Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Evidencia obyvateľov a budov

Prihlásenie na trvalý pobyt

K prihláseniu na trvalý pobyt je potrebné predložiť tieto doklady :

 • občiansky preukaz (u osoby nad 15 rokov)
 • rodný list (u osoby do 15 rokov)
 • list vlastníctva k nehnuteľnosti (rodinný dom, byt alebo iná budova určená na bývanie), do ktorej sa osoba bude prihlasovať
 • písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, do ktorej sa osoba bude prihlasovať, v prípade, ak táto osoba nie je vlastníkom s osvedčeným podpisom vlastníka alebo vlastníkov nehnuteľnosti - tento písomný súhlas môže byť nahradený osobnou prítomnosťou vlastníka alebo vlastníkov pri úkone prihlasovania na obecnom úrade, kde pred zodpovednou osobou podpíše súhlas (je potrebný občiansky preukaz vlastníka)
 • ak sú rodičia maloletých detí rozvedení, predloží rozvedený manžel, ktorý deti prihlasuje na spoločný trvalý pobyt, právoplatný rozsudok o zverení detí do osobnej starostlivosti

Pri narodení dieťaťa na území SR zasiela matričný úrad z miesta narodenia na obecný úrad - ohlasovňu podľa trvalého pobytu matky dieťaťa oznámenie o narodení, na základe ktorého bude dieťa zamestnancom ohlasovne zaevidované do registra obyvateľov obce.

Pri narodení dieťaťa v cudzine, prihlasuje dieťa do registra obyvateľov obce matka v mieste svojho trvalého pobytu v SR na základe rodného listu dieťaťa vydaného Osobitnou matrikou Bratislava.

 

Správne poplatky súvisiace s prihlásením na trvalý pobyt : 5 € za vydanie potvrdenia o trvalom pobyte za účelom vybavenia nového občianskeho preukazu


 

Odhlásenie z trvalého pobytu

Odhlásenie z trvalého pobytu občanoa vykonáva obecný úrad - ohlasovňa, kde sa občan prihlasuje na nový trvalý pobyt. Pri vykonávaní úkonu prihlasovania na trvalý pobyt zamestnanec ohlasovne predloží k podpisu odhlasovací lístok z predchádzajúceho miesta trvalého pobytu. Po podpísaní tento odhlasovací lístok odošle obecnému úradu - ohlasovni v mieste predchádzajúceho trvalého pobytu, na základe ktorého ohlasovňa záznam o trvalom pobyte vyradí zo svojej evidencie.

Správne poplatky súvisiace s odhlásením z trvalého pobytu : bez poplatkov


 

Zrušenie trvalého pobytu

Vlastník nehnuteľnosti môže zrušiť trvalý pobyt v nehnuteľnosti, ktorej je vlastníkom

 • osobe, ktorá nemá k danej nehnuteľnosti žiadne vlastnícke ani užívateľské právo
 • ak prihlásenie bolo vykonané na základe neplatného, vedome pozmeneného alebo cudzieho dokladu,
 • ak bolo vydané právoplatné súdne rozhodnutie o obmedzení, resp. zrušení užívacieho práva,
 • ak došlo k exekúcii nehnuteľnosti, a uvedený občan nie je podľa listu vlastníctva uvedený ako vecné bremeno s doživotným užívaním nehnuteľnosti,
 • ak budova zanikla.

Vlastník nehnuteľnosti predloží obecnému úradu - ohlasovni vyplnené predpísané tlačivo "Návrh na zrušenie trvalého pobytu" a doloží k nemu :

 • list vlastníctva k nehnuteľnosti, v ktorej má osoba trvalý pobyt
 • právoplatné súdne rozhodnutie o obmedzení, resp. zrušení užívacieho práva, ak bolo vydané

Na základe predložených dokladov obecný úrad - ohlasovňa vydá oznámenie o zrušení trvalého pobytu.

Správne poplatky súvisiace s vydaním oznámenia o zrušení trvalého pobytu : bez poplatkov

 


 

Prihlásenie na prechodný pobyt

K prihláseniu na prechodný pobyt je potrebné predložiť tieto doklady :

 • občiansky preukaz (u osoby nad 15 rokov)
 • rodný list (u osoby do 15 rokov)
 • list vlastníctva k nehnuteľnosti (rodinný dom, byt alebo iná budova určená na bývanie), do ktorej sa osoba bude prihlasovať na prechodný pobyt
 • písomný súhlas vlastníka nehnuteľnosti, do ktorej sa osoba bude prihlasovať, v prípade, ak táto osoba nie je vlastníkom s osvedčeným podpisom vlastníka alebo vlastníkov nehnuteľnosti - tento písomný súhlas môže byť nahradený osobnou prítomnosťou vlastníka alebo vlastníkov pri úkone prihlasovania na obecnom úrade, kde pred zodpovednou osobou podpíše súhlas (je potrebný občiansky preukaz vlastníka).

Správne poplatky súvisiace s prihlásením na prechodný pobyt : 5 € za vydanie potvrdenia o prechodnom pobyte (pokiaľ si občan takéto potvrdenia vyžiada).


 

Určenie čísla budovy

Každá budova v obci má mať pridelené súpisné a orientačné číslo. O určenie súpisného a orientačného čísla budovy žiada vlastník budovy na predpísanom tlačive, ktoré doručí do podateľne obce spolu s týmito prílohami :

 • list vlastníctva k pozemku, na ktorom bola stavba postavená,
 • geometrický plán v prípade, ak došlo k zmene zamerania pôvodných parciel, na ktorých došlo k výstavbe,
 • právoplatné kolaudačné rozhodnutie stavby (nie je nevyhnutné, ak budova bola postavená pred rokom 1973).

Na základe predložených dokladov obec vydá rozhodnutie o určení súpisného a orientačného čísla budovy, ktoré žiadateľ predloží na Správe katastra Prievidza za účelom zápisu nehnuteľnosti do katastra, prípadne vydania listu vlastníctva k budove.

 

Správne poplatky súvisiace s vydaním rozhodnutia : bez poplatkov


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka