Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Dane a poplatky

Tlačivo k daňovému priznaniu k dani z nehnuteľností platné od 1. januára 2015

DzN.jpgPriznanie k dani z nehnuteľnosti podávajú len tie fyzické a právnické osoby, ktorým pribudla nehnuteľnosť alebo nastala zmena oproti vlaňajšiemu roku, a to do 31. januára 2019.
Podľa § 99a zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady priznanie k dani z nehnuteľností je daňovník povinný podať príslušnému správcovi dane do 31. januára toho zdaňovacieho obdobia, v ktorom mu vznikla daňová povinnosť podľa stavu k 1. januáru zdaňovacieho obdobia.

 • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť vydražením, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vzniku daňovej povinnosti.
 • Ak v priebehu zdaňovacieho obdobia daňovník nadobudne nehnuteľnosť v dedičskom konaní, je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30 dní od vyznačenia právoplatnosti dedičského osvedčenia.
 • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie, čiastkové priznanie, opravné priznanie alebo dodatočné priznanie k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky svojho spoluvlastníckeho podielu. 
 • Ak sa spoluvlastníci dohodnú, príslušné priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť vyznačí v príslušnom priznaní. 
 • Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, príslušné priznanie podáva jeden z manželov.

 

Daň za psa

Predmetom dane je pes starší ako 6 mesiacov chovaný fyzickou osobou alebo právnickou osobou.

Sadzba dane je 5 € za jedného psa a kalendárny rok.

Oslobodenie od dane:

 • osamelá fyzická osoba so sociálnym postavením dôchodcu s mesačným príjmom nižším ako životné minimum,
 • osamelo žijúca fyzická osoba nad 80 rokov veku,
 • osamelo žijúca fyzická osoba, ktorá je držiteľom preukazu ŤZP a ŤZP/S.

 

Zníženie dane:

 • vo výške 1,70€ z daňovej povinnosti fyzickej osobe, ktorá chová psa mimo bytového domu.

 

Daň za užívanie verejného priestranstva

Predmetom dane je osobitné užívanie verejného priestranstva.

Za verejné priestranstvo sa považujú podľa VZN č. 4/2018 tieto verejnosti prístupné pozemky vo vlastníctve Obce Zemianske Kostoľany:

 • miestne komunikácie v celej dĺžke od krajnice po krajnicu,
 • vybudovaný chodník, prípadne aj upravená plocha pre chodenie obyvateľov na celom území obce,
 • parkoviská,
 • námestia,
 • cintoríny,
 • parky,
 • všetky verejnosti prístupné pozemky na území obce Zemianske Kostoľany okrem tých, ku ktorým majú právo hospodárenia alebo nájomný vzťah fyzické a právnické osoby.

 

Osobitné užívanie verejného priestranstva:

 • trvalé parkovanie vozidla mimo stráženého parkoviska - parkovanie vozidla po dobu dlhšiu ako 30 po sebe nasledujúcich dní v kalendárnom roku,
 • umiestnenie cirkusu, kolotoča alebo iných atrakcií,
 • umiestnenie skládky.

 

Daňovník je povinný oznámiť správcovi dane svoj zámer osobitného užívania verejného priestranstva na predpísanom tlačive najneskôr v deň vzniku daňovej povinnosti.

Sadzba dane je 0,16 € za každý aj začatý m2 a každý aj začatý deň.

Oslobodenie od dane:

 • fyzická alebo právnická osoba, ktorá užíva verejné priestranstvo na základe nájomnej zmluvy,
 • politická, spoločenská a záujmová organizácia alebo združenie s činnosťou na území obce Zemianske Kostoľany
 • rozpočtová alebo príspevková organizácia v zriaďovateľskej pôsobnosti obce Zemianske Kostoľany.

 

Daň za ubytovanie

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný oznámiť správcovi dane začatie prevádzkovania  ubytovacieho zariadenia, poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby, písomne do 30 dní od začatia prevádzkovania takéhoto ubytovacieho zariadenia.

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný oznámiť správcovi dane ukončenie prevádzkovania  ubytovacieho zariadenia, poskytujúceho odplatné prechodné ubytovanie fyzickej osoby, písomne do 30 dní od ukončenia prevádzkovania takéhoto ubytovacieho zariadenia.

Prevádzkovateľ ubytovacieho zariadenia je povinný predložiť "Hlásenie o počte prenocovaní a počte ubytovaných hostí" na predpísanom tlačive správcovi dane za účelom výpočtu dane za ubytovanie mesačne najneskôr do 10-teho kalendárneho dňa nasledujúceho mesiaca po poskytnutí odplatného prechodného ubytovania.

Sadzba dane od 1.1.2016 je 0,30 € na osobu a prenocovanie.


 

Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Miestny poplatok platí poplatník, ktorým je:

 • fyzická osoba, ktorá má v obci trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území obce oprávnená užívať alebo užíva byt, nebytový priestor, pozemnú stavbu na iný účel ako na podnikanie,
 • právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na iný účel ako na podnikanie,
 • podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území obce na účel podnikania.

 

Vznik, zmenu a zánik poplatkovej povinnosti v priebehu zdaňovacieho obdobia je poplatník  povinný oznámiť do 30 dní odo dňa, keď tieto nastali.

 

Vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti:

 • poplatníkovi, ktorému zanikla povinnosť platiť poplatok v priebehu zdaňovacieho obdobia a preukáže splnenie podmienok na vrátenie poplatku alebo jeho pomernej časti za súčasného splnenia nasledovných podmienok:
  • dôjde k zmene trvalého alebo prechodného pobytu poplatníka (odsťahovanie) alebo k zmene vlastníka nehnuteľnosti (odpredaj) ak je platenie poplatku viazané na jej vlastníctvo alebo užívanie a
  • poplatník písomne požiada o vrátenie poplatku s uvedením dôvodu a
  • skutočnosti uvádzané v predchádzajúcom bode preukáže hodnovernými dokladmi, ktoré nie je možné nahradiť čestným prehlásením.

 

Zníženie poplatku:

 • za obdobie, ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce na základe nasledovných dokladov:
  • potvrdenie o návšteve školy s pobytom na internáte
  • kópia pracovnej zmluvy v zahraničí úradne preložená do slovenského jazyka (na zmluvu v českom jazyku sa úradný preklad nevyžaduje)

 

Odpustenie poplatku:

 • za obdobie, ktoré poplatník preukáže, že sa viac ako 90 dní nezdržiava alebo nezdržiaval na území obce na základe nasledovných dokladov:
  • potvrdenie z inej obce o zaplatení poplatku v inej obce - to neplatí, ak je platenie poplatku naviazané na vlastníctvo neobývanej nehnuteľnosti
  • úradný preklad potvrdenia o pobyte v zahraničí (na potvrdenie v českom jazyku sa úradný preklad nevyžaduje), pričom toto potvrdenie môže byť nahradené čestným prehlásením poplatníka
  • potvrdenie o výkone vojenskej služby mimo posádky Zemianske Kostoľany
  • doklad o výkone trestu v nápravno-výchovnom zariadení
  • potvrdenie o dlhodobej hospitalizácií v zdravotníckom alebo obdobnom zariadení
  • potvrdenie z evidencie obyvateľstva o bezprístrešnosti občana obce Zemianske Kostoľany

 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka