Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Bývanie

Prideľovanie nájomných bytov

Obec Zemianske Kostoľany je vlastníkom 38 nájomných bytov. Všetky nájomné byty vo vlastníctve obce sú postavené s podporou štátu, preto sa obec pri ich prideľovaní riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 11/2011 o podmienkach prideľovania bytov určených na nájom v bytových domoch postavených s podporou štátu.

Obec vedie evidenciu žiadostí o pridelenie bytu v poradovníku podľa dátumu doručenia do registratúry obce.

Obec zaeviduje žiadosť ako opodstatnneú pri splnení týchto podmienok :

 1. žiadosť podá fyzická osoba, ktorá dovŕšila 18 rokov veku,
 2. je oprávnenou fyzickou osobou podľa § 22 odst. 3 zákona č. 443/2010 Z.z. o dotáciách na rozvoj bývania a o sociálnom bývaní,
 3. skutočnosti podľa písm.b) žiadateľ dokladuje
 4. žiadateľ preukáže schopnosť platiť nájomné svojimi celkovými aktuálnymi príjmami, pričom príjem žiadateľa a spolu posudzovaných osôb musí byť vyšší ako súčet životného minima domácnosti, nájomného a platieb za energie a služby spojené s nájmom bytu.

O prideľovaní nájomných bytov rozhoduje Obecné zastupiteľstvo v Zemianskych Kostoľanoch na základe návrhu komisie sociálnych vecí a bytovej politiky.

Pri rozhodovaní sa skúmajú nasledovné kritériá :

 1. počet rokov trvalého pobytu v obci Zemianske Kostoľany
 2. majetkové pomery žiadateľa a osôb s ním bývajúcich (napr. výlučné vlastníctvo inej nehnuteľnosti na bývanie),
 3. naliehavosť bytovej potreby žiadateľa - skúmajú sa súčasné bytové podmienky a iné skutočnosti,
 4. zdravotné dôvody žiadateľa alebo osôb s ním bývajúcich,
 5. prípadné porušovanie dobrých mravov v mieste bydliska,
 6. dátum podania žiadosti,
 7. aktivita a prínos žiadateľa a jeho rodiny pre rozvoj obce,
 8. finančné možnosti splácania nájomného,
 9. plnenie si daňových, poplatkových a iných povinností voči obci Zemianske Kostoľany.

Ak podmienku na pridelenie bytu bude spĺňať viac uchádzačov, uprednostnený bude :

 • žiadateľ s ťažkým zdravotným postihnutím, prípadne rodinný príslušník s ním bývajúci s ŤZP
 • osamelý rodič s jedným nezaopatreným dieťaťom a viac
 • mladá rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov veku.

Výška nájomného je určená uznesením obecného zastupiteľstva č. 25/16 - 2,80€/m2 podlahovej plochy.

Výška úhrad za plnenia poskytované s užívaním bytu sa budú odvíjať od cien energií v zmysle cenových výmerov a budú vyúčtované raz ročne za predchádzajúcich 12 kalendárnych mesiacov.

Finančná zábezpeka pre byty na ulici Kpt. Weinholda súpisné číslo 682 a683 je určená uznesením obecného zastupiteľstva a to vo výške štvormesačného nájomného a je splatná pri podpise nájomnej zmluvy spolu s prvým nájmom.

Finančná zabezpeka pre byty na ulici Kpt. Weinholda súpisné číslo 5 nie je určená.

Bližšie podmienky prideľovania bytov postavených s podporou štátu upravuje VZN č. 11/2011.


 

Rekonštrukcia hasičskej zbrojnice - zateplenie

Tento projekt je spolufinancovaný zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky z kapitoly Ministerstva vnútra SR vo výške 95%

Obstaranie záhradných kompostérov pre obec Zemianske Kostoľany -

Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou - www.op-kzp.sk.- kohézny fond.
Hlavným cieľom projektu je zvýšenie miery zhodnocovania biologicky rozložiteľných komunálnych odpadov v obci Zemianske Kostoľany.

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Kišasonkin kaštieľ

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Projektová dokumentácia obnovy nehnuteľnej kultúrnej pamiatky Obytná veža

Realizované s finančnou podporou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky

Poskytnutie nenávratného finančného príspevku na realizáciu projektu Rekonštrukcia verejného osvetlenia v obci Zemianske Kostoľany

Odkaz pre starostu


Oznamy miestneho rozhlasu obce Zemianske Kostoľany

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2015 ako obec stabilného rozvoja a zaradená medzi 37,7% miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu na základe ekonomických údajov, legislatívy a rozpočtovej zodpovednosti.

Obec Zemianske Kostoľany bola Národným informačným strediskom SR, a.s. vyhodnotená za rok 2016 ako obec s efektívnym využívaním financií a majetku pre trvalo udržateľný rozvoj a zaradená medzi 30,28 % miest a obcí, ktoré získali Pečať rozvoja obce 2016. Vyhodnotenie bolo výsledkom ratingu finančnej a majetkovej bonity obcí a miest SR, ktorých výsledky boli hodnotené voči výsledkom okresu a kraja.

webygroup

Úvodná stránka