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi,
 • vyjadrenie správcu dotknutej komunikácie,
 • vyjadrenie SAD Prievidza a.s
 • situácia (náčrt) miesta uzávierky s vyznačeným dopravným značením a dopravným zariadením (v zložitejších prípadoch projekt dopravného značenia)

 

Poplatok:

- za povolenie uzávierky miestnej komunikácie  je 70 €

- za povolenie zmeny uzávierky miestnej komunikácie je 40 €

 

Vybavuje:

Ing. Peter Ďanovský
tel.: 046/5466132
e-mail: peter.danovsky@zemianskekostolany.sk                                                                                             kancelária: prízemie vpravo

 

Podľa § 7 ods. 6 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa na rozhodovanie o uzávierkach, obchádzkach a odklonoch nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

 

Predpis:

- Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
- Vyhláška č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
- Zákon č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov


 

Určenie použitia dopravného značenia a dopravného zariadenia na miestnej komunikácii

Určenie použitia dopravného značenia na  miestnej komunikácii

Dopravné značenie sa určuje ako:

- dočasné - pri prácach na komunikáciách, uzávierkach, a.p.
- trvalé

Žiadosť o určenie dopravného značenia sa podáva pri potrebe zmeny organizácie dopravy na konkrétnej miestnej komunikácii alebo na vymedzenom území obce napríklad z dôvodu:

a )rozšírenia siete miestnych komunikácií (cesty, parkoviská, chodníky)

b )potreby uzatvorenia miestnej komunikácie úplne alebo čiastočne

c) vykonávania prác na komunikáciách,

d) zvláštneho užívania komunikácie,

e) živelnej pohromy,

f) ak to nevyhnutne vyžaduje stav komunikácie a jej ochrana.

 

Doklady:


Tlačivo – Žiadosť o určenie dopravného značenia a dopravného zariadenia

 • súhlas OR PZ SR – Okresný dopravný inšpektorát v Prievidzi,
 • vyjadrenie správcu dotknutej komunikácie,
 • situácia (náčrt) miesta kde sa dopravné značenie určuje s vyznačeným dopravným značením a dopravným zariadením, pri pracoviskách zriadených na komunikáciách je možno použiť vzorové schémy z technickému predpisu Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR -TP 02/2010,  v zložitejších prípadoch je potrebný projekt dopravného značenia

 

Poplatok:

- bez poplatku

 

Vybavuje:

Ing. Peter Ďanovský
tel.: 046/5466132
e-mail: peter.danovsky@zemianskekostolany.sk
kancelária: prízemie vpravo

 

Podľa § 3 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov sa na rozhodovanie o určení dopravného značenia a dopravného zariadenia nevzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní.

 

Predpis:

- Zákon č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov
- Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke v platnom znení                                                                       - Vyhláška MV SR č. 9/2009 Z.z, ktorou sa vkonáva zákon o cestnej premávke                                                   - STN 01 8020                                                                                                                                                                   - Technický predpis Ministerstva dopravy pôšt a telekomunikácií SR -TP 02/2010

 


 


 

Rozkopávka verejnej zelene

Povolenie na rozkopávku verejnej zelene:

vydáva sa pri potrebe rozkopania verejných priestranstiev a pozemkov vo vlastníctve obce Zemianske Kostoľany,  napr. pri zriaďovaní prípojok inžinierskych sietí 

 

Doklady:

Tlačivo – Žiadosť o vydanie povolenia na rozkopávku verejnej zelene

 • situačná schéma rozkopávky a jej rez, resp. projektová dokumentácia
 • kópia stavebného povolenia, resp. ohlásenia stavby
 • vyjadrenia správcov inžinierskych sietí

 

Poplatok:

bez poplatku

 

Vybavuje:

Ing. Peter Ďanovský
tel.: 046/5466132
e-mail: peter.danovsky@zemianskekostolany.sk
kancelária: prízemie vpravo

 

Lehota:

- do 30 dní od podania žiadosti.

 

Použitý predpis:

- VZN Obce Zemianske Kostoľany č. 7/1995 o zdravom životnom prostredí, udržiavaní čistoty a poriadku v obci


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka