Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Dotácie z rozpočtu obce

Dotácie z rozpočtu obce

Obec Zemianske Kostoľany poskytuje v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia obce č. 1/2011 finančné prostriedky z rozpočtu obce týmto subjektom :

 • právnickým osobám založeným obcou,
 • iným právnickým osobám,
 • fyzickým osobám - podnikateľom

s trvalým pobytom alebo pôsobiacim na území obce.

Dotácia je príspevok vo finančnej forme, ktorú môže obec poskytovať osobám na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja obce, na podporu všeobecne prospešných služieb, verejnoprospešných služieb (účelov), na podporu podnikania a zamestnanosti.

Verejnoprospešnými službami sa rozumie :

 • rozvoj a ochrana duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • realizácia a ochrana ľudských práv alebo iných humanitných cieľov,
 • ochrana a tvorba životného prostredia,
 • zachovanie prírodných hodnôt,
 • ochrana zdravia,
 • ochrana práv detí a mládeže,
 • rozvoj vedy, vzdelávania, telovýchovy,
 • plnenie individuálne určenej humanitárnej pomoci pre jednotlivca alebo skupinu osôb, ktoré sa ocitli v ohrození života alebo potrebujú naliehavú pomoc pri postihnutí živelnou pohromou.

Všeobecne prospešnými službami sa rozumie :

 • poskytovanie zdravotnej starostlivosti, sociálnej pomoci a humanitárnej starostlivosti,
 • tvorba, rozvoj, ochrana, obnova a prezentácia duchovných a kultúrnych hodnôt,
 • vzdelávanie, výchova, ochrana a podpora detí a mládeže,
 • rozvoj telesnej kultúry, športu,
 • ochrana a tvorba životného prostredia a ochrana zdravia obyvateľov obce,
 • vedecko-technické služby a informačné služby,
 • rozvoj cestovného ruchu,
 • ochrana ľudských práv a základných slobôd,
 • služby na podporu regionálneho rozvoja a zamestnannosti.

O poskytnutí finančných prostriedkov pre konkrétny subjekt, o účele použitia a objeme finančných prostriedkov vyčlenených v schválenom rozpočte rozhoduje obecné zastupiteľstvo v rozpočte na príslušný kalendárny rok.

Podrobnosti o poskytovaní finančných prostriedkov z rozpočtu obce Zemianske Kostoľany upravuje Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1/2011.


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka