Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Komunálne voľby 2018

Informácie GDPR - Komunálne voľby 2018

Vyhlásenie komunálnych volieb 2018

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 6. júla 2018 na základe rozhodnutie číslo 203 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí určil deň konania komunálnych volieb podľa čl 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. V uvedenom rozhodnutí stanovil predseda Národnej rady Slovenskej republiky deň konania volieb na sobotu 10. novembra 2018.

Viac informácií:  https://www.minv.sk/?volby-oso2018


 

Lehoty súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením

V rozhodnutí číslo 203 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí zo dňa 6. júla 2018 určil predseda Národnej rady Slovenskej republiky jednotlivé lehoty súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením volieb, a to:

1. lehota na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev do 17. augusta 2018,

2. lehota na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 11. septembra 2018,

3. lehota na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehota na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018,

4. lehota na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018  a lehota na ich prvé zasadanie do 24. októbra.


 

Podávanie kandidátnych listín

Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou

Kandidátnu listinu môže podať politická strana alebo politické hnutie, ktorá je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z.z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov.

Politické strany môžu na účely volieb tvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu

Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018) zapisovateľovi miestnej volebnej komisie. Meno zapisovateľa miestnej volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídlo obce. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Podávanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej volebnej komsiie. Meno zapisovateľa miestnej volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce a na webovom sídle obce. Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Nezávislý kandidát predkladá spolu s kandidátnou listinou aj podpisovú listinu (petíciu) podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Minimálny počet podpisov na podpisovej listine je:

Počet obyvateľov obce                                     Počet podpisov voličov na podpisovej listine

do 50                                                                 10

51-100                                                               20

101-500                                                             40

501-2 000  (obec Zemianske Kostoľany)          100           

2 001-20 000                                                     200

20 001-100 000                                                 500

nad 100 000                                                    1 000

Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom volieb.

Kandidátne listiny pre voľby do Obecného zastupiteľstva obce Zemianske Kostoľany a kandidátne listiny pre voľby starostu obce Zemianske Kostoľany sa spolu s prílohami doručujú zapisovateľke miestnej volebnej komisie na Obecný úrad Zemianske Kostoľany, I. poschodie, v úradných hodinách a v posledný deň lehoty, t. j. v utorok 11.09.2018 v čase do 24.00 hod.


 

Oznámenie o volebnom obvode č.1, počte poslancov a obyvateľov

Obec Zemianske Kostoľany určuje pre voľby do Obecného zastupiteľstva volebný obvod v počte 1 nasledovne : Volebný obvod č.1  - Volebný okrsok č. 1  - Dom kultúry SNP  - Ľ. Štúra 63/3.

Uznesením č. 63/18 Obecné zastupiteľstvo určuje v súlade s § 11 ods, 3 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov na celé nasledujúce volebné obdobie 2018-2022 počet poslancov Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch : 9.

Podľa § 171 ods. 9 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov oznamujeme, že ku dňu vyhlásenia volieb  bol počet obyvateľov 1762.


 

Informácia o e-mailovej adrese na doručenie oznámenia o delegovaní

Informácia o e-mailovej adrese na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie: podatelna@zemianskekostolany.sk.

Do miestnej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia starostovi obce prostredníctvom podateľne obce najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (t.j. do 11. 9. 2018).


 

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie

V zmysle § 169 ods. 6  zákona  č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov  a v súlade s harmonogramom organizačno – technického zabezpečenia volieb do orgánov samosprávy obcí v roku 2018 bola starostkou obce – Ing. Janou Školíkovou do funkcie zapisovateľky miestnej volebnej komisie v obci Zemianske Kostoľany pre voľby do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 10. 11. 2018 menovaná:

Zapisovateľka MVK: Mgr. Erika Matejovičová

Telefonický kontakt: 046 5466 181

E-mailová adresa: podatelna@zemianskekostolany.sk,

Adresa: Obec Zemianske Kostoľany, Obecný úrad, 4. apríla 60/28, 972 43 Zemianske Kostoľany             

 

 


 

Zoznam zaregistrovaných kandidátov v komunálnych voľbách 2018

S22C-118092015210.pdf(292.5 kB)S22C-118092015210.pdf
S22C-118092015200.pdf(160.2 kB)S22C-118092015200.pdf

Výsledky komunálnych volieb 2018

getpicture.jpgMiestna volebná komisia v Zemianskych Kostoľanoch oznamuje výsledky volieb do obecného zastupiteľstva a na starostu obce zo dňa 10. 11. 2018 :

V obci Zemianske Kostoľany sa zistili tieto výsledky :

Počet voličov zapísaných v zozname voličov : 1464

Počet voličov, ktorí sa zúčastnili hlasovania : 573 = 39,14 % z celkového počtu voličov

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby do obecného zastupiteľstva : 557

Počet platných hlasovacích lístkov pre voľby starostu obce : 501

 

Kandidáti, ktorí boli zvolení za poslancov v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :

 

1. Ing. Bronislav Bajgar, SMER-sociálna demokracia,  359 hlasov

2. PaedDr. Ivana Plachá, PhD., KDH, 343 hlasov

3. Vladimír Matejov, KDH, 314 hlasov

4. Daniela Šestáková, nezávislá kandidátka, 291 hlasov

5. Milan Adámik, nezávislý kandidát, 288 hlasov

6. Ing. Eva Lesáková, nezávislá kandidátka, 279 hlasov

7. Valent Oršula, SMER-sociálna demokracia, 276 hlasov

8. Mgr. Miroslava Šurinová, SPOLU-občianska demokracia, 259 hlasov

9. Mgr. Peter Hurtiš, nezávislý kandidát, 233 hlasov

 

Náhradníci - kandidáti, ktorí neboli zvolení v poradí podľa počtu získaných platných hlasov :

Bohdana Pilchová, nezávislá kandidátka,229 hlasov

Milan Pleško, nezávislý kandidát, 179 hlasov

 

Počet platných hlasov odovzdaných pre jednotlivých kandidátov na funkciu starostu obce :Ing. Jana Školíková, nezávislá  kandidátka, 501 hlasov

Za starostku obce bola zvolená : Ing. Jana Školíková, nezávislá  kandidátka.

 

Dátum a čas podpísania zápisnice : 10. 11. 2018 o 23:43 hod.

Členovia miestnej volebnej komisie : Barbora Milová, Alexandra Brtková, Lukáš Matejov, Lucia Šurinová, Emília Semaníková, zapisovateľka : Mgr. Erika Matejovičová


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka