Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Dokumenty obce

Štatút obce

ŠTATÚT OBCE.rtf(393.4 kB)ŠTATÚT OBCE.rtf

Rokovací poriadok Obecného zastupiteľstva v Zemianskych Kostoľanoch

Rokovací poriadok OZ.rtf(375.5 kB)Rokovací poriadok OZ.rtf

Zásady odmeňovania obecného zastupiteľstva

Rozpočet obce 2019

Rozpočet obce 2018

Rozpočet obce 2017

Rozpočet obce 2016

Rozpočet 2016.pdf(530.1 kB)Rozpočet 2016.pdf

Rozpočet obce 2015

Smernica 2/2015 o poriadaní verejných kultúrnych podujatí

Územný plán obce

Textové znenie ÚPN obce na stiahnutie (rtf)

Záväzná časť ÚPN obce na stiahnutie (rtf)

 

Grafické prílohy ÚPN obce:

 

Výkres č. 1: Výkres širších vzťahov M 1:15000

na stiahnutie (jpg)     na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 2: Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využívania územia M :5000

na stiahnutie (jpg)     na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 3: Výkres riešenia verejného dopravného vybavenia M 1:5000

na stiahnutie (jpg)     na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 4: Návrh koncepcie riešenia vodného hospodárstva - zásobovanie vodou M 1:5000

na stiahnutie (jpg)      na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 5: Návrh koncepcie riešenia vodného hospodárstva - odkanalizovanie, vodné toky M 1:5000

na stiahnutie (jpg)     na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 6: Návrh koncepcie riešenia energetiky, pošta a telekomunikácie M 1:5000

na stiahnutie (jpg)     na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 7: Výkres ochrany prírody a tvorby krajiny M 1:15000

na stiahnutie (jpg)     na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 8: Výkres perspektívneho použitia PPF a LPF na nepoľnohospodárske účely M 1:5000

na stiahnutie (jpg)     na stiahnutie (zip)

 

Výkres č. 9: Schéma záväzných častí M 1:5000

na stiahnutie (jpg)      na stiahnutie (zip)


 

Územný plán zóny - Pažite II.

Textová časť

Doložka CO_ÚPN zóny_OS_Pažite II Zemianske Kostoľany na stiahnutie (pdf)

Regulatívy územného rozvoja_UPN zóny_OS_Pažite II Zemianske Kostoľany na stiahnutie (pdf)

Sprievodná  správa_UPN zóny_OS_Pažite II Zemianske Kostoľany na stiannutie (pdf)

 

Grafické prílohy ÚPN zóny Pažite II.:

 

Výkres č. 1: Výkres širších vzťahov M 1:15000 na stiahnutie (pdf) 

 

Výkres č. 2: Komplexný urbanistický návrh_1-1000  na stiahnutie (pdf)

 

Výkres č. 3: Dopravný výkres_1-1000 na stiahnutie (pdf)

 

Výkres č. 4: Vodné hospodárstvo_1-1000  na stiahnutie (pdf)

 

Výkres č. 5:Energetika_1-1000 na stiahnutie (pdf)

 

Výkres č. 6: Priestorová regulácia_1-1000  na stiahnutie (pdf)

 

Výkres č. 7: Doložka CO_1-2000 na stiahnutie (pdf)

 

 Schéma riešeného územia_1-2000 na stiahnutie (pdf)

 

Schéma_Organizačné členenie územia_1-2000 na stiahnutie (pdf)

 

Schéma_Verejnoprospešné stavby_1-2000 na stiahnutie (pdf)

 

Schéma_Záväzná časť riešenia_1-2000 na stiahnutie (pdf)


 

Program rozvoja obce 2015-2020

Program odpadového hospodárstva obce 2016-2020

POH2018_komplet.pdf(1.5 MB)POH2018_komplet.pdf

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka