Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3

Elektronická úradná tabuľa

OBEC ZEMIANSKE KOSTOĽANY

 

Č.spisu ZK00444/2017                                                                              V Zemianskych Kostoľanoch

Č.podania 1914/2017                                                                                    Dňa 7. 7. 2017

POZVÁNKA

 

V súlade s § 12, ods.1 a § 13, ods. 4 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a Rokovacieho poriadku Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch

 

zvolávam

zasadnutie Obecného zastupiteľstva obce Zemianske Kostoľany, ktoré sa uskutoční

 

dňa 12. júla 2017, t.j. v stredu o 17,00 hod.

 

v Dome kultúry SNP v Zemianskych Kostoľanoch  s týmto programom:

 1. Otvorenie.
 2. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
 3. Voľba návrhovej komisie.
 4. Kontrola plnenia uznesení z rokovania dňa 14. 6. 2017.
 5. Vyjadrenie k diskusným príspevkom predneseným občanmi na rokovaní dňa 14. 6. 2017.
 6. Všeobecne záväzné nariadenie obce Zemianske Kostoľany č. 4/2017, ktorým sa vyhlasuje záväzná časť ÚPN zóny Obytný súbor Pažite II Zemianske Kostoľany.
 7. Súbor rozpočtových opatrení – zmena rozpočtu obce č. 3/2017.
 8. Informácia o vyhlásení výzvy na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku – Podpora predchádzania vzniku biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov.
 9. Príspevok do kroniky obce za rok 2016.
 10. Prenájom nebytových priestorov vo vlastníctve obce.
 11. Informácie starostky obce.
 12. Diskusia.
 13. Návrh na uznesenie.
 14. Záver.

Zároveň oznamujem poslancom, že dňa 10. 7. 2017, t.j. v pondelok o 16,00 hod. sa v budove obecného úradu uskutoční pracovná porada za účelom upresnenia jednotlivých bodov programu.

 

Žiadam Vás, aby ste včas zaujali miesta v rokovacej miestnosti.

      

S pozdravom

 

 

 

                                                                                                           Ing. Jana ŠKOLÍKOVÁ

                                                                                                                  starostka obce


 

Slovenská inšpekcia životná prostredia - Výzva na upovedomenie o začatí konania

 Výzva SIŽP.pdf (665.6 kB) Výzva SIŽP.pdf (665.6 kB)

 

VZN o nakladaní s KO a DSO na území obce Zemianske Kostoľany

OBEC ZEMIANSKE KOSTOĽANY

 

 

 

 

 

 

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

 

č.   /2016

 

 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zemianske Kostoľany

 

 

 

 

 

 

Predkladá:     Komisia ekológie, životného prostredia, ochrany verejného poriadku a bezpečnosti    

 

Spracovateľ: Ing. Peter Ďanovský           

 

 

 

 

Dátum zverejnenia návrhu VZN: 31.5.2016

 

Dátum schválenia VZN: ................

 

Dátum vyvesenia VZN: ................

 

Dátum účinnosti VZN:  ................

 

 

Všeobecne záväzné nariadenie

 č. 3/2016

 

o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území obce Zemianske Kostoľany

 

Obec Zemianske Kostoľany (ďalej len „obec“) na základe ustanovenia § 4 ods. 3 písm. f/ a § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a § 81 ods. 8 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon o odpadoch“) vydáva toto všeobecne záväzné nariadenie (ďalej tiež ako „VZN“).   

 

 

§ 1 Pôsobnosť nariadenia

 

 1. VZN vymedzuje práva a povinnosti orgánov obce, pôvodcov a držiteľov odpadu v oblasti nakladania s komunálnym odpadom vrátane jeho zberu a prepravy.  Podrobnosti o nakladaní sa vzťahujú na zmesový komunálny odpad a drobný stavebný odpad, biologicky rozložiteľný komunálny odpad, biologicky rozložiteľný kuchynský odpad a reštauračný odpad od prevádzkovateľa kuchyne, triedených zložiek komunálnych odpadov najmä elektroodpadov z domácností, odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových  batérií a akumulátorov, veterinárnych liekov a humánnych liekov, jedlých olejov a tukov, objemného odpadu a odpadu z domácnosti s obsahom škodlivých látok.  VZN upravuje spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu, podrobnosti prevádzkovania zberného dvora, spôsob zberu drobného stavebného odpadu.

 

 1. VZN sa vydáva s cieľom stanoviť pre obec vhodný systém nakladania s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce, pričom územím obce sa rozumie jej katastrálne územie.

 

 

§ 2 Spoločné ustanovenia

 

 1. Za nakladanie s komunálnymi odpadmi, ktoré vznikli na území obce a s drobnými stavebnými odpadmi, ktoré vznikli na území obce, zodpovedá obec, ak zákon o odpadoch neustanovuje inak.

 

 1. Každý je povinný nakladať s komunálnymi odpadmi alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s týmto všeobecne záväzným nariadením obce.

 

 1. Každý je povinný nakladať s komunálnym odpadom alebo inak s ním zaobchádzať takým spôsobom, ktorý neohrozuje zdravie ľudí a nepoškodzuje životné prostredie, a to tak, aby nedochádzalo k:

      a) riziku znečistenia vody, ovzdušia, pôdy, rastlín a živočíchov,

      b) obťažovaniu okolia hlukom alebo zápachom a

      c) nepriaznivému vplyvu na krajinu alebo miesta osobitného významu.

 

 1. Zakazuje sa :
  1. uložiť alebo ponechať komunálny odpad na inom mieste ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom a týmto VZN,
  2. zneškodniť komunálny odpad alebo zhodnotiť odpad inak ako v súlade so zákonom o odpadoch
  3. zneškodniť komunálny odpad ukladaním do povrchových nádrží (napr. jám, odkalísk), vypúšťaním a vhadzovaním do vodného recipienta okrem morí a oceánov,
  4. vykonávať bez súhlasu orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva alebo v rozpore s ním činnosť, na ktorú sa súhlas vyžaduje,
  5. riediť alebo zmiešavať komunálne odpady s cieľom dosiahnuť hraničné hodnoty koncentrácie škodlivých látok,
  6. zneškodňovať spaľovaním biologicky rozložiteľný odpad s výnimkou prípadu, na ktorý bol vydaný súhlas podľa zákona o odpadoch
  7. spaľovať komunálny odpad na voľnom priestranstve a vo vykurovacích zariadeniach v domácnostiach,
  8. ukladať do zberných nádob určených obcou na zber zmesového komunálneho odpadu iný odpad ako zmesový komunálny odpad a do zberných nádob určených na triedený zber komunálneho odpadu zložku komunálneho odpadu, pre ktorú nie je nádoba určená,
  9. vykonávať zber oddelene zbieraných zložiek komunálnych odpadov (odpady z obalov a neobalových výrobkov, elektroodpad z domácností, použité batérie a akumulátory) bez zariadenia na zber odpadov osobou, ktorá nespĺňa požiadavky podľa zákona a nemá na túto činnosť uzavretú zmluvu s obcou.

 

 1. Pôvodca komunálnych odpadov je povinný:

a) nakladať alebo inak s nimi zaobchádzať v súlade s VZN obce,

b) zapojiť sa do systému zberu komunálnych odpadov v obci,

c) užívať zberné nádoby zodpovedajúce systému zberu komunálnych odpadov v obci,

d) ukladať zmesový komunálny odpad, oddelene zbierané zložky komunálneho odpadu a drobné stavebné odpady na účely ich zberu na miesta určené obcou a do zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu komunálnych odpadov v obci,

e) ak ide o pôvodcu, ktorý nie je zapojený do systému zberu, zapojiť sa do neho a prihlásiť sa na obecnom úrade najneskôr do doby jedného mesiaca od vzniku povinnosti ukladajúcej platiť poplatok za komunálny odpad.

 

 1. Držiteľ komunálnych odpadov je povinný správne zaradiť odpad alebo zabezpečiť správnosť zaradenia odpadu podľa Katalógu odpadov, pričom komunálne odpady je povinný zaraďovať pod katalógovým číslom začínajúcim kódom „20“.

 

 1. Vykonávať na území obce zber, vrátane mobilného zberu a prepravu komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, môže obec sama alebo ten, kto má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou; to sa nevzťahuje na distribútorov vykonávajúcich spätný zber a zber prostredníctvom zberného miesta použitých prenosných batérií a akumulátorov. Ak ide o zber odpadov z obalov a odpadov z neobalových výrobkov, vykonávať ich zber na území obce môže len ten, kto má okrem zmluvy s obcou uzatvorenú aj zmluvu   s organizáciou zodpovednosti výrobcov, s ktorou obec uzavrela zmluvu pre prevádzkovanie systému združeného nakladania o odpadmi z obalov  a s odpadmi z neobalových výrobkov.

 

 

§ 3 Komunálny odpad a jeho zložky

 

VZN upravuje podrobnosti nakladania s nasledovnými druhmi komunálneho odpadu z podskupiny:

 1. Na území obce sa povinne zavádza zber nasledujúcich odpadov:
  • Zmesový komunálny odpad
  • Papier
  • Plasty
  • Sklo
  • Kovy
  • Biologický rozložiteľný odpad (jedlé oleje, zelený a kuchynský z domácností)
  • Drobný stavebný odpad
  • Objemný odpad
  • Odpad s obsahom škodlivín
 2. Na území obce sa dobrovoľne zavádza zber nasledujúcich odpadov:
  • Textil a šatstvo
 3. Na území obce sa povinne zavádza zber nasledujúcich odpadov, ale nezabezpečuje ho obec:
  • Elektroodpady
  • Batérie a akumulátory
  • Opotrebované pneumatiky
  • Lieky nespotrebované fyzickými osobami
 4. Spôsob zberu a prepravy jednotlivých komunálnych odpadov, drobných stavebných odpadov a iných odpadov je ustanovení v nasledujúcich bodoch tohto nariadenia.

 

 

§ 4 Systém zberu a prepravy zmesových komunálnych odpadov

 

 1. Na zber zmesového komunálneho odpadu sú určené zberné nádoby vo veľkostiach 110 l alebo 120 l. Ak ide o pôvodcov komunálnych odpadov, ktorí sú spoluvlastníkmi  nehnuteľnosti (bytové domy), výber typu zbernej nádoby je možný len po dohode všetkých pôvodcov, ak sa títo nedohodnú, obec prostredníctvom nasledujúceho bodu tohto VZN stanoví  typ a veľkosť zbernej nádoby.

 

 1. Počet zberných nádob  je určený na počet osôb bývajúcich v rodinnom dome, alebo bytov v bytovom dome a počtu zamestnancov u podnikateľských subjektoch:
 • V individuálnej zástavbe pri počte 1- 4 osôb v domácnosti má pôvodca odpadu nárok na 1 zbernú nádobu o objeme 110 – 120 l. Domácnosť, ktorá má viac ako 4 členov, má nárok na ďalšiu nádobu.
 • V bytovej zástavbe sa určuje  110 - 120 l zberná nádoba na jeden byt, alebo 1100 -1200 l nádobu na každých začatých 12 bytov v bytovom dome.
 • U podnikateľských subjektov sa určuje 110 – 120 l nádoba na každých začatých 12 zamestnancov, alebo 1100-1200 l nádoba pri počte zamestnancov nad 100. V reštauračných, pohostinských a ubytovacích zariadeniach sa určuje 110 – 120 l nádoba na každých začatých 20 miest na sedenie alebo spanie.

 

 1. Náklady na zbernú nádobu na zmesový komunálny odpad znáša pôvodca odpadu priamo kúpou  zbernej nádoby v jej obstarávacej cene. Občania si môžu zakúpiť zbernú nádobu na Obecnom úrade v Zemianskych Kostoľanoch

 

 1. Zberné nádoby na zmesový komunálny odpad zabezpečuje obec, pri znehodnotení nádoby alebo strate pred uplynutím jej životnosti je jej užívateľ povinný zakúpiť si novú nádobu na vlastné náklady. Takto zakúpená nádoba musí byť v súlade s týmto VZN ako aj požiadavkami zberovej spoločnosti.  

 

 1. Zber zmesového komunálneho odpadu uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou. Harmonogram zvozu je zverejnený  na webovom sídle obce www.zemianskekostolany.sk a na úradnej tabuli obce.

 

 1. Zberné nádoby sa nesmú preplňovať ani preťažovať odpadom. Nádoby, ktoré sú opatrené krytom, sa musia po vložení odpadu uzavrieť.

 

 1. Každý pôvodca je povinný používať na zmesový komunálny odpad len typ zberných nádob schválený obcou a zodpovedajúci systému zberu.
 2. Do zberných nádob na zmesový komunálny odpad je možné ukladať iba zmesové komunálne odpady, ktoré sa nedajú ďalej triediť. Do týchto nádob je zakázané ukladať akékoľvek stavebné odpady a podobné odpady (zemina, kamene, drevo, popol a pod.), zložky triedeného systému zberu, nebezpečné odpady, biologicky rozložiteľný odpad, ako aj nebezpečné odpady.

 

§ 5 Systém triedeného zberu a prepravy komunálnych odpadov

 

 1. V obci sa vykonáva triedený zber:

a)   elektroodpadov z domácností,

b)  papiera, skla, plastov, kovov (odpady z neobalových výrobkov sa zbierajú  spolu s odpadmi z obalov),

c) použitých prenosných batérií a akumulátorov a automobilových batérií a akumulátorov,

d) veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok,

e)   jedlých olejov a tukov z domácností,

f) biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov,

g) biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická  osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

h) Šatstvo a textil

 

 1. Na triedený zber komunálnych odpadov sú určené zberné nádoby, vrecia a mobilný zber v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa uplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša výrobca vyhradeného výrobku, príslušná organizácia zodpovednosti výrobcov alebo tretia osoba.

 

 1. Náklady na zabezpečenie zberných nádob na triedený zber zložiek komunálnych odpadov, pri ktorých sa neuplatňuje rozšírená zodpovednosť výrobcov, znáša obec a môže ich zahrnúť do miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady.

 

 1. Triedený zber komunálnych odpadov uskutočňuje podľa harmonogramu zvozu zberová spoločnosť v zmysle popisu triedeného zberu uvedeného v tomto VZN. Harmonogram zvozu je zverejnený na webovom sídle obce a úradnej tabuli.

 

 1. Zberová spoločnosť, ktorá na území obce vykonáva zber a prepravu zmesových komunálnych odpadov a triedený zber komunálnych odpadov, s výnimkou biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu od prevádzkovateľa kuchyne, je povinná:

a) vyprázdňovať zberné nádoby odpadov tak, aby nedošlo k hygienickým,   bezpečnostným,  ekologickým a iným závadám, príp. ku škode na majetku,

b) po vyprázdnení zberné nádoby umiestniť späť na pôvodné miesto,

c) v prípade rozsypania odpadov pri vyprázdňovaní zberných nádob, tieto  odstrániť,

d) v prípade poškodenia zbernej nádoby pri manipulácii zabezpečiť na vlastné náklady jej opravu alebo výmenu,

e) mesačne   predložiť obci výkaz o  množstve  odpadov, s  ktorými nakladala počas tohto obdobia, jeho druhovej skladbe, o spôsobe  nakladania  s  týmto  odpadom,  o spôsobe jeho využitia (vrátane množstva vytriedeného KO), úpravy alebo  zneškodňovania, prípadne o inom  spôsobe nakladania s týmito odpadmi,

f) zabezpečovať vývoz  objemného odpadu, drobného stavebného odpadu a biologicky rozložiteľného odpadu v  rozsahu a  za podmienok uvedených v tomto nariadení,

g) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz zberných nádob,

h) uskutočňovať v súlade s harmonogramom vývoz vriec na triedené zložky, ktoré obsahujú určenú zložku.

 

 1. Ten, kto vykonáva zber odpadu alebo výkup odpadu od fyzickej osoby, je povinný:

a)  zverejňovať druhy zbieraných alebo vykupovaných odpadov vrátane podmienok zberu odpadov alebo výkupu odpadov,

b)  označiť zariadenie na zber odpadov alebo výkup odpadov,

c) zaradiť odpad odobratý od takejto osoby ako komunálny odpad; toto ustanovenie sa nevzťahuje na zber starých vozidiel a odpadových pneumatík,

d) oznamovať obci údaje o druhu a množstve vyzbieraného odpadu alebo vykúpeného odpadu.

 

 

§ 6 Umiestnenie nádob na zmesový komunálny odpad a nádob na triedený zber

 

 1. Za účelom odvozu odpadu je vlastník (správca, resp. nájomca) nehnuteľnosti povinný zriadiť vyhradené miesto pre nádoby/vrecia a splniť nasledujúce podmienky zabezpečujúce, aby:

a) k vyhradenému miestu bol zabezpečený bezpečný prístup a dostatočný priestor na  vhodnú manipuláciu s nádobami,
b) nebol narušený vzhľad okolia a hygiena prostredia,
c) nádoby neboli umiestnené na náveternej strane v blízkosti okien, detských ihrísk, frekventovaných miest a pod.,
d) nádoby boli umiestnené na spevnenom podklade,
e) nádoby neboli umiestnené trvalo na chodníku, komunikácii alebo parkovisku.

 

 1. Fyzickým osobám, právnickým osobám a fyzickým osobám - podnikateľom sa prísne zakazuje premiestňovať zberné nádoby, vyprázdňovať ich alebo vyberať si časti odpadu.

 

 1. Miesto stáleho i dočasného umiestnenia nádob na odpad pri bytových domoch určí  majiteľ /správca, resp. nájomca/  nehnuteľnosti  po  prerokovaní s obecným úradom.

 

 1. Na chodníkoch, parkoviskách a komunikáciách možno nádoby ponechať iba na dobu nevyhnutnú na ich vyprázdnenie. Po vyprázdnení sa musia nádoby ihneď umiestniť na vyhradené miesto. Výnimku môže povoliť obecný úrad.

 

 1. V prípadoch, ak nastanú okolnosti, ktoré znemožňujú prístup a vyprázdnenie nádob na odpad, je majiteľ /správca, resp. nájomca/ nehnuteľnosti povinný postarať sa o ich premiestnenie a následne po ich vyprázdnení uloženie na vyhradené miesto.

 

 1. Užívatelia zberných nádob sú povinní udržiavať v ich okolí poriadok a čistotu. Na miestach hromadného umiestnenia zberných nádob je zakázané ich premiestňovanie.

 

 1. Pri systéme zberu je pôvodca komunálneho odpadu povinný rešpektovať pravidlá triedeného zberu a zaraďovať odpad podľa farby zbernej nádoby.

 

 

 § 7 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov -   papiera, skla, plastov, kovov (odpady z obalov a neobalových výrobkov)

 

 1. Zberné nádoby použité na zabezpečenie triedeného zberu komunálnych odpadov musia byť navzájom farebne rozlíšené ich vyhotovením v nasledujúcich farbách pre uvedené zložky komunálneho odpadu, ak sú v obci zbierané samostatne
 1. modrá pre zložku papier,
 2. zelená pre zložku sklo,
 3. žltá pre zložku plast,
 4. červená pre zložku kovy,
 5. oranžová pre viacvrstvové kombinované materiály na báze lepenky.

 

 1. Zberné nádoby podľa odseku 1 musia byť označené štítkom s rozmermi najmenej 20 cm x 25 cm, ktorý je čitateľný, nezmazateľný, umiestnený na zbernej nádobe na viditeľnom mieste a obsahuje údaje o tom, pre odpad z ktorých výrobkov je nádoba určená.

 

 1. Obec má uzavretú zmluvu s organizáciou zodpovednosti výrobcov (OZV) pre obaly.

 

Plasty – v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 120 l vriec.  Zber odpadov prostredníctvom vriec zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

 

Patria sem: plastové obaly a plastové výrobky ako číre a farebné fólie, tašky, vrecká, vedrá a fľaštičky od kozmetických a čistiacich prípravkov, vrecká od mlieka, prepravky fliaš, fľaše od nápojov, sirupov, rastlinných olejov, obaly od sladkostí, tégliky od jogurtov a rôzne plastové nádobky a hračky, penový polystyrén, poháriky z automatov a iné plastové nádobky,vodoinštalačné a elektroinštalačné rúrky, obaly kozmetických výrobkov, plastové okná a nábytok a pod.

 

Nepatria sem: znečistené obaly chemikáliami a olejmi, viacvrstvové obaly, hrubo znečistené plasty (zeminou, farbami), podlahové krytiny, guma, molitan a pod.

 

Kovy v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom 1100 l zberných nádob umiestnených na verejných priestranstvách v obci. Zber odpadov prostredníctvom zberných nádob zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť. 

 

Patria sem: kovové tuby od pást, obaly zo sprejov, hliníkový obal, konzervy, oceľové plechovky a pod.

 

Nepatria sem: kovy hrubo znečistené zvyškami jedla, farbami a rôznymi chemickými látkami.

 

Sklo - v rámci triedeného zberu sa zbierajú prostredníctvom  l20 l vriec v domácnostiach a 5 ks 1200 l zberných nádob rozmiestnených na piatich stanovištiach v obci. Zber odpadov prostredníctvom zberných nádob a vriec  zabezpečuje podľa harmonogramu zberu príslušná zberová spoločnosť.

 

Patria sem: sklenené fľaše, nádoby, obaly a predmety zo skla, poháre, fľaštičky od kozmetiky, črepy, okenné sklo, sklo z okuliarov a pod.

 

Nepatria sem: vrchnáky, korky, gumy, porcelán, keramika, zrkadlá, drôtové sklo, fľaše z umelej hmoty, časti uzáverov fliaš, žiarovka, žiarivka a pod.

 

Papier – v rámci triedeného zberu sa zbiera prostredníctvom školského zberu v Základnej škole Zemianske Kostoľany a v Materskej škole Zemianske Kostoľany 2 x do roka. Zber  odpadov prostredníctvom školského zberu zabezpečuje  príslušná zmluvná zberová spoločnosť.

 

Patria sem: noviny, časopisy, zošity, knihy, listy, kancelársky papier, papierové vrecká, lepenka, krabice z tvrdého papiera, kartón, obálky, letáky, katalógy, telefónne zoznamy, plagáty, pohľadnice, zakladače, baliaci a krepový papier, papierový obal a pod.

 

Nepatria sem: umelohmotné obaly, vrstvené obaly, voskový papier, papier s hliníkovou fóliou, obaly na mrazené potraviny, krabičky od cigariet, špinavý či mastný papier, kopírovací papier a pod.

 

Harmonogram zvozu jednotlivých triedených zložiek je v Zvozovom kalendári odpadu na príslušný kalendárny rok zverejnenom na webovom sídle obce www.zemianskekostolany.sk, na  úradnej tabuli a pred realizáciou zberu bude tento vyhlásený v miestnom rozhlase.

 

 1. Plastové, sklenené a kovové obaly pred odovzdaním do zbernej nádoby, alebo vreca je potrebné vypláchnuť, aby v nich nezostali zvyšky jedál.
 2. Zakazuje sa odovzdať papier, plasty, kovy a sklo iným subjektom (napr. pouliční zberači a pod.), ktorí nemajú uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou a aj zmluvu s príslušnou organizáciou zodpovednosti výrobcov.

 

               

§ 8 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov z domácností

 

 1. Obec má uzavretú zmluvu s oprávnenou osobou pre zber elektroodpadov, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s elektroodpadmi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.

 

Patria sem: napr. televízory, rádiá, počítačová, kancelárska a telekomunikačná technika, videá, diskmany, digitálne hodinky, gameboye, variče, ohrievače, kávovary, práčky, elektromotory, ručné elektrické náradie atď.

Nepatria sem: kovy, plasty, papier, drevo, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné elektrodpady, odpady, ktoré nie sú elektroodpadom,  zmesový komunálny odpad, či iné odpady.

 1. Obec umožňuje výrobcovi elektrozariadení alebo príslušnej organizácii zodpovednosti výrobcov na ich náklady

a) zaviesť a prevádzkovať na jej území systém oddeleného zberu elektroodpadu z domácností,

b) užívať v rozsahu potrebnom na tento účel existujúce zariadenia na zber komunálnych odpadov.

 

 1. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu počas zberu odpadu s obsahom nebezpečných látok (nebezpečný odpad)   ktorý sa uskutočňuje 2x ročne a jeho termíny sú zverejnené v Zvozovom kalendári odpadu na príslušný kalendárny rok zverejnenom na webovom sídle obce www.zemianskekostolany.sk , na  úradnej tabuli a pred realizáciou zberu bude tento vyhlásený v miestnom rozhlase. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň bezplatne odovzdať elektroodpad do pristaveného zberného vozidla v lokalite na parkovisku pred garážami Zdravotného strediska.

 

 1. Elektroodpady je možné odovzdať aj v rámci režimu spätného odberu, kde distribútor elektrozariadení je povinný bezplatne uskutočňovať spätný odber, t. j. odobratie elektroodpadu z domácností od jeho držiteľa:

- pri predaji nového elektrozariadenia na výmennom základe kus za kus, bez požadovania poplatku alebo inej služby, ak odovzdávaný elektroodpad pochádza z elektrozariadenia rovnakej kategórie a je rovnakého funkčného určenia ako predávané elektrozariadenie,

- v prípade veľmi malého elektroodpadu do 25 cm a elektroodpadu zo svetelných zdrojov bezplatne a bez povinnosti zakúpiť si elektrozariadenie, vykonávané v maloobchodnej predajni, ktorej predajná plocha vyhradená elektrozariadeniam je aspoň 400 m2, alebo v jej bezprostrednej blízkosti.

 1. Elektroodpady je možné odovzdať aj v zbernom mieste elektroodpadu. Zberné miesto je  miesto určené na základe zmluvy s výrobcom elektrozariadení alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov zastupujúcou výrobcov elektrozariadení, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať veľmi malý elektroodpad do 25 cm alebo elektroodpad zo svetelných zdrojov, do nádoby určenej na tento účel

 

 1. Vytriedené elektroodpady je zakázané:
 1. ukladať do zberných nádob určených na KO z domácností,
 2. ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,
 3. odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači)
 4. rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.

 

 

 § 9 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – použitých  batérií a akumulátorov

 

 1. Obec má uzavretú zmluvu s treťou osobou pre batérie a akumulátory, ktorá prevádzkuje systém združeného nakladania s batériami a akumulátormi, oddelene vyzbieranými z komunálnych odpadov.

 

      Patria sem : prenosné (gombíkové, tuškové, ...) a automobilové batérie a akumulátory.

Nepatria sem : priemyselné batérie a akumulátory, iné odpady s obsahom škodlivých látok ako sú samotné batérie a akumulátory, odpady, zmesový komunálny odpad, či iné odpady

 

 1. Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob OZV, výrobcu, alebo tretej osoby umiestnených na území obce, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

 

 1. Občania môžu použité batérie a akumulátory bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu počas zberu odpadu s obsahom nebezpečných látok (nebezpečný odpad), ktorý sa uskutočňuje 2x ročne a jeho termíny sú zverejnené v Zvozovom kalendári odpadu na príslušný kalendárny rok zverejnenom na webovom sídle obce www.zemianskekostolany.sk , na  úradnej tabuli a pred realizáciou zberu bude tento vyhlásený v miestnom rozhlase. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň bezplatne odovzdať batérie a akumulátory do pristaveného zberného vozidla v lokalite na parkovisku pred garážami Zdravotného strediska.

 

 1. Prenosné a automobilové batérie a akumulátory je možné odovzdať aj v rámci spätného zberu batérií a akumulátorov. Spätný zber použitých batérií a akumulátorov je bezplatný zber použitých prenosných batérií a akumulátorov od ich držiteľa a použitých automobilových batérií z motorových vozidiel nevyužívaných na komerčné účely vo vlastníctve fyzickej osoby, ktorý vykonáva distribútor týchto batérií a akumulátorov bez viazania tohto zberu na kúpu novej batérie alebo akumulátora alebo iného tovaru.
 2. Prenosné batérie a akumulátory je možné odovzdať aj na zbernom mieste batérií a akumulátorov. Zberné miesto použitých prenosných batérií a akumulátorov je miesto určené na základe zmluvy s výrobcom batérií a akumulátorov, treťou osobou alebo organizáciou zodpovednosti výrobcov pre batérie a akumulátory, zriadené na dostupnom mieste, v blízkosti konečného používateľa, kde môže konečný používateľ bezplatne odovzdať použité prenosné batérie a akumulátory do nádoby určenej na tento účel; zberným miestom nie je miesto, kde sa vykonáva spätný zber.
 3. Vytriedené batérie a akumulátory je zakázané:
 1. ukladať do do iných zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce
 2. ukladať k zberným nádobám a stanovištiam kontajnerov,
 3. odovzdať iným subjektom ako ustanovuje toto nariadenie (napr. pouliční zberači)
 4. rozoberať, zasahovať do nich a vyberať jednotlivé časti.

 

 

§ 10 Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov –  veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

 

 1. Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do verejných lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

 

 1. Nespotrebované lieky je zakázané vyhadzovať do zmesového komunálneho odpadu.

 

 1. Zakazuje sa nespotrebované lieky ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich a na verejné priestranstvá obce.

 

 

§ 11 Nakladanie s biologicky rozložiteľným komunálnym odpadom

 

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

Biologicky rozložiteľný komunálny odpad delíme na:

 1. biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov
 2. biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania
 3. jedlé oleje a tuky z domácností

 

 1. Biologicky rozložiteľný odpad zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov

Patrí sem:  kvety, trávu, lístie, drevený odpad zo strihania a orezávania krovín a stromov, vypletú burinu, pozberové zvyšky z pestovania, zhnité ovocie a zeleninu, piliny, drevnú štiepku, hobliny, drevný popol, šupy z čistenia zeleniny a ovocia a pod.

 

   Nepatrí sem: zvyšky jedál, kamene, cigaretový ohorok, uhynuté zvieratá, časti zvierat a pod.

 1. Je zakázané ukladať bioodpad zo záhrad a parkov do zberných nádob na komunálny odpad na iné miesta než na to určené alebo ho spaľovať.

 

 1. Obec zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad a parkov vrátane odpadu z cintorínov.

 

 1. Obec umožňuje obyvateľom ako pôvodcom odpadu vlastné kompostovanie biologicky rozložiteľných odpadov za podmienky, že kompostovanie vykonávajú v súlade s ustanoveniami tohto nariadenia.

 

 1. Občania môžu bioodpad zo záhrad a parkov uložiť priebežne počas celého roka na Ul. B. Nemcovej na parcele priľahlej k Hasičskej zbrojnici. Z biodpadu budú vytriedené konáre a kríky, ktoré budú uložené na miesto označené tabuľkou s nápisom „KONÁRE“

 

 1. Biologicky rozložiteľný kuchynský odpad okrem toho, ktorého pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania

Patria sem: šupy z čistenia zeleniny a ovocia, kávové a čajové zvyšky, vaječné škrupiny, starý chlieb, zvyšky jedla, škrupinky z orecha, trus malých zvierat, papierové vrecká znečistené zeleninou, ovocím, maslom, džemom, potraviny po záručnej dobe alebo inak znehodnotené, použité papierové vreckovky a servítky, nespracované zostatky surovín, neskonzumované zostatky pokrmov a potravín rastlinného ale i živočíšneho pôvodu.

Nepatria sem: zelené odpady, lístie, drevo, drevený odpad, burina, kvety, lístie, jedlé oleje, tuky a pod.

 

 

1.Obec v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov okrem tých, ktorých pôvodcom je fyzická osoba – podnikateľ a právnická osoba, ktorá prevádzkuje zariadenie spoločného stravovania.

 

 1. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že obec si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v obci  podľa § 81 ods. 21 písm. d) zákona o odpadoch, na základe ktorej obec  preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

 

 

 1. Jedlé oleje a tuky z domácností

Patria sem : oleje a tuky z prípravy jedál, zvyšky nespotrebovaných olejov, prepálené oleje, zvyšky margarínov, masla či tuku.

Nepatria sem: motorové, hydraulické, či iné oleje a tuky, ktoré neboli pôvodne určené na konzumáciu, či na prípravu jedla

 

 1. Na území obce  je zabezpečený kalendárový zber a preprava použitých jedlých olejov a tukov.

 

 1. Odpad je zakázané zmiešavať s komunálnym odpadom a ukladať na verejné priestranstvá, resp. k odpadovým nádobám a kontajnerom na komunálny odpad.

 

 1. Jedlé oleje a tuky je zakázané vypúšťať do kanalizácie

 

 1. Občania môžu jedlé oleje a tuky  odovzdať prostredníctvom mobilného zberu počas zberu odpadu s obsahom nebezpečných látok (nebezpečný odpad)   ktorý sa uskutočňuje 2x ročne a jeho termíny sú zverejnené v Zvozovom kalendári odpadu na príslušný kalendárny rok zverejnenom na webovom sídle obce www.zemianskekostolany.sk , na  úradnej tabuli a pred realizáciou zberu bude tento vyhlásený v miestnom rozhlase. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň bezplatne odovzdať jedlé oleje a tuky do pristaveného zberného vozidla v lokalite na parkovisku pred garážami Zdravotného strediska.

 

 1. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom, ktoré si občania zabezpečujú samostatne.

 

 

§ 12 Nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne

 

 1. Za nakladanie s biologicky rozložiteľným kuchynským a reštauračným odpadom od prevádzkovateľa kuchyne je zodpovedný prevádzkovateľ kuchyne.

 

 1. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad sa zakazuje ukladať do nádob určených na zber komunálnych odpadov.

 

 1. Náklady spojené so zberom, skladovaním, prepravou a spracovaním vrátane nákladov na zberné kontajnery a iné obaly hradí prevádzkovateľ kuchyne (nie sú súčasťou miestneho poplatku).

 

 1. Biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad je potrebné uskladňovať do oddelených nádob, ktoré budú udržiavané v náležitom stave, ľahko čistiteľné a podľa potreby dezinfikovateľné Zber a zberné nádoby na biologicky rozložiteľný kuchynský a reštauračný odpad musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č. 852/2004 o hygiene potravín.

 

 1. Prevádzkovateľ kuchyne musí primerane zabezpečiť skladovanie odpadu do doby odovzdania na jeho spracovanie tak, aby sa k obsahu kontajnera nedostali hlodavce a iné živočíchy ani verejnosť.

 

 1. Zberné nádoby musia byť umiestené v areáli prevádzkovateľa kuchyne.

 

 1. Frekvencia zberu musí zohľadňovať aj teploty prostredia (leto/zima), pričom v letnom období frekvencia zberu musí byť vyššia. Zber a zberné nádoby musia spĺňať požiadavky ustanovené nariadením č. 1069/2009 a nariadenia EP a Rady č.852/2004 o hygiene potravín.

 

 1. Ak prevádzkovateľ kuchyne nezabezpečuje zber, prepravu a ďalšie nakladanie sám, ale prostredníctvom tretieho subjektu, musí mať na tento účel s ním uzatvorenú zmluvu a zároveň musí ísť o subjekt, ktorý je oprávnený na nakladanie s týmto odpadom, pričom sa vyžaduje, aby tento subjekt spĺňal aj osobitné požiadavky v zmysle zákona č. 39/2007 Z.z. o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších predpisov, a aby mala schválenie na vykonávanie činnosti spracovania týchto odpadov príslušnou Regionálnou veterinárnou a potravinovou správou.

 

 1. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný oznámiť obci, či nakladanie s týmto odpadom si zabezpečuje sám alebo prostredníctvom tretieho subjektu, s ktorým uzatvoril zmluvu, a ktorý má potrebné oprávnenie na nakladanie s týmto odpadom.

 

 1. Pri nakladaní s týmto odpadom je prevádzkovateľ kuchyne povinný postupovať v súlade s hierarchiou odpadového hospodárstva.

 

 1. Prevádzkovateľ kuchyne je povinný dodržiavať zákaz kŕmenia zvierat kuchynským a reštauračným odpadom, okrem kožušinových zvierat. Zákaz skrmovania sa vzťahuje aj na zvieratá v ZOO, zvieratá v útulkoch, na chovných staniciach atď.

 

 1. Zakazuje sa používať drviče biologicky rozložiteľného kuchynského a reštauračného odpadu napojené na verejnú kanalizáciu; tento zákaz sa neuplatní, ak vlastník verejnej kanalizácie, do ktorej sa tento odpad vypúšťa, s používaním drviča súhlasí a používanie drviča je upravené v zmluve o odvádzaní odpadových vôd

 

13.  Zakazuje sa prevádzkovateľovi kuchyne zbaviť sa použitých jedlých olejov a tukov vypúšťaním do kanalizácie.

 

 

§ 13 Spôsob zberu objemného odpadu

 

 1. Objemný odpad predstavujú komunálne odpady, ktoré sa svojou veľkosťou nevojdú do klasickej nádoby na zmesový odpad alebo príslušnej nádoby na triedený zber. Sú to hlavne nábytky, staré okná, dvere, nádoby, plechové rúry, ak sú súčasťou komunálneho odpadu a podobne.

 

 1. Zakazuje sa odkladať objemný odpad do priestoru vyhradeného miesta pre vrecia na triedený zber, ako aj vedľa zberných nádob na pravidelný zber komunálneho odpadu a na verejné priestranstvá obce.

 

 1. Obec zabezpečuje podľa potreby, najmenej dvakrát do roka (na jar a na jeseň) zber a prepravu objemného odpadu v obci prostredníctvom veľkoobjemových kontajnerov postupne pristavovaných na jednotlivé ulice obce.

 

 1. Obecný úrad zabezpečuje informovanosť obyvateľov o zbere objemného odpadu vopred osobitným oznamom, pričom využije všetky možnosti informačného systému obce.

 

 

§ 14 Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá, chemikálie a iné nebezpečné odpady)

 

 1. Jednotlivé zložky odpadu s obsahom škodlivín (nebezpečný odpad) sú ich držitelia povinní vytrieďovať z komunálneho odpadu a zabezpečiť ich dočasné bezpečné zhromaždenie.

 

Patrí sem: rozpúšťadlá, staré farby, lepidlá, živice, laky, kyseliny, zásady, fotochemické látky, pesticídy a chemické prípravky na ošetrovanie rastlín a drevín, umelé hnojivá, detergenty (pracie prášky, čistiace prostriedky), drevo obsahujúce nebezpečné látky, handry znečistené olejom, farbami, obaly znečistené nebezpečnými látkami a pod.

 

 1. Odpad s obsahom škodlivín je zakázané ukladať do zberných nádob alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre zberné nádoby/vrecia) a na verejné priestranstvá obce.

 

 1. Občania môžu odpad s obsahom škodlivín bezplatne odovzdať prostredníctvom mobilného zberu, ktorý sa uskutočňuje 2x ročne a jeho termíny sú zverejnené v Zvozovom kalendári odpadu na príslušný kalendárny rok zverejnenom na webovom sídle obce www.zemianskekostolany.sk , na  úradnej tabuli a pred realizáciou zberu bude tento vyhlásený v miestnom rozhlase. Prostredníctvom mobilného zberu môžu občania v stanovený deň bezplatne odovzdať odpad s obsahom škodlivín do pristaveného zberného vozidla (mobilného ekoskladu) v lokalite na parkovisku pred garážami Zdravotného strediska.

 

 

§ 15 Spôsob zberu drobného stavebného odpadu

 

 1. Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov určí obec vo všeobecne záväznom nariadení.

 

Patrí sem: zmesi betónu, tehál, obkladačiek, dlaždíc, keramiky a pod.

 

 1. V obci je zavedený kalendárový zber a preprava drobných stavebných odpadov.

 

 1. Občania môžu drobný stavebný odpad  odovzdať počas zberu odpadu s obsahom nebezpečných látok (nebezpečný odpad), ktorý sa uskutočňuje 2x ročne  a jeho termíny sú zverejnené v Zvozovom kalendári odpadu na príslušný kalendárny rok zverejnenom na webovom sídle obce www.zemianskekostolany.sk , na  úradnej tabuli a pred realizáciou zberu bude tento vyhlásený v miestnom rozhlase.

 

 1. Poplatok sa platí za každý odovzdaný kilogram drobných stavebných odpadov. Poplatník uhrádza poplatok v hotovosti do pokladne obecného úradu poverenému zamestnancovi obce.
 2. Pred odovzdaním odpadu je potrebné odpad odvážiť, alebo jeho hmotnosť prepočítať prepočtovými tabuľkami drobného stavebného odpadu vydanými MŽP SR.
 3. Poplatok sa vypočíta ako súčin odovzdaných drobných stavebných odpadov a sadzby za 1 kilogram odpadu.
 4. Držitelia DSO sú povinní odpad pred odovzdaním prednostne vytriediť na jednotlivé zložky: sklo, kovy, plasty, papier a lepenku.

 

 1. Zakazuje sa ukladať drobný stavebný odpad do   nádob na zmesový komunálny odpad alebo vedľa nich (do priestoru vyhradeného miesta pre nádoby).

 

 1. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie drobných stavebných odpadov môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou, ak túto činnosť nezabezpečuje obec sama.

 

 

§ 16 Spôsob zberu textilu

 

 1. Pod textilom vhodným na zber sa rozumie:
 • čisté a suché šatstvo (všetky druhy odevov, prikrývky, deky, posteľná bielizeň),
 • topánky (topánky iba v pároch, nezničené)
 • doplnky k oblečeniu (čiapky, šály a pod.)

 

 1. Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do 2 ks označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území obce.

 

 1. Kontajnery sú vlastníctvom zmluvného partnera obce, ktorý zodpovedá za ich údržbu a vyprázdňovanie.

 

 1. Interval vývozov kontajnerov na šatstvo je podľa potreby.

 

 1. Vykonávať zber, prepravu, zhodnocovanie a zneškodňovanie odpadu z textilu môže len organizácia zodpovedná za zber komunálneho odpadu, ktorá má uzatvorenú zmluvu na vykonávanie tejto činnosti s obcou.

 

 

§ 17 Spôsob zberu kalu zo septikov a žúmp

 

 1. Zber, prepravu a zneškodnenie kalov zo septikov (vrátane žúmp) môžu vykonávať len osoby, ktoré majú na túto činnosť oprávnenie.

 

 1. Majitelia septikov resp. ich iní užívatelia ako nájomcovia, správcovia a pod., ktorí nie sú napojení na vybudovanú splaškovú kanalizáciu, sú povinní zabezpečiť na vlastné náklady zneškodnenie kalov prostredníctvom oprávnenej osoby.

 

 1. Každý majiteľ septiku je povinný po dobu 3 rokov viesť evidenciu a uschovávať doklady o zabezpečení vývozu kalu zo septiku oprávnenou osobou a o jeho bezpečnej likvidácii.

 

 1. Zneškodňovanie kalov zo septikov (vrátane žúmp) prebieha v čistiarni odpadových vôd.

 

 

§ 18  Nakladanie s odpadovými pneumatikami

 1. Odpadové pneumatiky nie sú súčasťou komunálnych odpadov a ani zberu odpadov, ktorý zabezpečuje obec.
 2. Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiku po tom, ako sa stala odpadovou pneumatikou, odovzdať distribútorovi pneumatík okrem odpadových pneumatík umiestnených na kolesách starého vozidla odovzdávaného osobe oprávnenej na zber starých vozidiel alebo spracovateľovi starých vozidiel.
 3. Distribútor pneumatík je povinný zabezpečiť na svojich predajných miestach bezplatný spätný zber odpadových pneumatík, bez ohľadu na výrobnú značku a na dátum uvedenia pneumatík na trh, po celú prevádzkovú dobu

 

 

§ 19 Spôsob nahlasovania nezákonne umiestneného odpadu

 

1.    Oznámiť umiestnenie odpadu na nehnuteľnosti, ktoré je v rozpore so zákonom (ďalej len „nezákonné umiestnenie odpadu“) môže akákoľvek fyzická osoba alebo právnická osoba Okresnému úradu v Prievidzi, odboru starostlivosti o životné prostredie alebo obci, v ktorej územnom obvode sa táto nehnuteľnosť nachádza.

 

 1. Pokiaľ fyzická alebo právnická osoba zistí nezákonné umiestnenie odpadu v územnom obvode obce, oznámi túto skutočnosť obci písomne na adresu obecného úradu, alebo mailom na e-mailovú adresu podatelna@zemianskekostolany.sk

 

 1. Vlastník, správca alebo nájomca nehnuteľnosti je povinný bezodkladne po zistení, že na jeho nehnuteľnosti bol nezákonne umiestnený odpad, oznámiť túto skutočnosť príslušnému orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva uvedenému v odseku 1.

 

 

§ 20 Kontrola

 

Kontrolu dodržiavania ustanovení tohto VZN vykonáva obec prostredníctvom osôb poverených obcou a hlavného kontrolóra obce.

 

 

§ 21 Záverečné ustanovenia

 

 1. Pôsobnosť orgánov štátnej správy a obce, práva a povinnosti právnických osôb a fyzických osôb pri predchádzaní vzniku odpadov a pri nakladaní s komunálnym odpadom, zodpovednosť za porušenie povinností na úseku odpadového hospodárstva je upravená v zákone č. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

 

 1. Týmto VZN sa ruší a nahrádza všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4/2001 zo dňa 11.12.2001 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi v znení jeho doplnkov.

 

 1. Podrobnosti určovania miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady budú upravené v iných nariadeniach.

 

 1. Toto VZN č. ...................  schválilo obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí dňa .................. uznesením č. ...................  

 

 1. Toto VZN nadobúda účinnosť pätnástym dňom odo dňa jeho vyvesenia.

 

 

 

V Zemianskych Kostoľanoch  dňa .......................  2016

                                                                                               

 

 

 

                                                                                                                         ..........................................

                                                                                                    Ing. Jana Školíková                                                                                                     

                                                                                                         starosta obce

          


 

Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 307/2015 Z. z. vyhlásil voľby do Národnej rady Slovenskej republiky a určil termín ich konania na sobotu  5. marca 2016. Voľby sa konajú v určený deň v čase od 7.00 do 20.00 hod. 

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do Okrskovej volebnej komisie v Zemianskych Kostoľanoch: starosta@zemianskekostolany.sk.

 

 

 

 


 

Odkaz pre starostu

Dendrologický posudok, statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Statický posudok, vlhkostný posudok, reštaurátorský výskum

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Súbor na stiahnutie vo_-_nfp.rtf (6.5 MB)

Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka