Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Materská škola

Vitajte na stránke materskej školy

  

Materská škola by mala byť pre každé dieťa príležitosťou zmysluplne, bohato a šťastne prežiť vlastné detstvo.

Detstvo je považované za plnohodnotné obdobie v živote dieťaťa, z ktorého vychádza rozvoj ľudskej osobnosti po celý ďalší život. Materská škola realizuje plnohodnotnú, cieľavedomú, systematickú, kvalifikovanú a profesionálne zabezpečovanú výchovu a vzdelávanie. Našim cieľom je komplexný rozvoj dieťaťa, ktorý zabezpečujeme akceptáciou aktuálnych spoločenských podmienok a uplatňovaním nových moderných trendov v oblasti predškolskej pedagogiky.

 

Pohľad do histórie i súčasnosti Materskej školy Zemianske Kostoľany

 

História materskej školy v obci siaha do roku 1952, kedy 25 detí navštevovalo prvú „škôlku“ v bývalom kaštieli Kostolániovcov. V roku 1957  sa MŠ presťahovala z kaštieľa do uvoľnenej budovy bývalej slobodárne ENO/na Ul. J. Hagaru. V obci pribudla v roku 1959 ešte jedna MŠ na Ul. Pod horou. Rozvoj siete materských škôl bol podmienený predovšetkým zvyšovaním zamestnanosti žien.                  

                                                               Jubileum materskej školy 1994 - 2019

 

           Materská škola by mala byť pre každé dieťa príležitosťou zmysluplne, bohato a šťastne prežiť vlastné detstvo.

Materská škola – výchovno – vzdelávacia inštitúcia, ktorej cieľom je dosiahnutie optimálnej kognitívnej, senzomotorickej a sociálno – citovej úrovne ako základu na školské vzdelávanie v základnej škole  a na život v spoločnosti.

Materská škola Zemianske Kostoľany

V  tomto roku pribudne do pamätnej knihy materskej školy záznam o 25. výročí pôsobenia v priestoroch pôvodne patriacich závodu ENO. V obci boli od konca 50 rokov dve materské školy ( MŠ na ulici Pod horou a MŠ na ulici Jozefa Hagaru ). Spoločensko – ekonomické zmeny na Slovensku sa po roku 1990 prejavili vo vývoji inštitucionálnej predškolskej výchovy veľmi dramaticky. V dôsledku poklesu populácie, zvýšenia nezamestnanosti obyvateľstva, ale aj znížením záujmu o výchovu a vzdelávanie detí sa začalo s redukciou materských škôl. Táto skutočnosť postihla i materskú školu na ulici Jozefa Hagaru, ktorej brány sa 30. júna 1993 zatvorili.

Po viac ako ročnej prestávke, v septembri 1994 sa do priestorov bývalej závodnej materskej školy na ulici Jozefa Hagaru presťahovala materská škola z ulice Pod horou.

Rokom 1994 sa začala písať história dodnes jedinej materskej školy v obci. Dvadsaťpäťročná výchovno – vzdelávacia inštitúcia prechádzala rôznymi zmenami. V ťažkých obdobiach pomáhala školskej správe Prievidza  obec Zemianske Kostoľany hradením nákladov za prevádzku, aj materiálnym zabezpečením. Keď v roku 2002 nadobudol platnosť kompetenčný zákon, zmenil sa spôsob financovania  a zásadným spôsobom sa zmenili kompetencie orgánov štátnej správy, postavenie zriaďovateľov i riaditeľov škôl a školských zariadení. Posilnili sa kompetencie školských rád, odborových organizácii i záujmových združení. Dynamika permanentných zmien zasiahla i rodičov, pre ktorých bola platba povinných mesačných  príspevkov na úhradu materskej školy úplnou novinkou.

Významným medzníkom v novodobej histórii materskej školy (materských škôl) boli také legislatívne úpravy, ktoré posilnili ich postavenie. Materské školy boli zaradené do sústavy škôl ako jeden z druhov škôl poskytujúcich stupeň vzdelania – predprimárne vzdelanie. Okrem iných nie menej dôležitých zmien je, že v zmysle zákona sa výchova a vzdelanie uskutočňuje podľa vzdelávacieho programu, ktorým je štátny vzdelávací program pre predprimárne  vzdelávanie v materských školách a školský vzdelávací program. Vytvoril sa priestor na rešpektovanie rozvojových možností, schopností detí, individuálnych spôsobilostí , umožnilo sa dieťaťu napĺňať život a učenie prostredníctvom hry, priamej skúsenosti a aktívneho bádania...

To už je priestor pre konkrétnu materskú školu, jej personál, kreatívny, oddaný, so zmyslom pre zodpovednosť a predovšetkým s láskou k povolaniu.

 

 

Všetky zmeny, nové výzvy, vzostupy i pády, úspechy či neúspechy tvarovali profiláciu materskej školy. Ovplyvňovali ju tak zamestnanci ako aj rodičia, či ostatní ľudia vstupujúci do diania materskej školy, ale aj neprajníci.

 

 

Profilácia materskej školy :

 

 Prioritne najúspešnejšia s najdlhšou históriou je výchova k environmentálnemu cíteniu. Špecifickosť prírodného prostredia a možnosti exteriéru umožňujú deťom získavať skúsenosti s reálnymi  predmetmi, javmi a situáciami.

 

Medzi ďalšie nie menej významné oblasti patrí projekt Naša obec, prostredníctvom ktorého prebúdzame a rozvíjame lásku k rodisku, kráse a tradíciám rodnej obce.

 

Prioritou nielen Slovenskej republiky je zdravie obyvateľov, preto ciele a úlohy vyplývajúce z Národného programu prevencie obezity sú prioritou aj pre našu materskú školu.

 

Už naši najmladší obyvatelia sú súčasťou dopravného diania na cestách a preto im poskytujeme priestor a možnosti na vytváranie elementárnych základov k budúcemu

samostatnému a zodpovednému pohybu  v cestnej premávke v súlade s etickými princípmi.

 

            Realizačná rovina výchovno – vzdelávacej činnosti, ktorá je v učiteľskej práci najcennejšia a najdôležitejšia sa odvíja z úloh Školského vzdelávacieho programu vypracovaného v súlade so školským zákonom, Štátnym vzdelávacím programom pre predprimárne vzdelávanie v materských školách, Koncepcie rozvoja materskej školy a interných potrieb materskej školy.

 

 

Rekonštrukcia vonkajších a vnútorných priestorov :

1994 – 2019 -výmena okien, zateplenie budovy, rekonštrukcia umyvárne, výmena starého nábytku, oplotenie areálu, rekonštrukcia tried, pieskoviska, doplnenie školského dvora záhradným náradím,...

 

Školský rok 2013/2014 sa významne zapísal do histórie materskej školy.  Po niekoľkoročných problémoch s uspokojením potrieb rodičov na umiestnenie detí v predškolskom zariadení pristúpil zriaďovateľ k významnému i keď finančne náročnému kroku – rekonštrukcii budovy bývalých jaslí. Zámer sa vydaril a pekné účelové priestory boli k školskému roku 2013/2014 odovzdané do užívania. Vytvorením kapacitne väčšieho prostredia aj školskej jedálne sa otvoril priestor na výrobu a výdaj obedov pre dôchodcov v obci.

 

 

Finančné zdroje :

S kvalitou výchovno – vzdelávacej činnosti sa spája aj kvalitné materiálne zabezpečenie. Zriaďovateľ vynakladá nemalé finančné prostriedky, aby chod prevádzky a kvalita pobytu v zariadení bola deťom i zamestnancom plne zabezpečená.

Materská škola sa snaží získavať financie aj vlastnou aktívnou a to zberovou činnosťou (papier). Snahou materskej školy bolo a je finančne odľahčiť rozpočet na prevádzku. Preto sme sa zapájali do rôznych výziev  na získanie finančných prostriedkov, napríklad  cez Trenčiansku nadáciu so spoločnosťou Porfix, Nadačný fond Slovenských elektrární v Nadácii Pontis...

Doplnili sme učebné pomôcky k rozvíjaniu environmentálnej výchovy, opravili záhradné náradie, vybudovali učebňu pod holým nebom, vysunuté záhony, altánok a medzi posledné projekty patrí dopravné ihrisko, ktoré finančne podporili rodičia.

Od roku 2010 je rodičovské združenie zapísané v registri oprávnených právnických osôb na prijímanie 2% podielu zaplatenej dane za príslušné zdaňovacie obdobie, ktoré využívame na podporu vzdelávania.

 

Zamestnanci materskej školy v rokoch 1994 – 2019 :

 

18 učiteliek ( celých 25 rokov sme mali 100 % kvalifikovanosť učiteliek, profesionálnu spôsobilosť a záujem o dianie v MŠ )

 

16 prevádzkových zamestnancov

 

Bránou materskej školy prešlo za 25 rokov 1.055 detí.

Za týmto číslom  sú konkrétne deti, osobnosti, ktoré tvarovali v ich škôlkarskej etape pani učiteľky a zamestnanci, deti ktoré aktívne trávili pobyt v materskej škole a ktoré  reprezentovali materskú školu v súťažiach, prehliadkach a vystúpeniach. „V škôlkarskej galérii podujatí“  sa uvádzajú napríklad : prehliadky ľudových tradícii „Prievidzke krpčeky“, Športová olympiáda materských škôl, zdravotná súťaž „Evička nám ochorela“, Miss bábika, Environmentálne súťaže materských škôl, rozlúčky so školským rokom – Indiánske leto, Cesta okolo sveta, Cirkus leto, Lúčna slávnosť, Mestečko Pimparapac...  a množstvo besiedok a kultúrnych programov, na ktoré pani učiteľky pripravovali kvalitný program.


 Za každodenným dianím stál a stojí tím ľudí, kvalifikovaných pedagógov, odborníkov pre oblasť výživy, pracovitých a zručných zamestnancov dbajúcich o poriadok a čistotu, obetavých rodičov pôsobiacich v poradných orgánoch či výbore združenia rodičov. Nielen oni ovplyvňovali a dávali celej práci zmyselnosť a úctu. Celý rad nadšencov a priateľov materskej školy sa podpisujú pod jej úspechy.

 

 

ĎAKUJEME VÁM pani učiteľky, prevádzkoví zamestnanci, rodičia, členovia výboru združenia rodičov, členovia rady školy, zriaďovateľ MŠ, vedenie obce, pedagógovia ZŠ, odborníci z CŠPPaP, DFS Domovina, členovia Jednoty klubu dôchodcov, členovia dobrovoľného hasičského zboru, psovodi, pán vodič autobusu, dobrovoľníci pôsobiaci pri realizácii významných projektov za Váš podiel na skvalitnení výchovno – vzdelávacieho procesu, ktorí ste boli súčasťou „škôlkarského“ života v rokoch 1994 – 2019.

 

V živote človeka je etapa s nehou nazývaná detstvo.

Pri príležitosti narodenín býva zvykom vysloviť želanie.

Určitú časť z tejto životnej etapy strávi dieťa v materskej škole. Preto si spoločne zaželajme, aby sa materskej škole darilo zachovať deťom šťastné a bezstarostné detstvo v súčinnosti s uznávanými hodnotami a osobnými vzormi.

                                                                                                Spracovala Ľubica Pastieriková, riad. MŠ


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka