Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Dokumenty obce

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch

Zásady odmeňovania obecného zastupiteľstva

Smernica 2/2015 o poriadaní verejných kultúrnych podujatí

Územný plán obce

Textové znenie ÚPN obce na stiahnutie (rtf)

Záväzná časť ÚPN obce na stiahnutie (rtf)

 

Grafické prílohy ÚPN obce:

 

Výkres č. 1: Výkres širších vzťahov M 1:15000

na stiahnutie (jpg)     na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 2: Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M :5000

na stiahnutie (jpg)     na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 3: Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia M 1:5000

na stiahnutie (jpg)     na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 4: Návrh koncepcie riešenia vodného hospodárstva - zásobovanie vodou M 1:5000

na stiahnutie (jpg)      na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 5: Návrh koncepcie riešenia vodného hospodárstva - odkanalizovanie, vodné toky M 1:5000

na stiahnutie (jpg)     na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 6: Návrh koncepcie riešenia energetiky, pošta a telekomunikácie M 1:5000

na stiahnutie (jpg)     na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 7: Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny M 1:15000

na stiahnutie (jpg)     na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 8: Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely M 1:5000

na stiahnutie (jpg)     na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 9: Schéma záväzných častí M 1:5000

na stiahnutie (jpg)      na stiahnutie (zip)


 

Územný plán zóny - Pažite II.

Textová časť

Doložka CO_ÚPN zóny_OS_Pažite II Zemianske Kostoľany na stiahnutie (pdf)

Regulatívy územného rozvoja_UPN zóny_OS_Pažite II Zemianske Kostoľany na stiahnutie (pdf)

Sprievodná  správa_UPN zóny_OS_Pažite II Zemianske Kostoľany na stiannutie (pdf)

 

Grafické prílohy ÚPN zóny Pažite II.:

 

Výkres č. 1: Výkres širších vzťahov M 1:15000 na stiahnutie (pdf) 

 

Výkres č. 2: Komplexný urbanistický návrh_1-1000  na stiahnutie (pdf)

 

Výkres č. 3: Dopravný výkres_1-1000 na stiahnutie (pdf)

 

Výkres č. 4: Vodné hospodárstvo_1-1000  na stiahnutie (pdf)

 

Výkres č. 5:Energetika_1-1000 na stiahnutie (pdf)

 

Výkres č. 6: Priestorová regulácia_1-1000  na stiahnutie (pdf)

 

Výkres č. 7: Doložka CO_1-2000 na stiahnutie (pdf)

 

 Schéma riešeného územia_1-2000 na stiahnutie (pdf)

 

Schéma_Organizačné členenie územia_1-2000 na stiahnutie (pdf)

 

Schéma_Verejnoprospešné stavby_1-2000 na stiahnutie (pdf)

 

Schéma_Záväzná časť riešenia_1-2000 na stiahnutie (pdf)


 

Program odpadového hospodárstva obce 2016-2020

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka