Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Matričný úrad

Uzavretie manželstva

Pred uzavretím manželstva pred štátnym orgánom (civilný sobáš) i pred orgánom cirkvi (cirkevný sobáš) sú snúbenci povinní na príslušnom matričnom úrade podľa miesta trvalého pobytu spísať žiadosť o uzavretie manželstva. Snúbenci sú oprávnení uzavrieť manželstvo pred orgánom štátu v obradnej sieni matričného úradu, v ktorom má aspoň jeden zo snúbencov trvalý pobyt. V prípade, že snúbenci chcú uzavrieť manželstvo (civilný sobáš) pred iným než podľa trvalého pobytu príslušným matričným úradom, požiadajú príslušný matričný úrad o vydanie povolenia uzavrieť manželstvo mimo príslušný matričný obvod.  podľa svojho trvalého pobytu spísať žiadosť o uzavretie manželstva na matričnom úrade príslušného podľa trvalého pobytu. Ak chcú snúbenci uzavrieť manželstvo pred orgánom cirkvi, miesto uzavretia manželstva nie je viazané na trvalý pobyt snúbencov. Snúbenci požiadajú o spísanie žiadosti o uzavretie manželstva na matričnom úrade v mieste uzavretia manželstva.
Doklady, ktoré je potrebné predložiť k spísaniu žiadosti o uzavretie manželstva :
Slobodní :
• platný občiansky preukaz, prípadne iný platný doklad totožnosti
Ovdovení :
• platný občiansky preukaz, prípadne iný platný doklad totožnosti
• originál úmrtného listu zomrelého manžela (manželky)
Rozvedení :
• platný občiansky preukaz, prípadne iný platný doklad totožnosti
• originál rozsudku príslušného súdu o rozvode manželstva s vyznačením právoplatnosti rozsudku
Cudzinci :
• platný cestovný pas
• originál rodného listu (nie starší ako 6 mesiacov) spolu s úradným prekladom do slovenského jazyka
• originál osvedčenia o právnej spôsobilosti uzavrieť manželstvo z domovského štátu cudzinca (nie staršie ako 6 mesiacov), v prípade, že štát takéto osvedčenie nevydáva, predloží cudzinec z domovského štátu potvrdenie o trvalom pobyte, potvrdenie o štátnom občianstve a potvrdenie o osobnom stave., ku všetkým dokladom musia byť tiež priložené úradné preklady do slovenského jazyka.
V zmysle medzinárodných dohovorov je potrebné, aby všetky prekladané doklady boli opatrené vyšším overením - APOSTYLOU alebo SUPERLEGALIZÁCIOU. Tieto vyššie overenia ku všetkým dokladom potvrdzujú príslušné orgány v domovskom štáte cudzinca, prípadne v štáte, v ktorom boli vydané.

Správne poplatky súvisiace s uzavretím manželstva :

Položka 18

 

Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

   20,00 €

Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky

   20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby

   20,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti

   70,00 €

Povolenie uzavrieť manželstvo pre iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo medzi cudzincami

   35,00 €

Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom

   70,00 €

Uzavretie manželstva medzi cudzincami

 200,00 €

Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt

 200,00 €


 

Úmrtie

Na Matričnom úrade v Zemianskych Kostoľanoch vybavujú pozostalí úmrtia, ku ktorým došlo na území Zemianskych Kostolian a Kamenca pod Vtáčnikom. To znamená, že v tomto prípade sa trvalý pobyt zosnulého neviaže na trvalý pobyt zomrelého, ale na miesto, kde k úmrtiu došlo.
Pozostalí na matričnom úrade predkladajú tieto doklady :
• občiansky preukaz zomrelého
• list o prehliadke mŕtveho potvrdený prehliadajúcim lekárom a ošetrujúcim lekárom v štyroch vyhotoveniach
Matričný úrad pozostalým vydá tieto doklady :
• originál úmrtného listu
• list o prehliadke mŕtveho v dvoch vyhotoveniach potvrdený matričným úradom (1 vyhotovenie do zdravotnej dokumentácie, 1 vyhotovenie pre rodinu – pri cirkevných obradoch toto vyhotovenie požaduje farár)
• žiadosť o príspevok na pohreb (po vypísaní údajov o žiadateľovi, potvrdzuje toto tlačivo ešte pohrebná služba, v ktorej si pozostalí objednávajú služby, prikladá sa k nemu fotokópia faktúry o nákladoch na pohreb a fotokópia úmrtného listu, odovzdáva sa na Úrade práce, sociálnych vecí a rodiny, pracovisko Nováky – prízemie kúrie vľavo oproti LIDL-u)
• potvrdenie o vybavovaní pohrebu pre jedného člena rodiny
Potvrdenia o účasti na pohrebe vydáva obecný úrad v mieste, kde sa koná posledná rozlúčka so zosnulým.


Správne poplatky súvisiace s vybavením úmrtia na matričnom úrade : bez poplatkov


 

Narodenie

Matričný úrad Zemianske Kostoľany matrikuje všetky narodenia, ku ktorým došlo na území v jeho matričnom obvode (Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom). K týmto matričným udalostiam dochádza na našom matričnom úrade zriedkavo, pretože k narodeniu dieťaťa dochádza predovšetkým v nemocničnom zariadení (zväčša sú to Bojnice alebo Partizánske). Vtedy matrikujú narodenie matričné úrady v mieste narodenia (teda Bojnice alebo Partizánske).

K zamatrikovaniu narodenia je potrebné predložiť na matričnom úrade občiansky preukaz, hlásenie o narodení (vydáva nemocničné zariadenie, kde došlo k pôrodu). V prípade, ak rodičia nie sú manželmi, predkladajú zápisnicu o určení otcovstva. V prípade, ak matka dieťaťa je rozvedená a od nadobudnutia právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva neuplynulo viac ako 300 dni, za otca dieťaťa sa považuje manžel matky dieťaťa, s ktorým došlo k rozvodu.

Po predložení všetkých dokladov vydá matričný úrad rodičom rodný list dieťaťa.

Správne poplatky súvisiace s narodením : bez poplatkov


 

Zmena priezviska po rozvode

Rozvedený/á manžel/ka môže do troch mesiacov po nadobudnutí právoplatnosti rozsudku o rozvode manželstva oznámiť matričnému úradu, pred ktorým bolo manželstvo uzavreté, že prijíma späť svoje predchádzajúce priezvisko. Oznámenie sa vykonáva na predpísanom tlačive. K oznámeniu je potrebné predložiť :

- občiansky preukaz

- právoplatný rozsudok o rozvode manželstva

- rodný list

Matričný úrad vydá oznamovateľovi potvrdenie o tom, že oznamovateľ prijal svoje predchádzajúce priezvisko. Toto potvrdenie je podkladom k vybaveniu nových osobných dokladov.

Správne poplatky súvisiace so zmenou priezviska po rozvode : bez poplatkov


 

Určenie otcovstva

Pri počatí alebo narodení dieťaťa je dôležité, aby rodičia dieťaťa, ktorí nie sú zosobášení, určili pre účely zápisu do rodnej matriky otcovstvo dieťaťa a jeho priezvisko.
Zápisnica o určení otcovstva sa spisuje na matričnom úrade na základe žiadosti rodičov nenarodeného alebo už narodeného dieťaťa. K spísaniu zápisnice o určení otcovstva je potrebná osobná prítomnosť oboch rodičov na matričnom úrade, ktorí predkladajú tieto doklady :
Ak sú rodičia dieťa slobodní, predkladajú platné občianske preukazy. Ak je matka dieťaťa rozvedená alebo vdova, predkladá okrem občianskeho preukazu aj v prípade rozvodu právoplatný rozsudok o rozvode manželstva, v prípade ovdovenia úmrtný list manžela.
Zápisnicu o určení otcovstva potvrdia obaja rodičia svojim podpisom na matričnom úrade, ktorú pri narodení dieťaťa predkladajú v pôrodnici, v ktorej sa dieťa narodilo a na príslušnom matričnom úrade v mieste narodenia dieťaťa pri vybavovaní rodného listu.


Správny poplatok za spísanie zápisnice o určení otcovstva : bez poplatku


 

Osobitná matrika

Do osobitnej matriky sa zapisujú všetky matričné udalosti (narodenie, úmrtie, uzavretie manželstva, rozvod manželstva, zmena mena a priezviska...), ku ktorým došlo mimo územia Slovenskej republiky. Osobitnú matriku vedie Ministerstvo vnútra SR Bratislava. Matričný úrad zabezpečuje pre občanov s trvalým pobytom v jeho obvode (Zemianske Kostoľany, Kamenec pod Vtáčnikom), ktorých sa matričná udalosť týka, spísanie zápisov o uskutočnení týchto matričných udalostí v cudzine. Zápisy spolu s príslušnými dokladmi zasiela na Osobitnú matriku do Bratislavy, ktorá vydá origínál matričného dokladu (sobášny list, úmrtný list, rodný list) v slovenskom jazyku.

Ku spísaniu zápisu je potrebné predložiť osobné doklady, originál dokladu o matričnej udalosti (sobášny, rodný alebo úmrtný list) zo štátu, v ktorom k udalosti došlo s úradným prekladom do slovenského jazyka a príslušnými vyššími overeniami v zmysle medzinárodných dohovorov (APOSTILOU alebo SUPERLEGALIZÁCIOU). Doklady je potrebné konzultovať na matričnom úrade, druh a forma môže byť odlišná v závislosti od štátu, v ktorých boli vydané.
Zápis do osobitnej matriky o matričnej udalosti podpisuje žiadateľ. Matrikárka zápis spolu s predloženými dokladmi a žiadosťou o vydanie matričného dokladu v slovenskom jazyku (rodný list, úmrtný list alebo sobášny list) zašle na Osobitnú matriku Bratislava, ktorá žiadosť vybavuje do troch mesiacov od jej doručenia na osobitnú matriku a matričný doklad zasiela na matriku, ktorá zabezpečovala zápis podľa trvalého pobytu.

Správne poplatky súvisiace so spísaním zápisu : bez poplatkov


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka