Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kronika

kronika.jpgKroniku obce Zemianske Kostoľany vedie obec v zmysle § 4, ods. 3, písm. s) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov. Kronika obce je vedená od roku 1919, pričom zápisy za roky 1919-1950 sú len stručné, nakoľko kronika z tohto obdobia bola zničená a kronikárovi sa podarilo spracovať zápis len o najhlavnejších udalostiach v spoločnosti. Od roku 1950 až doposiaľ sú zápisy za jednotlivé roky obsiahlejšie, rozdelené do jednotlivých oblastí života. Zápis do kroniky sa spracováva ročne a odovzdáva sa obci do 30. 6. nasledujúceho roka po roku, ktorého sa daný zápis týka. Zápis schvaľuje obecné zastupiteľstvo a prepis zápisu zabezpečuje kronikár obce do 30. 12. nasledujúceho roka po roku, ktorého sa daný zápis týka. Súčasťou zápisu do kroniky je sprievodná dokumentácie (výstrižky z novín, pozvánky, plagáty, časopis obce a pod.) a fotodokumentácia. Od roku 1985 vykonáva funkciu kronikára obce Mgr. Mariana Plachá. Prechádzajúcimi kronikármi boli : do roku 1965 Ján Hruška, v období od 1965 - 1984 Michal Jánoška.


 

2017

kronika17.pdf(915.7 kB)kronika17.pdf

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka